Publicerad: 2022-11-28

Mer samverkan inom Termo målet för nästa år

2022 var året då energi dominerade den offentliga debatten som aldrig förr. Utvärdering av Termoprogrammet visar att samverkan bidrar till kompetensuppbyggnad, så mer samverkan blir ett mål för programmet under 2023.

Björn Larsson
Björn Larsson, forskningshandläggare på Energimyndigheten

Aldrig har energifrågan varit så aktuell som den varit under 2022. Året präglades av skenande priser på el och drivmedel, nedringda energirådgivare samt energibolag och värmepumpsinstallatörer som kämpar för att möta kundernas efterfrågan att se över sitt uppvärmningssystem.

Den femte utlysningen inom Termo avslutades 2022, med inriktning på företagsdrivna innovationsprojekt, projekt i samverkan mellan aktörer och syntesprojekt. Vi kunde välkomna 14 nya projekt till programmet. Alla finns presenterade här på hemsidan – passa på att kolla in dem!
Termodagen den 20 oktober samlade representanter från akademin, energiföretag, branschorganisationer, privat- och offentlig sektor under temat samspel i energisystemet.

Konferensens budskap var hur värme och kyla i samspel med övriga delar i energisystemet är en möjliggörare för aktuella utmaningar, som att frigöra el genom flexibilitet på elnätet, uppvärmning av våra städer på ett långsiktigt och hållbart sätt och hur vi kan jobba med uppvärmning på ett resurseffektivt sätt genom cirkulära flöden, där överskottsvärme från olika sektorer kommer till nytta.

Under 2022 genomfördes en extern programutvärdering av de aktiviteter, insatser och projekt som utförs eller finansierats av Energimyndigheten inom ramen för Termoprogrammets första fyra år. Utvärderingen visade att den breda samverkan inom projekten bidrar till kompetensuppbyggnad och en stimulerande effekt som i sin tur resulterat i nya problemformuleringar och nya projektansökningar, där de samarbetande aktörerna kan vidareutveckla sitt samarbete och ta sig an nya forskningsfrågor.

Utvärderingen framhåller även att framtida satsningar inom Termo – och Energimyndigheten i allmänhet – i högre utsträckning bör samverka med projekten för att sprida deras resultat efter projektslut samt att ytterligare stärka kopplingen mot internationella forsknings-och innovationssatsningar inom energiområdet, framför allt inom EU. Utvärderingsrapporten finns tillgänglig här.

Under första hälften av 2023 kommer Energimyndigheten och Termoprogrammet att uppdatera strategin för värme och kyla där vi ska identifiera riktningen av och behov för  våra insatser inom området. Här hämtar vi information från en rad olika källor såsom programutvärderingen, synteser, omvärldsanalyser, strategiska grupper knutna till programmet samt interna och externa hearings, så håll koll på inkorgen för inbjudan.

Hoppas att vi ses under årets sista webbinarium den 9:e december på teman ”Värmepumpar för framtidens energisystem”. Serien kommer att fortsätta 2023 med fler spännande teman!

Björn​​ Larsson, forskningshandläggare Värme och kyla, Energimyndigheten

Bild: charlesdeluvio på Unsplash

Relaterade projekt

Se alla projekt

Avslutad

Utveckling av kombinerat energilager-värmeväxlare för PCM med luft som värmebärare

Projektet ska studera hur man kan utveckla ett kombinerat energilagervärmeväxlare med luft som värmebärare. Detta projekt är första steget i utvecklingen av ett innovativt PCM-baserat kylabatteri som kan användas för klimatsmart kyla i t ex frikyla, nattkyla för stora kondensorer, samt komfort i fordon vid avstannad motor och fler. Ny kunskap ger förståelse för de bidragande mekanismer som är inblandade i de kombinerade värmeöverförings- och fasändringsprocesserna i en PCM-värmeväxlare, och nyttjas till att ta fram en första prototyp som utvärderas i laborationsmiljö.

