Pågående

Värme, kyla och solel i bostadsområden

Projektet syftar till att undersöka ett samspel mellan värme, kyla och elanvändning i ett bostadsområde med en hög andel solcellsproducerad el och ett lågtempererat fjärrvärmesystem.

Projektet syftar till att undersöka ett samspel mellan värme, kyla och elanvändning i ett bostadsområde med en hög andel solcellsproducerad el och ett lågtempererat fjärrvärmesystem. Bostadsområdet kommer att innehålla andra verksamheter som en livsmedelsbutik samt skola och äldrevård. Området kommer också att antas agera i en energigemenskap. Som referens kommer det framtida bostadsområdet Näringen i Gävle att användas och en bebyggelse kommer att simuleras.

För att öka resurseffektiviteten kommer ett lågtempererat fjärrvärmesystem via ”cascading” undersökas. Det medför att returvärmen från det vanliga fjärrvärmesystemet används som primär värme inom området. En lägre returtemperatur medför ökade möjligheter för elproduktion och tillvaratagande av värme i rökgaserna.

Projektet ska undersöka synergieffekter med ett lågtempererat fjärrvärmesystem samt användande av el för att höja temperaturen i tappvarmvattensystemet och för kylbehovet inom området. Detta i en energigemenskap.

Sammanfattning

Projektnamn

Samspel mellan värme, kyla och elanvändning i ett bostadsområde med en hög andel solcellsproducerad el

Organisation

Högskolan i Gävle, Gävle Energi AB, Gävle Kommun, Uppsala universitet

Projektledare

Mattias Gustafsson

Energimyndighetens projektnummer

P2022-00442

Relaterade projekt

Se alla projekt

Avslutad

Ranagård med ny 4GDH-teknik

Projektet utför en transdisciplinärt studie i samband med implementering av en ny fjärrvärmeteknik (4GDH) till ett bostadsområde, för att studera teknikacceptans av bygg- och installationsbranschen samt identifierar vilka hinder som uppstår vid införande av ny teknik.

Områden

Fjärrvärme

Pågående

Hur belastningar påverkar livslängden på fjärrvärmerör

Projektet ska i detalj undersöka långsiktiga effekter av cykliska mekaniska belastningar på nedbrytningshastigheten hos fjärrvärmerör, och även utveckla en ny modell för beräkning av förväntad livslängd som tar hänsyn till kombinerade effekter av hög temperatur och repetitiva axiella belastningar.

Områden

Fjärrvärme

Pågående

Soldriven fjärrvärme med groplager för svenska förhållanden

Storskalig solvärme för fjärrvärme har ökat snabbt och tekniken har kommersialiserats i Danmark. Mycket talar för att en ökad konkurrens om biomassan leder till högre bioenergipriser och bättre lönsamhet för solvärme även i Sverige. Projektet genomför teknoekonomiska fallstudier på tre olika fjärrvärmenät med (koncentrerande) solfångare och groplager som även används med värmepumpar vid tider av lågt elpris.

Relaterade Nyheter

Se alla nyheter

Relaterade Event

Se alla event

Termodagen 2023 – värme och kylas roll i energiomställningen

Den 19 oktober kommer Termodagen 2023. Forskare inom värme och kyla har stor betydelse för att sprida kunskap till politiska beslutsfattare och samhället i stort. Kunskapen som kommer fram inom Termo ska bidra till att utforma framtidens energisystem. Under den här dagen vill vi öka engagemanget och möjligheten till samverkan.

row boat

Webinar: När världen behöver kylas

Med stigande temperaturer och allt mer frekventa värmeböljor kommer efterfrågan av kyla till våra inomhusmiljöer bli allt större. År 2020 tillverkades till exempel cirka 110 miljoner luftkonditioneringar i världen och prognosen är 150 miljoner år 2027. 

Illustration av fjärrvärme

Webinar: Fjärrvärmens roll i framtidens energisystem

Hur kan fjärrvärmesystem bli mer effektiva och flexibla genom sektorkopplingar till olika tekniker så som vätgas, värmepumpar och kylmaskiner? Och vad är egentligen bäst för nya bostadsområden – anslutning till fjärrvärmenätet eller individuella värmelösningar?

Områden

Fjärrvärme