Power plant

Publicerad: 2022-02-22

Kan ett mer flexibelt energisystem skapas genom samverkan?

Projektet Flexibelt energisystem genom aktörsamverkan studerar hur samverkan mellan värmesektorn, elsektorn och industrin kan skapa ett mer flexibelt energisystem, som skulle kunna bidra till minskad klimatpåverkan. Nu närmar sig projektet slutspurten.

Ett av Sveriges klimatmål är att uppnå nettonollutsläpp av växthusgaser till år 2045, det vill säga en minskning med 85 procent jämfört med år 1990. Dessutom ska elproduktionen vara helt förnybar. Men de förnybara energikällorna erbjuder inte en lika stabil energitillförsel som vi är vana vid från de fossila källorna. För att kunna skapa en mer stabil eltillgång krävs samarbeten mellan aktörer i olika sektorer och det är vad projektet Flexibelt energisystem genom aktörssamverkan, som avslutas sommaren 2022, har tittat på.

Projektet innehåller två delar. Den ena delen handlar om att simulera Sveriges energisystem och titta på hur energisystemet kan vara mer flexibelt.

– Det handlar om att bygga en modell av Sveriges energisystem och analysera hur energibolag och industrier kan vara flexibla i sina processer och på så sätt möjliggöra en ökad andel el från vind och sol och ett större utnyttjande av överskottsvärme, säger Danica Djuric Ilic, som är ansvarig för den delen av projektet vid Linköpings universitet.

Danica Djuric Ilic och hennes kollega Igor Cruz har använt en simuleringsmodell kallad EnergyPLAN, som är utvecklat för just detta syfte. I nuläget håller de på att analysera resultaten.

– Den andra delen är en intervjustudie där vi intervjuat representanter från industrier och energiföretag för att se om och hur de kan vara flexibla i sin elanvändning och val av energibärare och vad som krävs för att de ska kunna vara det, säger Maria Johansson, ansvarig för den delen av projektet.

Båda delar genomförs parallellt. Intervjustudien är avklarad och ska presenteras på European Council for an energy efficient economy´s konferens i juni. Resultaten visar att potentialen i dagsläget inte är fullt så stor som de hade hoppats på, då det finns många hinder.

– Energiskatterna gör att det inte är lönsamt för energibolag att producera värme i elpannor, vilket hindrar maximalt utnyttjande av vindkraft under perioder med hög kapacitet och lågt elbehov i andra sektorer. Många av industriföretagen som intervjuades har en kontinuerlig produktion, utan mellanlager, där det är viktigt att leverera produkter till kund i tid. Detta minskar möjligheterna att styra processerna och förskjuta produktionen i tid.  Det finns problem med att vara flexibel och det måste finnas ekonomiska incitament för att kunna vara det. Elpriserna har hittills inte varit avgörande och styrt för dessa aktörer, så det måste finnas andra incitament eller ersättningar som stimulerar till flexiblare produktion, säger Maria Johansson.

Något som kan utgöra ett incitament för aktörssamverkan framöver är nätkapacitetsbristen. Det kan handla om att säkerställa sig om att kapacitet i elnätet finns vid framtida produktionsökningar. Respondenter lyfte smarta system med koordinerad styrning av aktörers elanvändning som en förutsättning för ett flexibelt energisystem.

Danica Djuric Ilic har också tittat på olika framtidsscenarier med bland annat vätgas och där är potentialen för aktörsamverkan större. Dessutom visar preliminära resultat att värmesektorn har större potential att bidra med flexibilitet än industrin.

Sammanfattningsvis så menar Maria och Danica att det finns en teknisk potential för aktörsamverkan men att det behövs ekonomiska incitament för att potentialen ska kunna realiseras. Det behövs mer forskning på området för att komma vidare.

Läs mer om projektet Flexibelt energisystem genom samverkan

Relaterade projekt

Se alla projekt

Pågående

Propac Control

Projektet Propac Control adresserar utmaningarna med system för luftkonditionering med mycket liten köldmediemängd i förhållandet till köldmedieflödet. En felfördelning av köldmedium riskerar att skada komponenterna, försätta systemet i ett svängningstillstånd och minska verkningsgraden. Projektet ska utveckla och utvärdera strategier för kontrollsystem som hanterar dessa problem.

