Kluster


Inom programmet Termo bedrivs fyra innovationskluster. Klustren är ett forum för samverkan och har den gemensamma målsättningen att öka innovationskraften inom respektive område.

Innovationskluster inom Termo

Det övergripande syftet med klustren är att aktörerna inom värme- och kylaområdet ska hitta nya innovativa idéer, använda forskningsresultat på framtidens värme- och kylamarknader och främja nya samarbeten.

Inom klustrens respektive område samlas aktörer från näringsliv, akademi och offentlig sektor för att identifiera viktiga frågor. Det kan till exempel ske i form av workshops och seminarier.

De fyra nystartade klustren verkar alla inom värme- och kylaområdet och har olika fokus som kompletterar varandra.

  • CELSIUS Innovationskluster
  • Utvecklingsplattform Uppvärmning
  • Energiforsks värmekluster
  • Varmt och kallt

Utvecklingsplattform uppvärmning

Läs mer

Energiforsks värmekluster

Läs mer

Celsius Innovationskluster

Läs mer

Varmt och kallt

Läs mer

Utvecklingsplattform Uppvärmning

Utvecklingsplattform Uppvärmning – fokus färdplansgenomförande syftar till erfarenhetsutbyte, inspiration och samordning av sådant som pågår med koppling till de åtaganden och uppmaningar som färdplanen för fossilfri uppvärmningssektor inrymmer, dvs omställningen till en fossilbränslefri uppvärmningssektor som bidrar till ett konkurrenskraftigt välfärdssamhälle. Plattformen vänder sig till att alla som ställt sig bakom färdplanen, eller på annat sätt berörs av dess vision.

Klusterorganisation: Profu
Kontaktperson: Kjerstin Ludvig

Till fardplanvarme.se

Energiforsks värmekluster

Energiforsks värmekluster vänder sig till värme- och kylaaktörer. Syftet är att underlätta för aktörerna att stärka sin konkurrenskraft och att tillsammans arbeta och bli bättre på innovationer och bidra till energi- och klimatomställningen. Klustret ska även använda sig av forsknings- och innovationsprojekt inom värme- och kyla och bidra till att dessa kommer ut på marknaden.

Klusterorganisation: Energiforsk
Kontaktperson: Julia Kuylenstierna

Till energiforsk.se

Celsius Innovationskluster

Sverigenoden är en länk mellan svenska aktörer och europeiska samarbetspartners. Celsius vill inspirera energibolag, fastighetsbolag, kommuner med flera genom att lyfta samarbeten och möjligheter från Europa. Celsius innovationskluster är idag en medlemsorganisation för internationalisering och innovation.

Klusterorganisation: Johanneberg Science Park
Kontaktperson: Katrina Folland

Till celsiuscity.eu

Varmt och kallt

Varmt och kallt är en plattform för idéer och möjliga samarbeten inom områdena värmepumpande teknik och kylning, termisk energilagring och geoenergisystem inklusive frivärme och frikyla. Syftet är att underlätta framväxten av nya innovationer som bidrar till ett resurseffektivt och förnybart energisystem.

Klusterorganisation: Svenska kyl- och värmepump föreningen (SKVP).
Kontaktperson: Viktor Ölén

Till varmtochkallt.se

Pågående

Propac Control

Projektet Propac Control adresserar utmaningarna med system för luftkonditionering med mycket liten köldmediemängd i förhållandet till köldmedieflödet. En felfördelning av köldmedium riskerar att skada komponenterna, försätta systemet i ett svängningstillstånd och minska verkningsgraden. Projektet ska utveckla och utvärdera strategier för kontrollsystem som hanterar dessa problem.

Avslutad

EkoPack

EkoPack-projektet har visat på möjligheterna att kraftigt reducera köldmediemängden i kyl- och värmepumpssystem och samtidigt upprätthålla energieffektiviteten. Därmed öppnas möjligheten att använda naturliga köldmedier i fler applikationer som tidigare har varit begränsade utifrån riskbedömningar i gällande säkerhetsstandarder.

Pågående

Spillvärmesamarbete i Kiruna

Den pågående stadsomvandlingen i Kiruna kräver en utveckling av energisystemet och stadens mål är ett klimatneutralt energisystem till år 2025. Projektet utreder hur Tekniska Verken i Kiruna kan bidra till stadens mål genom ökad spillvärmeåtervinning från LKAB.

