Geoenergi

07 februari, 2023
Nyheter

Hur kan vi få in mer förnybart i fjärrvärmesystemen? Det undersöker professor Urban Persson inom ett av IEA:s internationella samarbetsprojekt. Han upplever att utvecklingen i Europa hittills har gått för…

https://termoinnovation.se/fjarrvarme-ar-en-nodvandighet-for-smarta-energisystem/
21 december, 2022
Projekt

Målet med projektet har varit att utarbeta system för säsongslagring av överskottsvärme producerad vid KVV Filborna i Helsingborg.

https://termoinnovation.se/projekt/metodutveckling-av-hogtemperaturlagring-i-sedimentar-berggrund/
21 december, 2022
Projekt

Syftet med GeoCoHorT är att påskynda övergången till 4:e generationens fjärrvärme och kylning (4GDHC), genom att utvärdera, optimera och demonstrera integrationen av ytlig geotermisk värmeutvinning med andra förnybara källor och…

https://termoinnovation.se/projekt/geothermal-community-heat-technology-and-transfer/
21 december, 2022
Projekt

Projektet avser att utveckla en metodik för att bedöma hur markens egenskaper och möjlighet till energiuttag påverkas av närliggande bergvärmepumpar. Framtagen metodik avses tillgängliggöras i ett öppet verktyg för berörda…

https://termoinnovation.se/projekt/dimensioneringsverktyg-och-riktlinjer-for-bergvarmepumpar-i-tatbebyggda-omraden/
21 november, 2022
Projekt

Projektet ska undersöka hur optimeringen av köldbärarflödet i bergvärmeanläggningar kan leda till energibesparingar och öka prestandan med 10–40 procent. Det görs genom modellering, studier av statistiska parametrar samt validering genom…

https://termoinnovation.se/projekt/optimalt-flode-i-bergvarmepumpar-kan-oka-prestandan-upp-till-40-procent/
28 oktober, 2022
Projekt

Termiska nätverk tillsammans med säsongslagring ger en lovande lösning för att integrera spillvärme och förnybara energikällor i energisystemet. Projektet fokuserar på modellering av termisk energilagring i borrhål och de utmaningar…

https://termoinnovation.se/projekt/optimal-integration-av-storskaliga-borrhalsfalt-i-termiska-natverk/
23 september, 2022
Event

https://termoinnovation.se/event/termodagen2022/
14 december, 2021
Projekt

Halkbekämpning av vägar och annan transportinfrastruktur baserad på geoenergi är ett förnybart sätt att ersätta kemisk, elektrisk och mekanisk halkbekämpning. Projektet ingår i det drygt treåriga internationella samverkansprojektet IEA ECES…

https://termoinnovation.se/projekt/fornybar-energi-och-termisk-energilagring-for-vinterunderhall-av-transportinfrastruktur/
14 december, 2021
Projekt

Att göra långtidsuppföljningar av prestanda av för större geoenergianläggningar har ett stort värde för fastighetsägare och leverantörer. Därför ska ett flertal större svenska geoenergianläggningars prestanda mätas och analyseras för flera…

https://termoinnovation.se/projekt/langtidsprestanda-hos-storre-geoenergisystem/
13 december, 2021
Projekt

Göteborg Energi behöver förstärka sin energiproduktion och utvärderar djup geotermisk energi som en del i morgondagens fossilfria fjärrvärmesystem. Fjärrvärme kan potentiellt utvinnas på 5-7 km djup under Göteborg där naturliga sprickor i berget…

https://termoinnovation.se/projekt/provborrning-for-kunskapsinsamling-om-djupgeotermi/