Publicerad: 2024-06-26

Socialt hållbar affärsmodell kan vara avgörande för framtida konkurrenskraft

Hur kan social hållbarhet påverka fjärrvärmens affärsmodeller? Det är en av frågeställningarna i ett av flera internationella projekt som IEA-DHC startat. "I framtiden levererar man andra värden än uppvärmning. Företagen blir någon form av samhällsaktörer", säger projektledaren Kristina Lygnerud, adjungerad professor Energivetenskaper vid LTH.

Samarbetet inom IEA:s avdelning för fjärrvärme och fjärrkyla, IEA-DHC, går ut på att utvärdera och utveckla teknik och sprida kunskap. Det övergripande syftet är att minska de globala växthusutsläppen. IEA-DHC har gett klartecken till sju forskningsprojekt som ska bidra till minskad klimatpåverkan inom fjärrvärme- eller fjärrkylasystemen.

Ett av projekten, ”Kan en hållbar affärsmodell för fjärrvärme vara avgörande för framtida konkurrenskraft?”, leds av Kristina Lygnerud vid Lunds Tekniska Högskola i samarbete med kanadensiska, danska, franska, och belgiska partners. En röd tråd är blandningen av representanter för nyare (Kanada och Belgien) och mogna (Sverige och Danmark) marknader.

Projektet fokuserar på innovation inom affärsmodeller för fjärrvärme med ett särskilt fokus på införande av sociala hållbarhetsvärden, något hon tror kan spela en viktig roll för framtida konkurrenskraft.

– Det är den bortglömda aspekten. I värdekedjan är man väldigt bra på teknik och miljöanpassning men social hållbarhet är sällan ett fokus. Tidigare forskning visar att fjärrvärmens värdekedja är svag gällande social hållbarhet och det är svårt att leverera sociala värden vilket kan leda till att man arbetar snävt, kanske bara kring de egna medarbetarna, eller med externa åtaganden som gynnar ett fåtal, exempelvis sponsring av ett lokalt sportutövande lag.

Eget litteraturfält

Hållbara affärsmodeller är ett eget litteraturfält men det finns ingen samsyn kring vad som karaktäriserar en sådan modell. Det finns ännu mindre kunskap om vad en social hållbar affärsmodell omfattar.

– Avsaknaden av konsensus gör det teoretiskt intressant. Den sociala dimensionen bör stärkas inför framtiden om man skall kunna uppnå sådant som exempelvis en ”schysst” eller ”rättvis” energiomställning.

Hur tar ni reda på vilka de sociala hållbarbetsvärdena är?
– Vi har en fallstudie i Kanada där en ny fjärrvärmeverksamhet startar 2025. Vi har valt Kanada för att man har en liten och relativt ny fjärrvärmemarknad med färre inlåsningseffekter än de mogna marknaderna. Genom att studera ett fall som ännu inte är i drift kan vi ha en direkt påverkan på utformningen av deras framtida affärsmodell. Vi arbetar med att förstå vilka värden fjärrvärmeverksamhet skapar för olika intressentgrupper i området för att sedan försöka kristallisera ut vilka värden som är av social karaktär.

– Nästa steg är sedan att ta reda på vilka av faktorerna som skapar konkurrenskraft för fjärrvärmebolaget.

Kristina Lygnerud framhåller att projektgruppen inte vet än vad som kommer att karaktärisera en socialt hållbar affärsmodell men att den skiljer sig från konventionella affärsmodeller.

– Det gäller nog för de flesta branscher, även fjärrvärme. När du innoverar en affärsmodell måste du tänka om hur du ska göra i de olika delarna av affären. Hur interagerar du med kund? Vem ska stå för vilken del av investeringen om ni bygger saker tillsammans? Du kanske inte bara har en central produktionsanläggning utan många olika. Det blir många skiften i en innovativ affärsmodell.