Elledningar över åker

Pågående

Lantbrukseffekten

Det övergripande målet för projektet Lantbrukseffekten är att undersöka hur lantbrukets resurser i form av kyl- och värmeanläggningar kan användas för att stötta det överliggande elnätet och på så sätt bidra till att det totala effektuttaget minskar under kritiska perioder, samtidigt som det öppnar upp för nya energiaffärer inom lantbrukssektorn.

Pågående

Cirkulär teknisk-ekonomisk analys av energilagring

Projektet är ett delprojekt för den svenska delen i annexet “Economics of Energy Storage – EcoEneSto” inom IEA TCP Energy Storage. Målet är att ta fram modell för utvärdering av den tekniska prestandan tillsammans med ekonomisk genomförbarhet i dem integrerade energilagrings tillämpningarna, som uppvärmning, kylning, integrering av förnybar energi, med fokus på att förbättra systemeffektiviteten.

Pågående

Energiexport från livsmedelsbutiker

I projektet kommer minst fyra fallstudier att studeras och bedömas med fokus på butikskyla, värmeåtervinning och komfortkyla. Erfarenheterna från projektet förväntas leda till flera verkliga fall av samverkan mellan fastighetsägare och livsmedelsbutiker.

Avslutad

Flexibelt energisystem genom samverkan

Projektet studerar hur samverkan mellan fjärrvärme-, el- och industrisektorn kan utgöra en flexibel plattform och bidra till ett resurseffektivt energisystem med en ökad användning av industriell överskottsvärme och en ökad andel sol- och vindkraft.

Avslutad

Gemensam eller individuell värme – vad är bäst?

Här undersöks hur olika sätt att värma ny bebyggelse påverkar möjligheterna att nå nationella klimatmål. Forskningen tittar också på hur det som är kostnadseffektiv uppvärmning i ett brett systemperspektiv beror på omvärldsfaktorer som elprisets utveckling och vad samverkan mellan olika aktörer betyder för att nå de bästa lösningarna.

Relaterade Nyheter

Se alla nyheter

22
dec

Helhetsperspektiv och samverkan är Termos styrkor

Termo är ett starkt program som bidrar med ett helhetsperspektiv inom området för värme och kyla. Kompetens har byggts upp för alla som har varit involverade i projektverksamheten, främst genom att doktorander involverats i projekten. Men bland annat resultat- och kunskapsspridningen kan förbättras, visar en utvärdering av Termo.

01
nov

Forskning och innovation inom värme har stor roll att spela för framtidens energisystem

Forskare inom värme och kyla har stor betydelse för att sprida kunskap till politiska beslutsfattare och utformningen av framtidens energisystem. Dessutom blir värmepumpssektorn i Europa allt viktigare i och med EU:s omställning mot ett grönare elsystem och bort från gas. Det var två slutsatser som framkom när ”Termodagen – samspel i energisystemet" arrangerades i Stockholm i början av oktober 2022.

25
apr
Hedenverket

Så skapas en lönsam vätgasaffär

Vätgas är en energibärare som spås få en viktig roll i framtidens hållbara energisystem. Med el från förnybar energi kan grön vätgas tillverkas av vatten. Genom att koppla vätgasproduktionen till fjärrvärmeanläggningar kan man skapa synergieffekter som ökar lönsamheten. Det menar projektledarna för projektet HyCoGen som tittar på vilka systemvinster som kan göras.

02
mar

Stadsflytt i Kiruna ger skjuts åt spillvärme

Den pågående stadsomvandlingen i Kiruna kräver en utveckling av energisystemet och stadens mål är ett klimatneutralt energisystem till år 2025. Projektet Spillvärmesamarbete i Kiruna utreder hur Tekniska Verken i Kiruna kan bidra till stadens mål genom ökad spillvärmeåtervinning från LKAB.

Relaterade Event

Se alla event

Termodagen 2023 – värme och kylas roll i energiomställningen

Den 19 oktober kommer Termodagen 2023. Forskare inom värme och kyla har stor betydelse för att sprida kunskap till politiska beslutsfattare och samhället i stort. Kunskapen som kommer fram inom Termo ska bidra till att utforma framtidens energisystem. Under den här dagen vill vi öka engagemanget och möjligheten till samverkan.