Christopher Bales.

Publicerad: 2023-02-06

Värmelagring en allt viktigare systemtjänst i framtiden

Hur många storskaliga groplager för solvärme kan vi ha i Sverige? Det undersöker professor Christopher Bales. Han tror att debatten om hur skogen ska användas öppnar möjligheter för mer solvärme i fjärrvärmesystemet.

– Lagring kommer vara superviktigt i framtiden, där finns stora möjligheter. I Sverige kretsar mycket av debatten just nu kring el, batterier och vätgas, men det finns mycket vi kan göra med värmelager, säger Christopher Bales, professor i energiteknik vid Högskolan i Dalarna.

Ett av projekten inom Termo är Soldriven fjärrvärme med groplager för svenska förhållanden. Det är en potentialstudie som i ett första skede handlar om att identifiera var i Sverige man eventuellt kan ha groplager som ligger tillräckligt nära fjärrvärmeanläggningar.

Steg två att göra förstudier ihop med fjärrvärmebolag och steg tre en potentialstudie, en extrapolering för hela Sverige över hur många anläggningar som kan vara aktuella baserat på teknik, ekonomi och geologi. Projektledare är Christopher Bales, som under Termowebbinariet den 24 februari kommer berätta mer om studien, som pågår till slutet av 2024.

– Potentialen för soldriven fjärrvärme kan vara upp till 6 TWh per år, enligt en studie från Energimyndigheten från 2021. I Danmark finns kommersiella lösningar för storskalig solvärme med lager, men i Sverige har man inte undersökt groplager än, säger Christopher Bales.

En avgörande skillnad mellan Danmark och Sverige är att här är det ofta nära till berggrunden, medan det i Danmark är tjockare gruslager. Och om man behöver spränga bort berg ökar kostnaden snabbt.

– Men det finns möjligheter, exempelvis där det finns rullstensåsar eller liknande.

Christopher Bales tror att värmelagringens potential att vara en systemtjänst för hela energisystemet blir en viktig pusselbit framöver, både som säsongslagring mellan sommar och vinter och för kortvariga fluktuationer. Frågor som återstår att undersöka är bland annat när decentraliserade lager i fastigheter är bäst och när det passar bättre med storskalig lagring som groplager.

– En utmaning för groplager är de geologiska förutsättningarna, det finns färre än tio kommersiella stora groplager i världen. En annan utmaning är hur locken ska konstrueras. För Sveriges del tillkommer där hur man ska hantera lasten från snö.

Christopher Bales tror att intresset för att använda solvärme kommer att öka i Sverige. Orsaken är den växande debatten om skogen som kolsänka och om biologisk mångfald.

– I Europa finns krafter som vill begränsa användningen av bioenergi. Skogen ses som en värdefull resurs och debatten om hur den ska användas kommer fortsätta under lång tid. Då kommer vi behöva fundera mer på andra energikällor.

Relaterade projekt

Se alla projekt

Avslutad

Ranagård med ny 4GDH-teknik

Projektet utför en transdisciplinärt studie i samband med implementering av en ny fjärrvärmeteknik (4GDH) till ett bostadsområde, för att studera teknikacceptans av bygg- och installationsbranschen samt identifierar vilka hinder som uppstår vid införande av ny teknik.

Områden

Fjärrvärme

Avslutad

Utveckling av kombinerat energilager-värmeväxlare för PCM med luft som värmebärare

Projektet ska studera hur man kan utveckla ett kombinerat energilagervärmeväxlare med luft som värmebärare. Detta projekt är första steget i utvecklingen av ett innovativt PCM-baserat kylabatteri som kan användas för klimatsmart kyla i t ex frikyla, nattkyla för stora kondensorer, samt komfort i fordon vid avstannad motor och fler. Ny kunskap ger förståelse för de bidragande mekanismer som är inblandade i de kombinerade värmeöverförings- och fasändringsprocesserna i en PCM-värmeväxlare, och nyttjas till att ta fram en första prototyp som utvärderas i laborationsmiljö.

Relaterade Nyheter

Se alla nyheter

21
jun
Termometer

Kallare värme och varmare kyla ger stora energi- och miljövinster

Genom att lagra lågtemperaturvärme och högtemperaturkyla kan man undvika att använda högvärdig energi för att värma och kyla byggnader. På så vis sparas viktiga resurser, användandet av förnybar energi kan öka och koldioxidutsläpp minskas. En forskargrupp på KTH tar nu, för Energimyndighetens Termoprogram, fram ett underlag och en beräkningsmodell för att designa optimerade termiska lager.

06
maj

Kan flexibla värmepumpar minska flaskhalsar i elnätet?

När andelen el från förnybara källor ökar leder det till att tillgången på el varierar alltmer. Den varierande tillgången kombinerat med nytillkomna flaskhalsar i näten ökar behovet av flexibilitet i energisystemet. Med hjälp av värmepumpar och kylmaskiner kopplade till termiska nät som fjärrvärme, fjärrkyla och framtidens lågtempererade nät kan flexibiliteten i elnätet öka.

29
apr

Fjärrvärmen skapar robusta system och bidrar till klimatmålen

Projektet Gemensam eller individuell värme – vilket är bäst, undersöker hur olika sätt att värma ny bebyggelse påverkar möjligheterna att nå nationella klimatmål och belyser det faktum att fjärrvärmen, trots sin lite underskuffade roll i debatten, fortsatt har en viktig roll att fylla för att skapa robusta energisystem och minska belastningen i nätet.

25
apr
Hedenverket

Så skapas en lönsam vätgasaffär

Vätgas är en energibärare som spås få en viktig roll i framtidens hållbara energisystem. Med el från förnybar energi kan grön vätgas tillverkas av vatten. Genom att koppla vätgasproduktionen till fjärrvärmeanläggningar kan man skapa synergieffekter som ökar lönsamheten. Det menar projektledarna för projektet HyCoGen som tittar på vilka systemvinster som kan göras.

Relaterade Event

Se alla event

row boat

Webinar: När världen behöver kylas

Med stigande temperaturer och allt mer frekventa värmeböljor kommer efterfrågan av kyla till våra inomhusmiljöer bli allt större. År 2020 tillverkades till exempel cirka 110 miljoner luftkonditioneringar i världen och prognosen är 150 miljoner år 2027. 

Illustration av fjärrvärme

Webinar: Fjärrvärmens roll i framtidens energisystem

Hur kan fjärrvärmesystem bli mer effektiva och flexibla genom sektorkopplingar till olika tekniker så som vätgas, värmepumpar och kylmaskiner? Och vad är egentligen bäst för nya bostadsområden – anslutning till fjärrvärmenätet eller individuella värmelösningar?

Områden

Fjärrvärme