Publicerad: 2022-11-25

Sökhundar effektiv metod för att hitta läckor i fjärrvärmenät

Sökhunden Jeckov har haft cirka 25 sökuppdrag för olika fjärrvärmebolag. Med sin nos hittar schäfern snabbt läckor med en träffsäkerhet på 0–14 meter.

– Det är viktigt att fjärrvärmebranschen utvecklar nya och effektiva metoder för att hitta läckor. Sökhundar kan vara en metod som kan användas mer. Jag väldigt imponerad över vad Jeckov har lärt sig, säger Julia Kuylenstierna, ansvarig för Energiforsks värmekluster.

Möjligheterna med att använda sökhundar för att hitta läckor från fjärrvärme och fjärrkyla presenterades på ett webbinarium den 11 november, arrangerat av Energiforsks värmekluster. Inbjuden talare var Susanne Kihl som driver företaget Hundägarservice Specialsök, vars sökhund Jeckov har tränats att hitta läckor i fjärrvärmenät.

Under 2021 kontaktades Susanne Kihl av Dennis Asplund på Norrtälje Energi, för att han behövde hjälp att hitta en läckande fjärrvärmeledning. Då började hon lära Jeckov att identifiera doften av fjärrvärmevatten.

– Jag började utbilda Jeckov i april 2021 och han utförde sitt första uppdrag i augusti samma år, åt Norrtälje Energi. Jeckov hittade den droppande ventilen direkt. Nu jobbar jag med schäfertiken Oopzie, som har efterträtt Jeckov, säger Susanne Kihl.

Sedan dess har Jeckov hittat cirka 25 olika läckor åt elva olika uppdragsgivare, bland annat åt olika energiföretag, kommuner och bostadsrättsföreningar. Jeckov kan användas till att söka på allt från kortare sträckor som 50 meter till hela bostadsområden.

Foto: Jeanette Edsjö.

– Jeckov sparar tid och pengar och bidrar till att underhålla näten. Han har en träffsäkerhet på 0–14 meter från läckan, säger Susanne Kihl.

Några av fördelarna med en sökhund enligt Susanne Kihl är att det är:

  • Tidseffektivt
  • Kostnadseffektivt
  • Miljövänligt
  • Hög träffsäkerhet

Dennis Asplund ser hunden som ett komplement till andra metoder för att hitta läckande ledningar, som termografering. En sökhund kan arbeta i alla väderförhållanden och på olika underlag. Men, den kan bara identifiera var en läcka är, inte om den är omfattande eller hur ny den är.

Ett omdöme från en uppdragsgivare är enligt Susanne Kihl:

”Tack vare att hunden markerat på flera ställen i området så lyckades vi hitta läckan snabbare och slippa gräva i blindo.”

På webbinariet diskuterades vilka typer av system hunden kan hitta läckor i och hur kvalitén kan säkras. Bland annat lyftes frågan om det behövs ett system för certifiering, liksom om det går att även hitta inläckage genom att hunden söker efter blöt isolering.

Energiforsks Värmekluster har fokus på innovation och att omvandla forskningsresultat till lösningar som går att använda i fjärrvärmeindustrin. Klustret får stöd från bland annat Energimyndighetens Termo-program och är ett forum för kunskapsöverföring, nätverksbyggande, informationsspridning och samarbete.

För mer information om Specialsök, se här.

Relaterade projekt

Se alla projekt

Avslutad

Ranagård med ny 4GDH-teknik

Projektet utför en transdisciplinärt studie i samband med implementering av en ny fjärrvärmeteknik (4GDH) till ett bostadsområde, för att studera teknikacceptans av bygg- och installationsbranschen samt identifierar vilka hinder som uppstår vid införande av ny teknik.

Områden

Fjärrvärme

Pågående

Hur belastningar påverkar livslängden på fjärrvärmerör

Projektet ska i detalj undersöka långsiktiga effekter av cykliska mekaniska belastningar på nedbrytningshastigheten hos fjärrvärmerör, och även utveckla en ny modell för beräkning av förväntad livslängd som tar hänsyn till kombinerade effekter av hög temperatur och repetitiva axiella belastningar.

Områden

Fjärrvärme

Pågående

Soldriven fjärrvärme med groplager för svenska förhållanden

Storskalig solvärme för fjärrvärme har ökat snabbt och tekniken har kommersialiserats i Danmark. Mycket talar för att en ökad konkurrens om biomassan leder till högre bioenergipriser och bättre lönsamhet för solvärme även i Sverige. Projektet genomför teknoekonomiska fallstudier på tre olika fjärrvärmenät med (koncentrerande) solfångare och groplager som även används med värmepumpar vid tider av lågt elpris.

Avslutad

Spillvärmesamarbete i Kiruna

Den pågående stadsomvandlingen i Kiruna kräver en utveckling av energisystemet och stadens mål är ett klimatneutralt energisystem till år 2025. Projektet utreder hur Tekniska Verken i Kiruna kan bidra till stadens mål genom ökad spillvärmeåtervinning från LKAB.

Områden

Fjärrvärme

Relaterade Nyheter

Se alla nyheter

06
maj

Kan flexibla värmepumpar minska flaskhalsar i elnätet?

När andelen el från förnybara källor ökar leder det till att tillgången på el varierar alltmer. Den varierande tillgången kombinerat med nytillkomna flaskhalsar i näten ökar behovet av flexibilitet i energisystemet. Med hjälp av värmepumpar och kylmaskiner kopplade till termiska nät som fjärrvärme, fjärrkyla och framtidens lågtempererade nät kan flexibiliteten i elnätet öka.

29
apr

Fjärrvärmen skapar robusta system och bidrar till klimatmålen

Projektet Gemensam eller individuell värme – vilket är bäst, undersöker hur olika sätt att värma ny bebyggelse påverkar möjligheterna att nå nationella klimatmål och belyser det faktum att fjärrvärmen, trots sin lite underskuffade roll i debatten, fortsatt har en viktig roll att fylla för att skapa robusta energisystem och minska belastningen i nätet.

Relaterade Event

Se alla event

Termodagen 2023 – värme och kylas roll i energiomställningen

Den 19 oktober kommer Termodagen 2023. Forskare inom värme och kyla har stor betydelse för att sprida kunskap till politiska beslutsfattare och samhället i stort. Kunskapen som kommer fram inom Termo ska bidra till att utforma framtidens energisystem. Under den här dagen vill vi öka engagemanget och möjligheten till samverkan.

Illustration av fjärrvärme

Webinar: Fjärrvärmens roll i framtidens energisystem

Hur kan fjärrvärmesystem bli mer effektiva och flexibla genom sektorkopplingar till olika tekniker så som vätgas, värmepumpar och kylmaskiner? Och vad är egentligen bäst för nya bostadsområden – anslutning till fjärrvärmenätet eller individuella värmelösningar?

Områden

Fjärrvärme