Sofia Klugman, IVL.

Publicerad: 2023-03-29

Gotland ska ta vara på spillvärme från ny industri och vindkraft

Kraftigt ökad elproduktion från havsbaserade vindparker öppnar för nya industrietableringar på Gotland, och därmed mer spillvärme. Men hur kan spillvärmen tas tillvara och hur kan öns omställning även bli socialt hållbar, det är några saker som Sofia Klugman från IVL undersöker.

– Vilka är framgångsfaktorerna för att få till ett spillvärmesamarbete? Den tekniska potentialen kan se självklar ut, men för att den ska förverkligas behöver mycket falla på plats. Ofta handlar det om att olika parter ska få förtroende för varandra, säger Sofia Klugman, projektledare på IVL.

Hon leder projektet Got Heat, som ska skapa en helhetsbild av Gotlands värmesektor och hur den genom samverkan med elsektorn och omgivande industri på Gotland kan bidra till hållbarhet. På Termowebbinariet den 13 april kommer hon berätta mer om projektet.

Gotland står inför stora förändringar eftersom flera havsbaserade vindparker planeras i regionen.

– Det innebär att stora mängder el kan komma att levereras till ön, eftersom allt inte kan levereras till fastlandet. Därför är flera industrietableringar på gång och i projektet vill vi ta ett helhetsgrepp och hitta en koppling mellan el, industri och värme, säger Sofia Klugman.

Exempel på industrietableringar som kan bli aktuella är bland annat elektrolysörer för att producera vätgas, produktion av konstgödsel och vätgasbaserade kemitillämpningar.

– För att den här omställningen ska bli resurseffektiv behöver man dra nytta av spillvärmen från industrierna. Nu gör vi en modellering av värmesektorn och tittar på spillvärmetillämpningar för exempelvis bebyggelse, jordbruk eller för att i framtiden etablera stora växthus, säger Sofia Klugman.

En stor fråga för projektet är hur den här omställningen ska kunna förverkligas och även vara socialt hållbar.

– Jag tycker att det är spännande hur energiomställning och social hållbarhet hänger tätt ihop. Det kommer behövas mycket ny kompetens till ön, med krav på social infrastruktur som skolor och liknande. Här finns en likhet med den omställning som nu sker i Norrland, säger Sofia Klugman.

En framgångsfaktor för att kunna skapa en resurseffektiv utveckling är enligt Sofia Klugman att olika parter har förtroende för varandra, något vi i Sverige historiskt har varit duktiga på.

– Men faktorer som kan hindra förtroende är till exempel att en liten part står mot en stor part, eller att de kommer från helt olika branscher som jordbruk och kemiindustri, eller att de inte förstår varandras affärsmodeller.

Projektet Got Heat inleddes i december förra året och ska vara klart i december 2024.

Relaterade projekt

Se alla projekt

Avslutad

Ranagård med ny 4GDH-teknik

Projektet utför en transdisciplinärt studie i samband med implementering av en ny fjärrvärmeteknik (4GDH) till ett bostadsområde, för att studera teknikacceptans av bygg- och installationsbranschen samt identifierar vilka hinder som uppstår vid införande av ny teknik.

Områden

Fjärrvärme

Avslutad

Utveckling av kombinerat energilager-värmeväxlare för PCM med luft som värmebärare

Projektet ska studera hur man kan utveckla ett kombinerat energilagervärmeväxlare med luft som värmebärare. Detta projekt är första steget i utvecklingen av ett innovativt PCM-baserat kylabatteri som kan användas för klimatsmart kyla i t ex frikyla, nattkyla för stora kondensorer, samt komfort i fordon vid avstannad motor och fler. Ny kunskap ger förståelse för de bidragande mekanismer som är inblandade i de kombinerade värmeöverförings- och fasändringsprocesserna i en PCM-värmeväxlare, och nyttjas till att ta fram en första prototyp som utvärderas i laborationsmiljö.

Relaterade Nyheter

Se alla nyheter

16
mar

Så når du ut med forskning i media

Förenkla, kom med rekommendationer – och inspireras av Hans Rosling. Det är tre knep som hjälper forskare att få media att rapportera om deras forskning. Energiforsks kommunikationsansvarige Daniel Hirsch, före detta journalist och pr-konsult, ger sina bästa tips om hur forskare kan nå ut till en bredare krets.

Områden

Övrigt
22
dec

Helhetsperspektiv och samverkan är Termos styrkor

Termo är ett starkt program som bidrar med ett helhetsperspektiv inom området för värme och kyla. Kompetens har byggts upp för alla som har varit involverade i projektverksamheten, främst genom att doktorander involverats i projekten. Men bland annat resultat- och kunskapsspridningen kan förbättras, visar en utvärdering av Termo.

Relaterade Event

Se alla event

Illustration av fjärrvärme

Webinar: Fjärrvärmens roll i framtidens energisystem

Hur kan fjärrvärmesystem bli mer effektiva och flexibla genom sektorkopplingar till olika tekniker så som vätgas, värmepumpar och kylmaskiner? Och vad är egentligen bäst för nya bostadsområden – anslutning till fjärrvärmenätet eller individuella värmelösningar?

Områden

Fjärrvärme