Publicerad: 2022-11-01

Forskning och innovation inom värme har stor roll att spela för framtidens energisystem

Forskare inom värme och kyla har stor betydelse för att sprida kunskap till politiska beslutsfattare och utformningen av framtidens energisystem. Dessutom blir värmepumpssektorn i Europa allt viktigare i och med EU:s omställning mot ett grönare elsystem och bort från gas. Det var två slutsatser som framkom när ”Termodagen – samspel i energisystemet" arrangerades i Stockholm i början av oktober 2022.

Ett 80-tal personer deltog när heldagskonferensen Termodagen arrangerades på Radisson Blu Royal Viking i Stockholm den 20 oktober. Resultat från nio olika projekt inom Termoprogrammet presenterades, där alla på olika sätt kan bidra till att utveckla lösningar för hur värme och kyla kan utforma framtidens energisystem.

Innan projektpresentationerna gav Åsa Forsum, enhetschef för hållbar bioenergi på Energimyndigheten, en bild av vilken roll forskningen spelar för framtidens energisystem.

– Just nu är det av naturliga skäl väldigt stort fokus på energifrågan i samhället, både i politiken och privatekonomiskt. Värme- och kylalösningar kan, i samspel med andra delar av energisystemet, bidra med flexibilitet. Här finns en outnyttjad potential, sa Åsa Forsum.

Hon nämnde flera projekt inom Termoprogrammet som är intressanta, bland annat projekt om hur man kan dela på värme inom flera byggnader och djupgeotermi.

– Värme och kyla kommer vara en central bit för att lösa klimatutmaningen, sa Åsa Forsum.

Även Kristina Lygnerud, verksam vid IVL och professor i energivetenskaper med inriktning mot fjärrvärme och fjärrkyla på Lunds Tekniska Högskola, nämnde politikens betydelse för framtidens energisystem och vilken roll forskningen kan ha för att påverka.

– Som forskare kan man framföra synpunkter till politiker, det har jag gjort, sa Kristina Lygnerud.

Hon levererade även en spaning för framtidens fjärrvärme:

– Jag tror att det kommer bli viktigt använda de värmekällor som finns lokalt, som sol, geotermi och restvärme. Vi kommer även behöva kombinera de värmekällor som finns, så att systemet blir stabilt, resilient, flexibelt och kostnadseffektivt, sa Kristina Lygnerud.

En tredje talare var Martin Forsén, Manager International Affairs på Nibe och ordförande för European Heatpump Association. Han berättade om den kraftiga försäljningsökning av värmepumpar som syns nu, inte minst sedan Rysslands invasion av Ukraina fått EU att snabbt vilja minska gasberoendet.

– Europas värmesektor håller nu på att elektrifieras, men utvecklingen har tagit 20 år. Nu har teknikområdet för värmepumpar nått fullt erkännande från samhället och vi behöver inte längre bevisa vad tekniken kan bidra med. Och det syns på försäljningssiffrorna, sa Martin Forsén.

I takt med att elproduktionen blir allt grönare, och allt mindre beroende av fossila bränslen, ser han utvecklingen som enbart positiv.

– En utmaning är att erbjuda flexibilitet, för att undvika perioder med hög effektbelastning. Det är en funktion som är starkt efterfrågad just nu, sa Martin Forsén.

Presentationer från Termodagen 2022

 

Inledning 

Flexibilitet i energisystemet genom sektorskoppling

Cirkulära flöden för ett resurseffektivt energisystem

Termiska lösningar för klimatneutrala städer

Övriga Projektpresentationer

Termo innovations klustern

 

Relaterade projekt

Se alla projekt

Avslutad

Utveckling av kombinerat energilager-värmeväxlare för PCM med luft som värmebärare

Projektet ska studera hur man kan utveckla ett kombinerat energilagervärmeväxlare med luft som värmebärare. Detta projekt är första steget i utvecklingen av ett innovativt PCM-baserat kylabatteri som kan användas för klimatsmart kyla i t ex frikyla, nattkyla för stora kondensorer, samt komfort i fordon vid avstannad motor och fler. Ny kunskap ger förståelse för de bidragande mekanismer som är inblandade i de kombinerade värmeöverförings- och fasändringsprocesserna i en PCM-värmeväxlare, och nyttjas till att ta fram en första prototyp som utvärderas i laborationsmiljö.

Pågående

Soldriven fjärrvärme med groplager för svenska förhållanden

Storskalig solvärme för fjärrvärme har ökat snabbt och tekniken har kommersialiserats i Danmark. Mycket talar för att en ökad konkurrens om biomassan leder till högre bioenergipriser och bättre lönsamhet för solvärme även i Sverige. Projektet genomför teknoekonomiska fallstudier på tre olika fjärrvärmenät med (koncentrerande) solfångare och groplager som även används med värmepumpar vid tider av lågt elpris.

Pågående

Propac Control

Projektet Propac Control adresserar utmaningarna med system för luftkonditionering med mycket liten köldmediemängd i förhållandet till köldmedieflödet. En felfördelning av köldmedium riskerar att skada komponenterna, försätta systemet i ett svängningstillstånd och minska verkningsgraden. Projektet ska utveckla och utvärdera strategier för kontrollsystem som hanterar dessa problem.

Relaterade Nyheter

Se alla nyheter

Relaterade Event

Se alla event

Termodagen 2023 – värme och kylas roll i energiomställningen

Den 19 oktober kommer Termodagen 2023. Forskare inom värme och kyla har stor betydelse för att sprida kunskap till politiska beslutsfattare och samhället i stort. Kunskapen som kommer fram inom Termo ska bidra till att utforma framtidens energisystem. Under den här dagen vill vi öka engagemanget och möjligheten till samverkan.