Hedenverket

Publicerad: 2022-04-25

Så skapas en lönsam vätgasaffär

Vätgas är en energibärare som spås få en viktig roll i framtidens hållbara energisystem. Med el från förnybar energi kan grön vätgas tillverkas av vatten. Genom att koppla vätgasproduktionen till fjärrvärmeanläggningar kan man skapa synergieffekter som ökar lönsamheten. Det menar projektledarna för projektet HyCoGen som tittar på vilka systemvinster som kan göras.

— Vi har med oss flera av landets stora energibolag och andra knackar på dörren när de inser att det här är det smarta sättet att tillverka vätgas på, säger Anders Wickström, projektledare på RISE.

Genom elektrolys skapas vätgas som kan användas för att lagra energi från förnyelsebara energikällor, men i omvandlingsprocessen förlorar man omkring 30 procent av energin som värme. Projektet HyCoGen tar ett systemperspektiv för att se hur vätgasproduktion kan bli lönsam i Sverige, bland annat genom sektorkoppling där förlustvärmen kan ledas in i fjärrvärmenätet.

— Vätgasproduktion genom elektrolys har funnits i mer än 100 år men på senare år har tekniken förfinats och blivit billigare. Det skapar förutsättningar när allt större andel elproduktion blir volatil. Men det handlar om stora investeringar, så det gäller att få ihop lönsamhet i hela systemet, säger Jenny Lindborg från RISE som projektleder HyCoGen tillsammans med Anders Wickström.

Genom att sektorkoppla vätgasproduktion till fjärrvärmenätet, tar man tillvara värmen, samtidigt som man producerar vätgas som kan säljas som exempelvis drivmedel för tunga lastbilstransporter. HyCoGen tittar även på andra inkomstkällor som till exempel systemtjänster mot elnätet, vilket innebär att man kan få ersättning för att strypa vätgasproduktionen när trycket på elnätet är högt. En biprodukt av elektrolysen är dessutom syrgas, som kan ha ett värde för att öka effektiviteteten i avfallsförbränning.

— Sektorkoppling av vätgas på detta vis har möjlighet att bidra till högre totalsystemverkningsgrad och därmed högre lönsamhet, än att enbart tex lagra energi från vindkraft och göra el igen. Därav är placeringen av elektrolysen också viktig, i detta fall är tanken att elektrolysen placeras intill ett fjärrvärmeverk för största möjliga sektorsamverkan, säger Jenny Lindborg.

Projektet HyCoGen är en förstudie med syfte att få till en pilotanläggning, som man hoppas ska vara på plats 2024. Intresset av en sådan demoanläggning är stort bland de deltagande energibolagen, men vart den kommer att hamna är ännu inte bestämt.

Inom projektet har det skrivits ett antal rapporter i de olika arbetspaketen. En har belyst frågan kring dagens skattelagstiftning, som kan missgynna energibolag att utnyttja möjligheten till sektorkoppling. Det finns även EU-direktiv som kan missgynna svensk vätgasproduktion eftersom befintlig vindkraft inte skulle räknas som förnybar. Men trots det tror man inom projektet att det finns stora potential i Europa.

— Länder som Danmark, Holland och Tyskland kommer att satsa stort på vätgas, där vindkraft står för elproduktionen. Det smartaste vore att bygga ut fjärrvärmetekniken i dessa länder och i anslutning också placera vätgasanläggningarna, för att få ut så mycket som möjligt av tekniken och göra sig av med beroendet av fossila energikällor, säger Anders Wickström.

Om projektet
Projektet HyCoGen – Systemperspektiv för effektiv produktion och användning av vätgas via koppling till fjärrvärme finansieras av Energimyndighetens Termoprogram och Göteborg Energis stiftelse för Forskning och Utveckling.  Total budget är sju miljoner kronor under två år och medverkande partners är: RISE Research Institutes of Sweden, Karlstads Energi, Stockholm Exergi, Tekniska verken i Linköping, Mälarenergi, Göteborg Energi, Siemens Energy i Finspång och Mälardalens högskola. Projektet ska avslutas till årsskiftet 2022.

Relaterade projekt

Se alla projekt

Pågående

Propac Control

Projektet Propac Control adresserar utmaningarna med system för luftkonditionering med mycket liten köldmediemängd i förhållandet till köldmedieflödet. En felfördelning av köldmedium riskerar att skada komponenterna, försätta systemet i ett svängningstillstånd och minska verkningsgraden. Projektet ska utveckla och utvärdera strategier för kontrollsystem som hanterar dessa problem.

