Kluster


Inom programmet Termo bedrivs tre innovationskluster. Klustren är ett forum för samverkan och har den gemensamma målsättningen att öka innovationskraften inom respektive område.

Innovationskluster inom Termo

Det övergripande syftet med klustren är att aktörerna inom värme- och kylaområdet ska hitta nya innovativa idéer, använda forskningsresultat på framtidens värme- och kylamarknader och främja nya samarbeten.

Inom klustrens respektive område samlas aktörer från näringsliv, akademi och offentlig sektor för att identifiera viktiga frågor. Det kan till exempel ske i form av workshops och seminarier.

De tre klustren verkar alla inom värme- och kylaområdet och har olika fokus som kompletterar varandra.

  • Utvecklingsplattform Uppvärmning
  • Energiforsks värmekluster
  • Varmt och kallt

Utvecklingsplattform uppvärmning

Läs mer

Energiforsks värmekluster

Läs mer

Varmt och kallt

Läs mer

Utvecklingsplattform Uppvärmning

Utvecklingsplattform Uppvärmning – fokus färdplansgenomförande syftar till erfarenhetsutbyte, inspiration och samordning av sådant som pågår med koppling till de åtaganden och uppmaningar som färdplanen för fossilfri uppvärmningssektor inrymmer, dvs omställningen till en fossilbränslefri uppvärmningssektor som bidrar till ett konkurrenskraftigt välfärdssamhälle. Plattformen vänder sig till att alla som ställt sig bakom färdplanen, eller på annat sätt berörs av dess vision.

Klusterorganisation: Profu
Kontaktperson: Kjerstin Ludvig

Till fardplanvarme.se

Energiforsks värmekluster

Energiforsks värmekluster vänder sig till värme- och kylaaktörer. Syftet är att underlätta för aktörerna att stärka sin konkurrenskraft och att tillsammans arbeta och bli bättre på innovationer och bidra till energi- och klimatomställningen. Klustret ska även använda sig av forsknings- och innovationsprojekt inom värme- och kyla och bidra till att dessa kommer ut på marknaden.

Klusterorganisation: Energiforsk
Kontaktperson: Mikael Karlsson

Till energiforsk.se

Varmt och kallt

Varmt och kallt är en plattform för idéer och möjliga samarbeten inom områdena värmepumpande teknik och kylning, termisk energilagring och geoenergisystem inklusive frivärme och frikyla. Syftet är att underlätta framväxten av nya innovationer som bidrar till ett resurseffektivt och förnybart energisystem. Varmt och kallt är en del av IEA HPT som nationell kontakt, läs mer här.

Klusterorganisation: Svenska kyl- och värmepump föreningen (SKVP).
Kontaktperson: Viktor Ölén

Till varmtochkallt.se

Avslutad

Ranagård med ny 4GDH-teknik

Projektet utför en transdisciplinärt studie i samband med implementering av en ny fjärrvärmeteknik (4GDH) till ett bostadsområde, för att studera teknikacceptans av bygg- och installationsbranschen samt identifierar vilka hinder som uppstår vid införande av ny teknik.

Områden

Fjärrvärme

Avslutad

Innovativ energi- och effekteffektiv värmepump för småhus

Projektet avser att studera ett värmepumpssystem och effektivisera den ur både energi- och eleffektsynpunkt. Detta kommer att ske bl a genom att utveckla en ventilationsåtervinningsvärmeväxlare och utvärdera systemets funktionalitet och effektivitet experimentellt, samtidigt som teoretiska modeller för dess funktion utvecklas.

Pågående

Hur belastningar påverkar livslängden på fjärrvärmerör

Projektet ska i detalj undersöka långsiktiga effekter av cykliska mekaniska belastningar på nedbrytningshastigheten hos fjärrvärmerör, och även utveckla en ny modell för beräkning av förväntad livslängd som tar hänsyn till kombinerade effekter av hög temperatur och repetitiva axiella belastningar.

Områden

Fjärrvärme

Pågående

Soldriven fjärrvärme med groplager för svenska förhållanden

Storskalig solvärme för fjärrvärme har ökat snabbt och tekniken har kommersialiserats i Danmark. Mycket talar för att en ökad konkurrens om biomassan leder till högre bioenergipriser och bättre lönsamhet för solvärme även i Sverige. Projektet genomför teknoekonomiska fallstudier på tre olika fjärrvärmenät med (koncentrerande) solfångare och groplager som även används med värmepumpar vid tider av lågt elpris.

Pågående

Värmepumpar för torkning

Projektet syftar till att bygga internationell kunskap om resurseffektiv torkning med värmepumpsteknik. I projektet kommer man att samla in svenska fallstudier med fokus på industriell torkning, främst inom skog, massa/papper och jordbruk/livsmedel.

Pågående

Propac Control

Projektet Propac Control adresserar utmaningarna med system för luftkonditionering med mycket liten köldmediemängd i förhållandet till köldmedieflödet. En felfördelning av köldmedium riskerar att skada komponenterna, försätta systemet i ett svängningstillstånd och minska verkningsgraden. Projektet ska utveckla och utvärdera strategier för kontrollsystem som hanterar dessa problem.