Avslutad

Svensk gruvteknik kan sänka kostnaderna för geoenergisystem

Projektet ska sänka kostnaden för geoenergisystem med en metod för borrhål med lägre systemkostnader och minskad dieselförbrukning. Tekniken har utvecklats inom gruvnäringen och ska nu tillämpas för geoenergisystem.

Syftet med projektet är att utveckla en metod för utförande av borrhål som har lägre systemkostnader och minskar dieselförbrukningen vid borrning jämfört med traditionell luftborrning. Tekniken har utvecklats för gruvnäringen och avses inom projektet att tillämpas för geoenergisystem.

Projektet har potential att bidra till betydande kostnadssänkningar för geoenergisystem vilket kan innebära ökad utbyggnadstakt av geoenergi för värme och kyla.

Projektet innefattar också aktiviteter för att främja marknadsintroduktion av tekniken, som pilottester och marknadsanalys för de fyra exportmarknader.

Tekniken i projektet bygger på svensk gruvteknik och kan resultera i nya tekniker, systemlösningar och tjänster. Förhoppningen är att tekniken ska kommersialiseras både i Sverige och på andra marknader.

Mål

Projektet ska resultera i en metod baserad på vattenhammar-driven borrning som innebär:

  • minst 25 procent sänkta kostnader för systemet jämfört med traditionella system med luftborrning.
  • minskad dieselåtgång vid genomförande av borrning med minst 60 procent i jämförelse med traditionell luftborrning.

Dessutom ska projektet resultera i:

  • minst en patentansökan
  • minst två tidningsartiklar i branschtidskrifter under 2018
  • projektresultat redovisas på minst två branschdagar/mässor i Sverige och minst två internationella branschdagar/mässor
  • minst 25 svar från internationella kunder/intressenter på enkät för analys av marknadspotential på exportmarknader.
  • marknadsanalys för de fyra mest intressanta exportmarknaderna
  • minst fem internationella affärsmöjligheter där kunder signerat ”Expression of Interests” senast 2019.

Sammanfattning

Projektnamn

Utveckling av metod och kommersialisering av kostnadseffektivt utförande av geoenergi/borrhålslager

Organisation

Energy Machines Sweden

Projektledare

Jens Termén

Energimyndighetens projektnummer

45982-1

Pågår till

31 december 2019

Slutrapport

Slutrapport

Relaterade projekt

Se alla projekt

Pågående

Optimal integration av storskaliga borrhålsfält i termiska nätverk

Termiska nätverk tillsammans med säsongslagring ger en lovande lösning för att integrera spillvärme och förnybara energikällor i energisystemet. Projektet fokuserar på modellering av termisk energilagring i borrhål och de utmaningar som följer av deras integration med termiska nätverk.

Områden

Geoenergi

Avslutad

Långtidsprestanda hos större geoenergisystem

Att göra långtidsuppföljningar av prestanda av för större geoenergianläggningar har ett stort värde för fastighetsägare och leverantörer. Därför ska ett flertal större svenska geoenergianläggningars prestanda mätas och analyseras för flera systemgränser, från markslinga till värmepump och distributionssystem.

Områden

Geoenergi

Avslutad

Provborrning för kunskapsinsamling om djupgeotermi

Göteborg Energi behöver förstärka sin energiproduktion och utvärderar djup geotermisk energi som en del i morgondagens fossilfria fjärrvärmesystem. Fjärrvärme kan potentiellt utvinnas på 5-7 km djup under Göteborg där naturliga sprickor i berget öppnas upp för att skapa en geologisk värmeväxlare

Områden

Geoenergi

Relaterade Nyheter

Se alla nyheter

Relaterade Event

Se alla event

Termodagen 2023 – värme och kylas roll i energiomställningen

Den 19 oktober kommer Termodagen 2023. Forskare inom värme och kyla har stor betydelse för att sprida kunskap till politiska beslutsfattare och samhället i stort. Kunskapen som kommer fram inom Termo ska bidra till att utforma framtidens energisystem. Under den här dagen vill vi öka engagemanget och möjligheten till samverkan.