Avslutad

Långtidsstudie på liner för fjärrvärmerör

Det här projektet ska hitta en hållbar lösning för relining av fjärrvärmerör. Miljön i fjärrvärmenätet är mycket utmanande med höga temperaturer och trycknivåer vilket betyder att vanliga polymera reliningprodukter snabbt bryts ner.

Det här projektet ska hitta en hållbar lösning för relining av fjärrvärmerör. Miljön i fjärrvärmenätet är mycket utmanande med höga temperaturer och trycknivåer vilket betyder att vanliga polymera reliningprodukter snabbt bryts ner. Den kolfiberkomposit som här studeras är speciellt utvecklad för att klara höga temperaturer och tryck. Projektet ska optimera kompositens prestanda och studera åldringsmekanismer för att få ett mått på den förväntade livslängden.

Fjärrvärmenätet brottas idag med stora problem med läckor till följd av korrosion på gamla ledningar. Då stora delar av fjärrvärmesystemet finns under tätbebyggda områden innebär all form av rörbyte grävarbeten med stora ekonomiska, miljömässiga och samhällsmässiga konsekvenser.

Ett alternativ till att byta gamla rör är möjligheten att reparera rören genom rörinfodring, så kallad relining, utan att gräva upp rören. De som deltar i projektet har sedan flera år samarbetat för att utveckla ett materialkoncept som är anpassat för den mycket tuffa miljön i en fjärrvärmeledning, med höga vattentemperaturer och under högt tryck. Resultatet är CarboSeal, ett kompositmaterial med kolfiber och en högtemperaturbeständig epoxi, som kan härdas på plats inuti ett gammalt fjärrvärmerör.

Inom projektet har produktionsmetoden för utvecklats med fokus på täthet, materialkvalitet och installationsbarhet. En omfattande studie har genomförts vars resultat ligger till grund för hur linern kan produceras, lagerhållas och transporteras för att tillåta en installation enligt de parametrar som krävs för en tät linerprodukt. Projektet har även omfattat livslängdsstudier genom åldring av materialet i speciella autoklaver som simulerar fjärrvärmemiljön. Metoder för livslängdsbedömning och statusbedömning har studerats och utvärderats. Under projektets gång har en CarboSealinstallation gjorts i en gammal fjärrvärmeledning under en hårt trafikerad led i Stockholm.

Sammanfattning

Projektnamn

Reparation av fjärrvärmerör genom infodring av kolfiberkomposit

Organisation

RISE Sicomp

Projektledare

Erik Marklund

Energimyndighetens projektnummer

45969-1

Relaterade projekt

Se alla projekt

Avslutad

Ranagård med ny 4GDH-teknik

Projektet utför en transdisciplinärt studie i samband med implementering av en ny fjärrvärmeteknik (4GDH) till ett bostadsområde, för att studera teknikacceptans av bygg- och installationsbranschen samt identifierar vilka hinder som uppstår vid införande av ny teknik.

Områden

Fjärrvärme

Pågående

Hur belastningar påverkar livslängden på fjärrvärmerör

Projektet ska i detalj undersöka långsiktiga effekter av cykliska mekaniska belastningar på nedbrytningshastigheten hos fjärrvärmerör, och även utveckla en ny modell för beräkning av förväntad livslängd som tar hänsyn till kombinerade effekter av hög temperatur och repetitiva axiella belastningar.

Områden

Fjärrvärme

Relaterade Nyheter

Se alla nyheter

Relaterade Event

Se alla event

Termodagen 2023 – värme och kylas roll i energiomställningen

Den 19 oktober kommer Termodagen 2023. Forskare inom värme och kyla har stor betydelse för att sprida kunskap till politiska beslutsfattare och samhället i stort. Kunskapen som kommer fram inom Termo ska bidra till att utforma framtidens energisystem. Under den här dagen vill vi öka engagemanget och möjligheten till samverkan.