Kan märkas på kundsidan

– Vi tror att den sociala hållbarhetsdimensionen kommer in nästan överallt i affärsmodellen. Framför allt tänker vi oss att det kan märkas på kundsidan, på hur du interagerar med kund och den omgivande miljön.

I Vancouver, i oktober, väntar 32 intervjuer på fyra dagar och målet är att träffa de mest relevanta intressenterna för att förstå social hållbarhet kopplad till fjärrvärme från staden Burnabys restvärmeåtervinning av värme från avfallsförbränning.

– I Burnaby har man inte tänkt på den sociala hållbarhetsdimensionen i någon större omfattning tidigare. Lyckas vi med vår studie kan vårt tillvägagångssätt inkluderas i Burnabys affär och kanske kan det sprida sig till andra fjärrvärmeaktörer, avrundar Kristina Lygnerud.

Övriga projekt med svenskt deltagande
* Large-scale integration of low-grade sources into district heating networks through geothermal seasonal storage and heat pumps – InteGradeDH
Projektet handlar om storskalig integrering av låggradiga källor i fjärrvärmenät genom geotermisk säsongslagring och värmepumpar. InteGradeDH ska bidra till att identifiera de bästa strategierna för att stödja befintliga fjärrvärmenät för att uppnå övergången från fossila bränslen till mer hållbara källor (Kristina Lygnerud medverkar från Svenska Miljöinstitutet, IVL)

* Financial frameworks impact on district heating
Syftar till att hjälpa myndigheter, investerare och det vetenskapliga samfundet att bättre förstå hållbar finansierings roll i utrullningen av fjärrvärme. (Kristina Lygnerud medverkar från LTH, och Urban Persson från Högskolan i Halmstad)

* Flexibility and DH value chain (FlexVal) – advanced analysis & compatible pricing
Projektet syftar till att undersöka flexibilitet i fjärrvärmenät i den snabbt utvecklande energisystemet kännetecknad av tillväxten av förnybar elproduktion, främst vind- och solenergi. (Akram Sandvall, IVL)

Projekt utan svenskt deltagande
* Feasibility Assessment Tool for District Heating and Cooling – FAST DHC
Projektets mål är att utveckla och demonstrera ett enkelt teknoekonomiskt verktyg för beslutsstöd vid prestandautvärdering av fjärrvärme- och kylasystem.

* How to cover peak heat loads in DH networks with renewables – RE-PEAK?
För att uppnå klimatneutral fjärrvärmeproduktion krävs en djupare förståelse för utmaningar och alternativ kring förnyelsebara spetslast. I det här projektet ska de tydliggöra problem kring fossilbaserade spetslastpannor i fjärrvärmenät och övergången till klimatneutral fjärrvärmeproduktion.

* Using electrolysis waste heat in district heating networks – HY2HEAT
Vätgas kommer sannolikt ha att centrala roll i framtidens energisystem och överskottsvärmen som kommer via produktionen av vätgas via elektrolys kan utgöra en betydande värmekälla till fjärrvärmesystem. Det här projektet syftar till att utvärdera hur överskottsvärme från vätgasproduktion kan integreras i fjärrvärmenät.

Relaterade projekt

Se alla projekt

Avslutad

Ranagård med ny 4GDH-teknik

Projektet utför en transdisciplinärt studie i samband med implementering av en ny fjärrvärmeteknik (4GDH) till ett bostadsområde, för att studera teknikacceptans av bygg- och installationsbranschen samt identifierar vilka hinder som uppstår vid införande av ny teknik.

Områden

Fjärrvärme

Relaterade Nyheter

Se alla nyheter

Relaterade Event

Se alla event

Termodagen 2023 – värme och kylas roll i energiomställningen

Den 19 oktober kommer Termodagen 2023. Forskare inom värme och kyla har stor betydelse för att sprida kunskap till politiska beslutsfattare och samhället i stort. Kunskapen som kommer fram inom Termo ska bidra till att utforma framtidens energisystem. Under den här dagen vill vi öka engagemanget och möjligheten till samverkan.