Elledningar över åker

Pågående

Lantbrukseffekten

Det övergripande målet för projektet Lantbrukseffekten är att undersöka hur lantbrukets resurser i form av kyl- och värmeanläggningar kan användas för att stötta det överliggande elnätet och på så sätt bidra till att det totala effektuttaget minskar under kritiska perioder, samtidigt som det öppnar upp för nya energiaffärer inom lantbrukssektorn.

Pågående

Spillvärmesamarbete i Kiruna

Den pågående stadsomvandlingen i Kiruna kräver en utveckling av energisystemet och stadens mål är ett klimatneutralt energisystem till år 2025. Projektet utreder hur Tekniska Verken i Kiruna kan bidra till stadens mål genom ökad spillvärmeåtervinning från LKAB.

Områden

Fjärrvärme

Avslutad

3D-printing av värmeväxlare

Genom att tillverka värmeväxlare i 3D-printing kan man släppa de flesta restriktionerna relaterade till tillverkningen och tillåtas att tänka helt fritt. Det innebär helt nya möjligheter och initierar nya tankar om hur en värmeväxlare bör utformas. Vi kommer att utforma nya geometrier och optimera dem med hjälp av datorsimuleringar.

Pågående

Cirkulär teknisk-ekonomisk analys av energilagring

Projektet är ett delprojekt för den svenska delen i annexet “Economics of Energy Storage – EcoEneSto” inom IEA TCP Energy Storage. Målet är att ta fram modell för utvärdering av den tekniska prestandan tillsammans med ekonomisk genomförbarhet i dem integrerade energilagrings tillämpningarna, som uppvärmning, kylning, integrering av förnybar energi, med fokus på att förbättra systemeffektiviteten.

Pågående

Energiexport från livsmedelsbutiker

I projektet kommer minst fyra fallstudier att studeras och bedömas med fokus på butikskyla, värmeåtervinning och komfortkyla. Erfarenheterna från projektet förväntas leda till flera verkliga fall av samverkan mellan fastighetsägare och livsmedelsbutiker.

Pågående

Flexibelt energisystem genom samverkan

Projektet studerar hur samverkan mellan fjärrvärme-, el- och industrisektorn kan utgöra en flexibel plattform och bidra till ett resurseffektivt energisystem med en ökad användning av industriell överskottsvärme och en ökad andel sol- och vindkraft.

Relaterade Nyheter

Se alla nyheter

06
maj

Kan flexibla värmepumpar minska flaskhalsar i elnätet?

När andelen el från förnybara källor ökar leder det till att tillgången på el varierar alltmer. Den varierande tillgången kombinerat med nytillkomna flaskhalsar i näten ökar behovet av flexibilitet i energisystemet. Med hjälp av värmepumpar och kylmaskiner kopplade till termiska nät som fjärrvärme, fjärrkyla och framtidens lågtempererade nät kan flexibiliteten i elnätet öka.

29
apr

Fjärrvärmen skapar robusta system och bidrar till klimatmålen

Projektet Gemensam eller individuell värme – vilket är bäst, undersöker hur olika sätt att värma ny bebyggelse påverkar möjligheterna att nå nationella klimatmål och belyser det faktum att fjärrvärmen, trots sin lite underskuffade roll i debatten, fortsatt har en viktig roll att fylla för att skapa robusta energisystem och minska belastningen i nätet.

02
mar

Stadsflytt i Kiruna ger skjuts åt spillvärme

Den pågående stadsomvandlingen i Kiruna kräver en utveckling av energisystemet och stadens mål är ett klimatneutralt energisystem till år 2025. Projektet Spillvärmesamarbete i Kiruna utreder hur Tekniska Verken i Kiruna kan bidra till stadens mål genom ökad spillvärmeåtervinning från LKAB.

21
feb
Lantbrukare med läsplatta

Så kan lantbruken i Skåne bidra till energisystemet

Lantbruk använder ofta mycket energi för att, till exempel, värma djurstallar eller kyla grönsaker. Ofta handlar det om ganska tröga system, där en kortare avstängning eller effektsänkning inte gör någon större skillnad. Lantbrukseffekten är ett projekt inom Termoprogrammet som undersöker hur lantbrukare i Skåne skulle kunna spara pengar samtidigt som de avlastar elnäten under kritiska perioder.

Relaterade Event

Se alla event

Illustration av fjärrvärme

Webinar: Fjärrvärmens roll i framtidens energisystem

Hur kan fjärrvärmesystem bli mer effektiva och flexibla genom sektorkopplingar till olika tekniker så som vätgas, värmepumpar och kylmaskiner? Och vad är egentligen bäst för nya bostadsområden – anslutning till fjärrvärmenätet eller individuella värmelösningar?

Områden

Fjärrvärme