Gävle

Publicerad: 2022-06-23

Fjärrkyla är framtiden för våra allt varmare bostäder

Klimatförändringarna med ökade temperaturer ökar behovet av att kyla ner byggnader som människor bor och vistas i. Dessutom ska alla nya byggnader vara Nära Noll Energi-byggnader, välisolerade och med liten förmåga att släppa ut värmen. Projektet Komfortkyla i framtida stadsdelar tittar på vilken metod för kylning som är bäst för framtidens byggnader.

Den nya stadsdelen Näringen i Gävle med sina 6000 bostäder har av regeringen utsetts till att vara 1 av nio nya stadsdelar som ska gå i bräschen för utformning av nya hållbara stadsdelar. Här är Högskolan i Gävle med och tittar på hur framtidens byggnader i nya stadsdelar ska kylas, speciellt bostäder.
Klimatförändringar, högre krav på värmeisolering och interna värmelaster från våra hushållsapparater ökar värmen i våra bostäder och mängden el vi använder. Därtill kommer solinstrålningen och våra ökade krav på komfortkyla inomhus.

Projektet Komfortkyla i framtida stadsdelar har som huvudfokus att utröna om vi behöver kyla våra bostäder i framtiden och vilken som är bästa metoden. Projektedare är Jan Akander, lektor vid Högskolan i Gävle. Med sig har han doktoranden Sana Sayadi och fyra medarbetare.

Efter 2020 ska alla nya byggnader vara så kallade Nära Noll Energi-Byggnader, välisolerade med mycket hög energiprestanda. De använder små mängder av mestadels förnybar energi som dessutom bör produceras lokalt (solceller etc). Det som dessa byggnader vinner i låga uppvärmningsbehov kan förloras i ökande  komfortkylebehov.

– Det är en balansgång i och med att klimatet förändras och det blir allt varmare. Äldre byggnader med sämre isoleringsgrad har kunnat transmittera genom klimatskalet, men har vi mycket isolering minskar den möjligheten, berättar Jan Akander.

Enligt Akander finns det fyra metoder för att kyla människor i bostäder: Den första är att minska värmlasten (solinstrålning och internvärmen från elapparater) genom solavskärming och att använda apparater som använder mindre el. Dessa kallas för passiva metoder. Metod två är att använda aktiva kylsystem som avlägsnar värmelasterna, tillföra kyla genom köpt energi, så som AC. Här är det bra att minska behovet av köpt energi genom att nyttja den kyla som finns i närheten av byggnaderna, t ex att nyttja nattventilation när uteluften är sval. Den tredje metoden är att öka den termiska kylan genom lokala enheter, till exampel kyla luften vid sängen nattetid, istället för att kyla hela byggnaden. Den fjärde metoden handlar om att avlägsna fukt, vilket man kan göra i tropiska länder.

 – Beräknat från nu till år 2050 kan årsmedeltemperaturen öka med cirka tre grader och enligt våra beräkningar kan vårt behov av kyla öka upp till sex gånger till 2050. Det system som vi tror kommer vara mest hållbart framöver är fjärrkyla med tillgång till frikyla från bland annat sjöar. Det skiljer lite mellan olika nät och vart fjärrkylan ifrån, fortsätter Akander.

Andra saker som spelar roll är om fjärrkylan genereras med förnybar el. Det som är positivt med kylning till skillnad från uppvärmning på vintern är att vi inte har någon energibrist på sommaren. Men det kan ändras framöver, när allt mer kommer att elektrifieras i form av industri och transporter. Krig och elbrist i Europa påverkar dessutom elpriset.

Det finns olika sätt att generera kyla; bl a sorbtiv och absorptionskyla, vilka kan nyttja fjärrvärme. Fjärrvärme distribueras till byggnader även under sommaren på grund av tappvarmvattenbehovet. Spillvärme från industrin kan användas för dessa ändamål, men tekniken är mer mogen för större byggnader såsom köpcenter, samt att absorptionskyla kräver höga fjärrvärmetemperaturer.

– När vi bygger nya stadsdelar kommer dessa kopplas upp till fjärrvärmenätet och då är det bra att lägga in fjärrkylerör samtidigt. Det är ekonomiskt och ger minst utsläpp. Men i befintliga byggnader så är det möjligen lämpligare med kylmaskiner (AC) då dessa inte har tillgång till fjärrkylenätet. Kombinationen med solceller är intressant eftersom kylbehovet ofta sammanfaller när solstrålningen är stark, säger Akander.

Efter att Termo-projektet är avslutat har Akander och hans kollegor som avsikt att fortsätta inom det här området. De vill gå ner på byggnadsnivå och kolla på olika typer av fönster exempelvis bland annat så kallade elektrokroma-fönster. Dessutom fortsätter deras samarbete ihop med International Energy Agency IEA – Annex 80 Resilient Cooling, där de gör fallstudier på bland annat rådhuset och Åhlénshuset i Gävle.

Relaterade projekt

Se alla projekt

Avslutad

Utveckling av kombinerat energilager-värmeväxlare för PCM med luft som värmebärare

Projektet ska studera hur man kan utveckla ett kombinerat energilagervärmeväxlare med luft som värmebärare. Detta projekt är första steget i utvecklingen av ett innovativt PCM-baserat kylabatteri som kan användas för klimatsmart kyla i t ex frikyla, nattkyla för stora kondensorer, samt komfort i fordon vid avstannad motor och fler. Ny kunskap ger förståelse för de bidragande mekanismer som är inblandade i de kombinerade värmeöverförings- och fasändringsprocesserna i en PCM-värmeväxlare, och nyttjas till att ta fram en första prototyp som utvärderas i laborationsmiljö.

Relaterade Nyheter

Se alla nyheter

Relaterade Event

Se alla event

Termodagen 2023 – värme och kylas roll i energiomställningen

Den 19 oktober kommer Termodagen 2023. Forskare inom värme och kyla har stor betydelse för att sprida kunskap till politiska beslutsfattare och samhället i stort. Kunskapen som kommer fram inom Termo ska bidra till att utforma framtidens energisystem. Under den här dagen vill vi öka engagemanget och möjligheten till samverkan.