Pågående

Propac Control

Projektet Propac Control adresserar utmaningarna med system för luftkonditionering med mycket liten köldmediemängd i förhållandet till köldmedieflödet. En felfördelning av köldmedium riskerar att skada komponenterna, försätta systemet i ett svängningstillstånd och minska verkningsgraden. Projektet ska utveckla och utvärdera strategier för kontrollsystem som hanterar dessa problem.

Avslutad

EkoPack

EkoPack-projektet har visat på möjligheterna att kraftigt reducera köldmediemängden i kyl- och värmepumpssystem och samtidigt upprätthålla energieffektiviteten. Därmed öppnas möjligheten att använda naturliga köldmedier i fler applikationer som tidigare har varit begränsade utifrån riskbedömningar i gällande säkerhetsstandarder.

Elledningar över åker

Pågående

Lantbrukseffekten

Det övergripande målet för projektet Lantbrukseffekten är att undersöka hur lantbrukets resurser i form av kyl- och värmeanläggningar kan användas för att stötta det överliggande elnätet och på så sätt bidra till att det totala effektuttaget minskar under kritiska perioder, samtidigt som det öppnar upp för nya energiaffärer inom lantbrukssektorn.

Avslutad

3D-printing av värmeväxlare

Genom att tillverka värmeväxlare i 3D-printing kan man släppa de flesta restriktionerna relaterade till tillverkningen och tillåtas att tänka helt fritt. Det innebär helt nya möjligheter och initierar nya tankar om hur en värmeväxlare bör utformas. Vi kommer att utforma nya geometrier och optimera dem med hjälp av datorsimuleringar.

Relaterade Nyheter

Se alla nyheter

16
mar

Så når du ut med forskning i media

Förenkla, kom med rekommendationer – och inspireras av Hans Rosling. Det är tre knep som hjälper forskare att få media att rapportera om deras forskning. Energiforsks kommunikationsansvarige Daniel Hirsch, före detta journalist och pr-konsult, ger sina bästa tips om hur forskare kan nå ut till en bredare krets.

Områden

Övrigt
22
dec

Helhetsperspektiv och samverkan är Termos styrkor

Termo är ett starkt program som bidrar med ett helhetsperspektiv inom området för värme och kyla. Kompetens har byggts upp för alla som har varit involverade i projektverksamheten, främst genom att doktorander involverats i projekten. Men bland annat resultat- och kunskapsspridningen kan förbättras, visar en utvärdering av Termo.

01
nov

Forskning och innovation inom värme har stor roll att spela för framtidens energisystem

Forskare inom värme och kyla har stor betydelse för att sprida kunskap till politiska beslutsfattare och utformningen av framtidens energisystem. Dessutom blir värmepumpssektorn i Europa allt viktigare i och med EU:s omställning mot ett grönare elsystem och bort från gas. Det var två slutsatser som framkom när ”Termodagen – samspel i energisystemet" arrangerades i Stockholm i början av oktober 2022.

23
jun
Gävle

Fjärrkyla är framtiden för våra allt varmare bostäder

Klimatförändringarna med ökade temperaturer ökar behovet av att kyla ner byggnader som människor bor och vistas i. Dessutom ska alla nya byggnader vara Nära Noll Energi-byggnader, välisolerade och med liten förmåga att släppa ut värmen. Projektet Komfortkyla i framtida stadsdelar tittar på vilken metod för kylning som är bäst för framtidens byggnader.

Relaterade Event

Se alla event

Termodagen 2023 – värme och kylas roll i energiomställningen

Den 19 oktober kommer Termodagen 2023. Forskare inom värme och kyla har stor betydelse för att sprida kunskap till politiska beslutsfattare och samhället i stort. Kunskapen som kommer fram inom Termo ska bidra till att utforma framtidens energisystem. Under den här dagen vill vi öka engagemanget och möjligheten till samverkan.