Publicerad: 2022-12-22

Helhetsperspektiv och samverkan är Termos styrkor

Termo är ett starkt program som bidrar med ett helhetsperspektiv inom området för värme och kyla. Kompetens har byggts upp för alla som har varit involverade i projektverksamheten, främst genom att doktorander involverats i projekten. Men bland annat resultat- och kunskapsspridningen kan förbättras, visar en utvärdering av Termo.

Damvad Analytics har på uppdrag av Energimyndigheten genomfört en utvärdering av forsknings- och innovationsprogrammet Termo. Syftet är att påvisa resultat och tidiga effekter. Utvärderingen genomfördes under juni–september 2022.

Utvärderingen visar att Termo är ett starkt program som bidrar med ett helhetsperspektiv inom området för värme och kyla. Samtidigt identifieras utvecklingspotential för att ytterligare förbättra Termos bärkraftighet.

Kompetensuppbyggnad har skett för samtliga aktörer som har varit involverade i projektverksamheten. Den främsta formen av kompetensuppbyggnad har skett genom att involvera doktorander i projekten, vilket följs av licentiatprojekt och därefter involveringen av postdocs.

86 procent av projekten som deltagit i enkätstudien har uppgett att resultaten har spridits nationellt, medan 52 respektive 57 procent har uppgett att resultaten har spridits internationellt inom EU och internationellt i övrigt.

Utvärderingen visar att Termos innovationskluster har bidragit till Termos resultat i form av webbinarium, artiklar i branschtidningar och fortsättningsprojekt. De har bidragit till att nya kontaktytor har skapats, liksom att möjligheter till samarbeten kan leva vidare utanför Termos projektverksamhet.

Några oförväntade effekter av Termo är att en högre grad av internationalisering av projektresultaten än vad som var förväntat har uppstått. Dessutom har den faktiska samverkan som skett inom projekten varit betydligt mer omfattande än vad projektledarna förväntade sig vid när projekten startade.

Sammanfattningsvis visar utvärderingen att projekt- och klusterverksamheten inom Termo bedöms genomföras på ett tillfredställande sätt och programmet bedöms ändamålsenligt. Men utvärderingen pekar på några rekommendationer för att stärka programmets ändamålsenlighet och projektens samhällspåverkan. Detta handlar bland annat om att stärka resultat- och kunskapsspridningen, att para ihop angränsande projekt och att lyfta programmet till en internationell nivå.

Läs hela utvärderingen här:

Utvärdering av forsknings- och innovationsprogrammet Termo (slutrapport)

Relaterade projekt

Se alla projekt

Avslutad

Utveckling av kombinerat energilager-värmeväxlare för PCM med luft som värmebärare

Projektet ska studera hur man kan utveckla ett kombinerat energilagervärmeväxlare med luft som värmebärare. Detta projekt är första steget i utvecklingen av ett innovativt PCM-baserat kylabatteri som kan användas för klimatsmart kyla i t ex frikyla, nattkyla för stora kondensorer, samt komfort i fordon vid avstannad motor och fler. Ny kunskap ger förståelse för de bidragande mekanismer som är inblandade i de kombinerade värmeöverförings- och fasändringsprocesserna i en PCM-värmeväxlare, och nyttjas till att ta fram en första prototyp som utvärderas i laborationsmiljö.

Pågående

Propac Control

Projektet Propac Control adresserar utmaningarna med system för luftkonditionering med mycket liten köldmediemängd i förhållandet till köldmedieflödet. En felfördelning av köldmedium riskerar att skada komponenterna, försätta systemet i ett svängningstillstånd och minska verkningsgraden. Projektet ska utveckla och utvärdera strategier för kontrollsystem som hanterar dessa problem.

Avslutad

EkoPack

EkoPack-projektet har visat på möjligheterna att kraftigt reducera köldmediemängden i kyl- och värmepumpssystem och samtidigt upprätthålla energieffektiviteten. Därmed öppnas möjligheten att använda naturliga köldmedier i fler applikationer som tidigare har varit begränsade utifrån riskbedömningar i gällande säkerhetsstandarder.

Elledningar över åker

Pågående

Lantbrukseffekten

Det övergripande målet för projektet Lantbrukseffekten är att undersöka hur lantbrukets resurser i form av kyl- och värmeanläggningar kan användas för att stötta det överliggande elnätet och på så sätt bidra till att det totala effektuttaget minskar under kritiska perioder, samtidigt som det öppnar upp för nya energiaffärer inom lantbrukssektorn.

Pågående

3D-printing av värmeväxlare

Genom att tillverka värmeväxlare i 3D-printing kan man släppa de flesta restriktionerna relaterade till tillverkningen och tillåtas att tänka helt fritt. Det innebär helt nya möjligheter och initierar nya tankar om hur en värmeväxlare bör utformas. Vi kommer att utforma nya geometrier och optimera dem med hjälp av datorsimuleringar.

Relaterade Nyheter

Se alla nyheter

Relaterade Event

Se alla event

Termodagen 2023 – värme och kylas roll i energiomställningen

Den 19 oktober kommer Termodagen 2023. Forskare inom värme och kyla har stor betydelse för att sprida kunskap till politiska beslutsfattare och samhället i stort. Kunskapen som kommer fram inom Termo ska bidra till att utforma framtidens energisystem. Under den här dagen vill vi öka engagemanget och möjligheten till samverkan.