Områden

Fjärrvärme

Avslutad

3D-printing av värmeväxlare

Genom att tillverka värmeväxlare i 3D-printing kan man släppa de flesta restriktionerna relaterade till tillverkningen och tillåtas att tänka helt fritt. Det innebär helt nya möjligheter och initierar nya tankar om hur en värmeväxlare bör utformas. Vi kommer att utforma nya geometrier och optimera dem med hjälp av datorsimuleringar.

Pågående

Digitalization and IoT technologies for Heat Pump Systems

In the project, KTH and RISE are actively contributing to the periodic workshops are organized and coordinated by the Annex 56, where representatives of companies and institutions from Sweden, Austria, France, Germany, Denmark, Norway and Switzerland collaborate to provide guidance, data and knowledge about heat pumping technologies with respect to IoT applications.

Pågående

Flexibelt energisystem genom samverkan

Projektet studerar hur samverkan mellan fjärrvärme-, el- och industrisektorn kan utgöra en flexibel plattform och bidra till ett resurseffektivt energisystem med en ökad användning av industriell överskottsvärme och en ökad andel sol- och vindkraft.

Pågående

Flexibilitet genom värmepumpar i termiska nät

Projektet ska utvärdera möjligheter och potential för att använda värmepumpar och kylmaskiner kopplade till termiska nät som fjärrvärme, fjärrkyla och framtidens lågtempererade nät. Målet är att öka flexibiliteten i energisystemet till exempel genom att leverera efterfrågeflexibilitet till elnätet. Tekniska så väl som ekonomiska och användarmässiga aspekter kommer beaktas inom projektet.

Avslutad

Framtidens köldbärare

I det här projektet söker vi nya förbättrade lösningar för framtidens köldbärare som ger en hög energieffektivitet för systemen de används i, och en liten miljöpåverkan. Projektet är en fortsättning på tidigare forskning som resulterat i referenslitteratur om köldbärare som nu används internationellt.

Avslutad

Gemensam eller individuell värme – vad är bäst?

Här undersöks hur olika sätt att värma ny bebyggelse påverkar möjligheterna att nå nationella klimatmål. Forskningen tittar också på hur det som är kostnadseffektiv uppvärmning i ett brett systemperspektiv beror på omvärldsfaktorer som elprisets utveckling och vad samverkan mellan olika aktörer betyder för att nå de bästa lösningarna.

Pågående

Högupplöst mappning av fjärrvärmekällor

Med denna studie vill vi utveckla ett högupplöst geografiskt informationssystem, som kan kartlägga potentialen för de förnybara och återvinningsbara värmekällorna, och analysera kostnadseffektiva sätt att matcha källorna och möjligheter till säsongslagring med byggnadernas värmebehov.

Områden

Fjärrvärme

Pågående

Köldmedier för högtemperaturvärmepumpar med låga växthuseffekter

De senaste tio åren har forskningen på värmepumpar och kylmedier intensifierats och nya möjligheter för att höja kvaliteten på spillvärme till industriellt och kommersiellt intressanta temperaturer har öppnats upp. Här finns det stora möjligheter att kunna knyta den forskningen till praktiska tillämpningar som är av betydelse för en stor del av fastighetssektorn, process-, papper, cement och mejeriindustrin i Sverige.

Avslutad

Miljövänliga köldmedier

Projekt handlar om att utreda för- och nackdelar med köldmedier med låg växthuseffekt, både naturliga och syntetiska. En del av arbetet innebär att delta i ett internationellt samarbete inom ramen för IEA Heat pump technology, Annex 54, där erfarenheter av dessa köldmedier samlas in och systematiseras.

Pågående

Komfortkyla i framtida stadsdelar

I växande storstäder bildas nya stadsdelar med det som kallas Nära Noll Energi-Byggnader, NNEB som i framtiden förväntas få ett ökat behov av komfortkyla. Målet är att utreda vilken form av kyla som är mest resurseffektiv, klimatvänlig och kostnadseffektiv inför framtiden. Är det lokal- eller fjärrkyla?

Områden

Fjärrvärme

Avslutad

Långtidsstudie på liner för fjärrvärmerör

Det här projektet ska hitta en hållbar lösning för relining av fjärrvärmerör. Miljön i fjärrvärmenätet är mycket utmanande med höga temperaturer och trycknivåer vilket betyder att vanliga polymera reliningprodukter snabbt bryts ner.

Områden

Fjärrvärme

Avslutad

Optimera investeringar i energisystem med AI

I detta projekt utvecklas algoritmer och tjänster som ökar träffsäkerheten i dimensioneringsberäkningar och hittar fel i befintlig infrastruktur vilket hjälper energibolag att optimera sina investeringar.

Områden

Fjärrvärme