Uppvärmning

26 september, 2022
Projekt

Projektet ska utveckla en energisystemmodell för Gotland för att undersöka hur spillvärme från befintliga och planerade etableringar kan nyttjas i fjärrvärmenäten och för eventuella nya applikationer.

https://termoinnovation.se/projekt/got-heat/
23 september, 2022
Event

https://termoinnovation.se/event/termodagen2022/
06 maj, 2022
Nyheter

När andelen el från förnybara källor ökar leder det till att tillgången på el varierar alltmer. Den varierande tillgången kombinerat med nytillkomna flaskhalsar i näten ökar behovet av flexibilitet i…

https://termoinnovation.se/kan-flexibla-varmepumpar-minska-flaskhalsar-i-elnatet/
29 april, 2022
Nyheter

Projektet Gemensam eller individuell värme – vilket är bäst, undersöker hur olika sätt att värma ny bebyggelse påverkar möjligheterna att nå nationella klimatmål och belyser det faktum att fjärrvärmen, trots…

https://termoinnovation.se/fjarrvarmen-skapar-robusta-system-och-bidrar-till-klimatmalen/
14 december, 2021
Projekt

Idag är det svårt och orimligt att varje energiföretag på var sitt håll ska utveckla och validera dataanalytiska metoder för att optimera värmedistribution. Genom att utveckla samarbetet inom branschen, data…

https://termoinnovation.se/projekt/branschsamarbete-for-avancerad-analys-for-framtidens-uppvarmning/
14 december, 2021
Projekt

Projekt handlar om att utreda för- och nackdelar med köldmedier med låg växthuseffekt, både naturliga och syntetiska. En del av arbetet innebär att delta i ett internationellt samarbete inom ramen…

https://termoinnovation.se/projekt/miljovanliga-koldmedier/
13 december, 2021
Projekt

Det övergripande målet med Värmemarknad Sverige är att öka kunskapen om hur den svenska marknaden för värme och kyla kan fortsätta att möjliggöra en hållbar och resurseffektiv utveckling av hela energisystemet. Den…

https://termoinnovation.se/projekt/varmemarknad-sverige/
07 december, 2021
Projekt

Med en utökad systemgräns som inkluderar byggnader, fjärrvärmenät och kopplingen till elnät kan man göra en samoptimering som skapar stora värden både för ekonomin och miljön. 

https://termoinnovation.se/projekt/varderingsmodell-for-efterfrageflexibilitet/
07 december, 2021
Projekt

I det här projektet undersöktes en ny möjlighet att balansera variabel förnybar el i elnätet, nämligen genom att använda smält saltlagring i anslutning till ett kraftvärmeverk, vilket ger en form…

https://termoinnovation.se/projekt/smalt-saltlagring-i-kraftvarmeverk/
26 november, 2021
Projekt

Föreslagen termisk energilagring förväntas bidra till att sänka koldioxidutsläppen, förbättra människors miljö och livsvillkor samt minska den globala uppvärmningen genom ökad användning av förnybar energi.

https://termoinnovation.se/projekt/varme-och-kyla-med-termisk-energilagring/