Publicerad: 2022-02-02

Ny rapport visar potentialen för storskalig solvärme i fjärrvärmenät

Energimyndigheten har undersökt förutsättningarna och nyttan med att ansluta storskalig solvärme till befintliga fjärrvärmenät. Studien visar att solvärme har störst möjlighet att konkurrera i mindre fjärrvärmenät där man eldar förädlade biobränslen på sommaren.

Idag står fjärrvärmen för ungefär hälften av den totala värmemarknaden i Sverige. Svenska fjärrvärmenät är väl kartlagda och prissättningen sker på en avreglerad marknad.

I studien har mängden solvärme som kommer in i det svenska fjärrvärmesystemet bedömts utifrån lönsamhet. Flera fall med olika förutsättningar har modellerats, bland annat med varierande investeringskostnader för solvärme. I ett formulerat basfall uppgår solvärmen till 170 GWh och scenariot med mest solvärme når 6 TWh.

Scenariot med mest solvärme förutsätter styrmedel för att minska investeringskostnaderna. Dessutom förutsätter detta scenario både höga biobränslepriser och att investeringen ställs emot en annan kapitalinvestering, exempelvis en ny biobränslepanna. För att nå lönsamhet och få ut så stor nytta som möjligt av solvärme, även utanför sommarmånaderna, krävs investeringar i värmelager.

Den ekonomiska analysen visar bland annat att:

  • Solvärme har störst konkurrenskraft i mindre fjärrvärmenät med höga marginalkostnader på sommaren. Dessa fjärrvärmenät drivs av förädlade biobränslen, exempelvis pellets. Här är solvärme lönsamt i alla scenarierna.
  • Om investeringskostnaden för solvärme skulle sjunka kan det bli lönsamt att investera i solvärme även i de fjärrvärmenät som eldar oförädlade biobränslen, till exempel flis.
  • Brytpunkten för när det är mer lönsamt att investera i solvärme snarare än att investera i en ny biobaserad panna går mellan 3500 och 2500 kr per installerad kW solvärme.

Om rapporten
Rapporten Solvärme i Sverige, en studie med fokus på potential, ekonomi och bidrag till energi- och klimatmål är Energimyndighetens svar på uppdrag 11 i Energimyndighetens regleringsbrev. Rapporten undersöker förutsättningarna och potentialen för solvärmen i de svenska fjärrvärmenäten, samt vilka bidrag solvärme har till våra energi- och klimatmål.

 

Relaterade projekt

Se alla projekt

Avslutad

Ranagård med ny 4GDH-teknik

Projektet utför en transdisciplinärt studie i samband med implementering av en ny fjärrvärmeteknik (4GDH) till ett bostadsområde, för att studera teknikacceptans av bygg- och installationsbranschen samt identifierar vilka hinder som uppstår vid införande av ny teknik.

Områden

Fjärrvärme

Pågående

Hur belastningar påverkar livslängden på fjärrvärmerör

Projektet ska i detalj undersöka långsiktiga effekter av cykliska mekaniska belastningar på nedbrytningshastigheten hos fjärrvärmerör, och även utveckla en ny modell för beräkning av förväntad livslängd som tar hänsyn till kombinerade effekter av hög temperatur och repetitiva axiella belastningar.

Områden

Fjärrvärme

Relaterade Nyheter

Se alla nyheter

Relaterade Event

Se alla event

Termodagen 2023 – värme och kylas roll i energiomställningen

Den 19 oktober kommer Termodagen 2023. Forskare inom värme och kyla har stor betydelse för att sprida kunskap till politiska beslutsfattare och samhället i stort. Kunskapen som kommer fram inom Termo ska bidra till att utforma framtidens energisystem. Under den här dagen vill vi öka engagemanget och möjligheten till samverkan.