Publicerad: 2022-11-01

Önskemål – mer fokus på sektorskoppling och affärsmodeller i Termo

Deltagarna i Termoprogrammet vill att en kommande programperiod av Termoprogrammet lägger större vikt vid bland annat sektorskoppling och affärsmodeller. Det framkom när heldagskonferensen Termodagen arrangerades den 20 oktober.

Deltagarna i Termoprogrammet vill att en kommande programperiod av Termoprogrammet lägger större vikt vid bland annat sektorskoppling och affärsmodeller. Det framkom när heldagskonferensen Termodagen arrangerades den 20 oktober.

Ett 80-tal personer deltog när heldagskonferensen Termodagen arrangerades på Radisson Blu Royal Viking i Stockholm den 20 oktober. Under en interaktiv del av dagen fick deltagarna göra medskick till Energimyndigheten inför en ny programperiod av Termoprogrammet. Deltagarna diskuterade i smågrupper och skickade sedan in sina förslag via mobiltjänsten Menti.

Många av förslagen handlade om helhetssyn och sektorskopplingar som återkommande. Ser även ett budskap att vi bör undersöka frågor bortom ren teknik, ex policy och affärsmodeller.

– Sektorkoppling och samspel mellan olika energikällor har potential att förbättra effektiviteten och flexibiliteten av energisystemet samt dess leveranssäkerhet och tillräcklighet. För att främja den fulla potentialen av sektorkopplingar inom både produktion och slutanvändning av energi kommer det vara viktigt att belysa och hantera tekniska, ekonomiska, politiska och regulatoriska hinder. Här har forskningen en viktig roll. En helhetssyn av energisystemet och värme och kylas roll som en möjliggörare för omställningen kommer att förbli en viktig del i Energimyndighetens satsningar inom värme och kyla, säger Björn Larsson, forskningshandläggare på Energimyndigheten.

Nedan är ett urval av de förslag som deltagarna lämnade under Termodagen:

 • Tydligare Sektorskopplingar, även mot livsmedelsproduktion. Saknar konsekvensperspektivet generellt
 • Fortsatt fokus på systemlösningar och sektorskoppling
 • Taxonomins påverkan
 • Krav på teknik, samverkansmetoder och affärsmodeller
 • Samverkan mellan olika aktörer för att minska värme- och kylbehovet
 • En översyn av finansieringsmodellen vore bra
 • Affärsmodeller. Ägande och delning av energi
 • Kontinuitet och långsiktighet efter avslutade program
 • Sektorkoppling är stort nu och innebär att behöver kunna titta på system som ligger utanför värme och kyla för att få en bättre helhet
 • Utred Boverkets byggregler once and for all
 • Vilken vision har Sverige för elexport för 2050? Både vad gäller effekt/kapacitet och årsenergier
 • Mer fokus på effektbesparing
 • Glöm inte bort grundforskningen i enskilda tekniker nu när mycket fokus ligger på systemperspektivet
 • Bättre koppling mellan nationell finansiering och EU-medel

Relaterade projekt

Se alla projekt

Avslutad

Utveckling av kombinerat energilager-värmeväxlare för PCM med luft som värmebärare

Projektet ska studera hur man kan utveckla ett kombinerat energilagervärmeväxlare med luft som värmebärare. Detta projekt är första steget i utvecklingen av ett innovativt PCM-baserat kylabatteri som kan användas för klimatsmart kyla i t ex frikyla, nattkyla för stora kondensorer, samt komfort i fordon vid avstannad motor och fler. Ny kunskap ger förståelse för de bidragande mekanismer som är inblandade i de kombinerade värmeöverförings- och fasändringsprocesserna i en PCM-värmeväxlare, och nyttjas till att ta fram en första prototyp som utvärderas i laborationsmiljö.

Pågående

Propac Control

Projektet Propac Control adresserar utmaningarna med system för luftkonditionering med mycket liten köldmediemängd i förhållandet till köldmedieflödet. En felfördelning av köldmedium riskerar att skada komponenterna, försätta systemet i ett svängningstillstånd och minska verkningsgraden. Projektet ska utveckla och utvärdera strategier för kontrollsystem som hanterar dessa problem.

Avslutad

EkoPack

EkoPack-projektet har visat på möjligheterna att kraftigt reducera köldmediemängden i kyl- och värmepumpssystem och samtidigt upprätthålla energieffektiviteten. Därmed öppnas möjligheten att använda naturliga köldmedier i fler applikationer som tidigare har varit begränsade utifrån riskbedömningar i gällande säkerhetsstandarder.

Elledningar över åker

Pågående

Lantbrukseffekten

Det övergripande målet för projektet Lantbrukseffekten är att undersöka hur lantbrukets resurser i form av kyl- och värmeanläggningar kan användas för att stötta det överliggande elnätet och på så sätt bidra till att det totala effektuttaget minskar under kritiska perioder, samtidigt som det öppnar upp för nya energiaffärer inom lantbrukssektorn.

Pågående

3D-printing av värmeväxlare

Genom att tillverka värmeväxlare i 3D-printing kan man släppa de flesta restriktionerna relaterade till tillverkningen och tillåtas att tänka helt fritt. Det innebär helt nya möjligheter och initierar nya tankar om hur en värmeväxlare bör utformas. Vi kommer att utforma nya geometrier och optimera dem med hjälp av datorsimuleringar.

Relaterade Nyheter

Se alla nyheter

Relaterade Event

Se alla event

Termodagen 2023 – värme och kylas roll i energiomställningen

Den 19 oktober kommer Termodagen 2023. Forskare inom värme och kyla har stor betydelse för att sprida kunskap till politiska beslutsfattare och samhället i stort. Kunskapen som kommer fram inom Termo ska bidra till att utforma framtidens energisystem. Under den här dagen vill vi öka engagemanget och möjligheten till samverkan.