Publicerad: 2021-09-22

Innovationer inom värme och kyla tar plats

Pressmeddelande: Energiforsk och Celsius innovationskluster ska tillsammans, på uppdrag av Energimyndigheten, sköta den utåtriktade kommunikationen i forsknings- och innovationsprogrammet Termo – värme och kyla för framtidens energisystem, under minst två år.

Den nya kommunikationssatsningen kommer att öka kunskapen om Termo och programmets resultat och därigenom hjälpa nya innovationer att nå marknaden. Projekten i Termoprogrammet handlar till stor del om forskning och innovation som ska bidra till utvecklingen av framtidens värme- och kylalösningar och som också kan leda till kommersiella lösningar som främjar svensk export.

– Vi ser fram emot att kommunicera aktuella händelser inom Termo så att det blir lätt att ta till sig resultat och ny kunskap som vänder sig till alla i branschen – näringsliv, offentlig sektor och forskarvärlden, säger Catarina Jäderberg som är huvudprojektledare och kommunikationschef på Energiforsk.

En gemensam webbplats lanseras där bland annat resultat och nyheter lyfts fram. Nyhetsbrev anpassade till programmets olika intressenter skickas regelbundet, varvat med webbinarier och seminarier inom området.

– Energiforsks verksamhet ligger tidigare i innovationskedjan än Celsius. På så sätt täcker vi erfarenhets- och kompetensmässigt in hela kedjan från forskning, pilottester via implementering och uppskalning till marknadslösningar, säger Katrina Folland, Johanneberg Science Park och koordinator på Celsius innovationskluster som även har fokus på internationella nätverk, kunskapsspridning och synlighet.

Kommunikation är en central del för att lyckas med energiomställningen och värme-kyla-lösningar är oerhört viktiga att få med i den omställningen. Att gemensamt sprida kunskap och resultat från Termoprogrammet kommer ytterligare att fördjupa och effektivisera samarbetet och dra nytta av de olika klustrens särskilda kompetens och nätverk.

– IMCGs devis är ”ingen innovation utan kommunikation”, därför är vi riktigt glada över att bidra med strategisk kommunikation för Termo. Just att få verka för att kunskap och resultat kommer ut på marknaden, alltså skapar impact och nytta, är viktigt, säger Ulrika Wahlström, sälj- & marknadschef på IMCG.

Relaterade projekt

Se alla projekt

Avslutad

Utveckling av kombinerat energilager-värmeväxlare för PCM med luft som värmebärare

Projektet ska studera hur man kan utveckla ett kombinerat energilagervärmeväxlare med luft som värmebärare. Detta projekt är första steget i utvecklingen av ett innovativt PCM-baserat kylabatteri som kan användas för klimatsmart kyla i t ex frikyla, nattkyla för stora kondensorer, samt komfort i fordon vid avstannad motor och fler. Ny kunskap ger förståelse för de bidragande mekanismer som är inblandade i de kombinerade värmeöverförings- och fasändringsprocesserna i en PCM-värmeväxlare, och nyttjas till att ta fram en första prototyp som utvärderas i laborationsmiljö.

Avslutad

EkoPack

EkoPack-projektet har visat på möjligheterna att kraftigt reducera köldmediemängden i kyl- och värmepumpssystem och samtidigt upprätthålla energieffektiviteten. Därmed öppnas möjligheten att använda naturliga köldmedier i fler applikationer som tidigare har varit begränsade utifrån riskbedömningar i gällande säkerhetsstandarder.

Pågående

3D-printing av värmeväxlare

Genom att tillverka värmeväxlare i 3D-printing kan man släppa de flesta restriktionerna relaterade till tillverkningen och tillåtas att tänka helt fritt. Det innebär helt nya möjligheter och initierar nya tankar om hur en värmeväxlare bör utformas. Vi kommer att utforma nya geometrier och optimera dem med hjälp av datorsimuleringar.

Pågående

Energiexport från livsmedelsbutiker

I projektet kommer minst fyra fallstudier att studeras och bedömas med fokus på butikskyla, värmeåtervinning och komfortkyla. Erfarenheterna från projektet förväntas leda till flera verkliga fall av samverkan mellan fastighetsägare och livsmedelsbutiker.

Avslutad

Fånga lågtempererad spillvärme

Projektet fokuserar på en innovativ lösning och ligger på en låg mognadsgrad på TRL-skalan (TRL 1-3). Dessa resultat skall fungera som en enklare proof-of-concept och kommer att presenteras vid konferenser och utställningar.

Områden

Övrigt

Avslutad

Genomförande av färdplan för fossilfri uppvärmning

Uppvärmningssektorn ska vara fossilbränslefri år 2030 och år 2045 ska sektorn vara en kolsänka som hjälper till att minska de totala svenska växthusgasutsläppen. Innovationsklustret Utvecklingsplattform Uppvärmning – fokus färdplansgenomförande (kallat Färdplan värme) syftar till erfarenhetsutbyte, inspiration och samordning av sådant som pågår med koppling till de åtaganden och uppmaningar som färdplanen inrymmer.

Avslutad

Lågtemperaturvärmedrivna kraftcykler

I projektet, som genomförs tillsammans med en industriell referensgrupp, kommer ett antal fallstudier att genomföras kopplade till i första hand stålindustrin och pappersindustrin. Vidare planeras designstudier för att identifiera lämpliga komponenter, samt optimering av utformningen och val av komponenter, inklusive arbetsmedium.

Områden

Övrigt

Relaterade Nyheter

Se alla nyheter

16
mar

Så når du ut med forskning i media

Förenkla, kom med rekommendationer – och inspireras av Hans Rosling. Det är tre knep som hjälper forskare att få media att rapportera om deras forskning. Energiforsks kommunikationsansvarige Daniel Hirsch, före detta journalist och pr-konsult, ger sina bästa tips om hur forskare kan nå ut till en bredare krets.

Områden

Övrigt

Relaterade Event

Se alla event

Termodagen 2023 – värme och kylas roll i energiomställningen

Den 19 oktober kommer Termodagen 2023. Forskare inom värme och kyla har stor betydelse för att sprida kunskap till politiska beslutsfattare och samhället i stort. Kunskapen som kommer fram inom Termo ska bidra till att utforma framtidens energisystem. Under den här dagen vill vi öka engagemanget och möjligheten till samverkan.