Avslutad

Världens första digitala fjärrvärmenät – fossilfritt alpint VM2019

Projektet ska visa ett helt digitaliserat fjärrvärmenät som ger nya möjligheter till effektivisering och tjänster, som t.ex. ökad verkningsgrad och minskade utsläpp i produktion, minskade förluster i distribution, samt ökad leveranskvalitet och kundnöjdhet vid energianvändning.

Projektet ska visa ett helt digitaliserat fjärrvärmenät som ger nya möjligheter till effektivisering och tjänster, som t.ex. ökad verkningsgrad och minskade utsläpp i produktion, minskade förluster i distribution, samt ökad leveranskvalitet och kundnöjdhet vid energianvändning. Genom att demonstrera teknik för styrning av fjärrvärmenät, har projektet potential att bidra till effektmålen samspel i energisystemet och resurseffektiv användning.

Det övergripande målet, eller visionen, dvs. att det går att lösa många av dagens problem med digitala produkter och tjänster, har uppfyllts. Resultat och data från faktisk drift i Jämtkrafts fjärrvärmenät i Åre, med digitala produkter tjänster, har visat att det går att kombinera miljömål som energieffektivisering och resursoptimering med kundnytta och bibehållen komfort.

Efter utvärdering av resultaten har projektdeltagarna, Ngenic och Jämtkraft, beslutat att gå vidare med en större kommersiell implementation och fortsätta utveckling av de funktioner, tjänster, som verifierats.

Fjärrvärmen är idag under en snabb utveckling. Samma utmaning som elnäten idag utsätts för, dvs. ett ojämnt effektbehov, kan vi hitta i fjärrvärmenät. Lösning är ofta investeringar i dyr nätinfrastruktur i stället för att hantera flaskhalsar med hjälp av nya typer av produkter och tjänster i näten, man är ”van” att göra så.

Projektet avsåg visa att digitalisering och nya tjänster i näten är alternativ och/eller komplement till investeringar i infrastruktur. Genom att digitalt ytterligare driftoptimera produktion och nät för bästa verkningsgrad på biomassaproduktion skulle dyrare bio-oljeeldning för spetskraft och investeringar i infrastruktur kunna undvikas, ett minskat klimatavtryck för fjärrvärmen.

Utmaningarna ovan formulerades till elva mål med avsikt att undersöka om det är möjligt att uppfylla det övergripande målet, att det går att lösa många av dagens problem med digitala produkter och tjänster. Ett av målen ströks tidigt och av de övriga tio målen uppfylldes åtta till fullo och två mål till största delen och verifiering av både ekonomiska och klimatmässiga vinster visades.

Fastighetsägare i Åre har genom att prova ”Smart värme Fastighet” och på ett nytt sätt styra värmen i sin fastighet bidragit till att; tester genomförts, hypoteser provats, data analyserats och resultat slutligen kunnat redovisas. Resultat som verifierar de möjligheter digitalisering Jämtkraft och Ngenic avsåg visa när projektet startades.

Sammanfattning

Projektnamn

THERMO-S ARE, världens första digitala fjärrvärmenät – fossilfritt alpint VM2019

Organisation

Ngenic AB (publ)

Projektledare

Anders Nygren

Energimyndighetens projektnummer

P45965-1

Relaterade projekt

Se alla projekt

Avslutad

Ranagård med ny 4GDH-teknik

Projektet utför en transdisciplinärt studie i samband med implementering av en ny fjärrvärmeteknik (4GDH) till ett bostadsområde, för att studera teknikacceptans av bygg- och installationsbranschen samt identifierar vilka hinder som uppstår vid införande av ny teknik.

Områden

Fjärrvärme

Relaterade Nyheter

Se alla nyheter

Relaterade Event

Se alla event

Termodagen 2023 – värme och kylas roll i energiomställningen

Den 19 oktober kommer Termodagen 2023. Forskare inom värme och kyla har stor betydelse för att sprida kunskap till politiska beslutsfattare och samhället i stort. Kunskapen som kommer fram inom Termo ska bidra till att utforma framtidens energisystem. Under den här dagen vill vi öka engagemanget och möjligheten till samverkan.