Avslutad

Innovativa Energieffektiva växthus

Genom att kombinera lågtempererade restenergier med växthus finns det goda förutsättningar för hållbar och konkurrenskraftig växthusodling i Sverige. Här föreslås och utvärderas ett nytt koncept där restvärme i form av varmvatten tillsammans med CO2-gödsling och effektiv växtbelysning samspelar för energieffektivisering och ökad odlingskapacitet.

Genom att kombinera lågtempererade restenergier med växthus finns det goda förutsättningar för hållbar och konkurrenskraftig växthusodling i Sverige. Här föreslås och utvärderas ett nytt koncept där restvärme i form av varmvatten tillsammans med CO2-gödsling och effektiv växtbelysning samspelar för energieffektivisering och ökad odlingskapacitet.

Lågtempererade restenergier är i dag en dåligt utnyttjad resurs i samhället trots att tillgången är stor. Samtidigt ökar efterfrågan på lokalt producerade grönsaker. Genom att kombinera dessa ska projektet studera växthus som har behov av mycket energi och tillgång till stora värmeöverförande ytor vilket gör det intressant att använda termiska energikällor med låga temperaturer. Syftet med den här förstudien är att skapa förutsättningar för hållbar och konkurrenskraftig växthusodling i Sverige genom synergier mellan olika branscher och tekniker.

Projektet består av olika delar, där den första omfattar en litteraturstudie som görs av RISE. I den andra delen kommer projektets alla parter jobba för att ta fram underlag och indata till att modellera konceptet i IDA. Simuleringen utförs av Luleå tekniska universitet.

Utvärderingen och teknoekonomisk kalkyl görs av RISE.

Sammanfattning

Projektnamn

Innovativa energieffektiva växthus – designade för lågtempererade energikällor och värmeåtervinning.

Organisation

RISE
Deltagande aktörer: Enrad AB, Härnösand Energi & Miljö,  Peckas Naturodlingar AB, Provolitans OY, Luleå tekniska universitet

Projektledare

Jeanette Petersson

Energimyndighetens projektnummer

51522-1

Relaterade projekt

Se alla projekt

Avslutad

Bostäder som flexibilitetsresurs

Projektet ”Bostäder för flexibilitet” ska utreda de tekniska, sociala och marknadsmässiga utmaningar det innebär att använda bostäder som en flexibilitetsresurs för att lösa lokala och regionala kapacitetsutmaningar.

Pågående

Propac Control

Projektet Propac Control adresserar utmaningarna med system för luftkonditionering med mycket liten köldmediemängd i förhållandet till köldmedieflödet. En felfördelning av köldmedium riskerar att skada komponenterna, försätta systemet i ett svängningstillstånd och minska verkningsgraden. Projektet ska utveckla och utvärdera strategier för kontrollsystem som hanterar dessa problem.

Elledningar över åker

Pågående

Lantbrukseffekten

Det övergripande målet för projektet Lantbrukseffekten är att undersöka hur lantbrukets resurser i form av kyl- och värmeanläggningar kan användas för att stötta det överliggande elnätet och på så sätt bidra till att det totala effektuttaget minskar under kritiska perioder, samtidigt som det öppnar upp för nya energiaffärer inom lantbrukssektorn.

Pågående

Cirkulär teknisk-ekonomisk analys av energilagring

Projektet är ett delprojekt för den svenska delen i annexet “Economics of Energy Storage – EcoEneSto” inom IEA TCP Energy Storage. Målet är att ta fram modell för utvärdering av den tekniska prestandan tillsammans med ekonomisk genomförbarhet i dem integrerade energilagrings tillämpningarna, som uppvärmning, kylning, integrering av förnybar energi, med fokus på att förbättra systemeffektiviteten.

Avslutad

Digitalization and IoT technologies for Heat Pump Systems

In the project, KTH and RISE are actively contributing to the periodic workshops are organized and coordinated by the Annex 56, where representatives of companies and institutions from Sweden, Austria, France, Germany, Denmark, Norway and Switzerland collaborate to provide guidance, data and knowledge about heat pumping technologies with respect to IoT applications.

Pågående

Energiexport från livsmedelsbutiker

I projektet kommer minst fyra fallstudier att studeras och bedömas med fokus på butikskyla, värmeåtervinning och komfortkyla. Erfarenheterna från projektet förväntas leda till flera verkliga fall av samverkan mellan fastighetsägare och livsmedelsbutiker.

Relaterade Nyheter

Se alla nyheter

22
dec

Helhetsperspektiv och samverkan är Termos styrkor

Termo är ett starkt program som bidrar med ett helhetsperspektiv inom området för värme och kyla. Kompetens har byggts upp för alla som har varit involverade i projektverksamheten, främst genom att doktorander involverats i projekten. Men bland annat resultat- och kunskapsspridningen kan förbättras, visar en utvärdering av Termo.

Relaterade Event

Se alla event

Termodagen 2023 – värme och kylas roll i energiomställningen

Den 19 oktober kommer Termodagen 2023. Forskare inom värme och kyla har stor betydelse för att sprida kunskap till politiska beslutsfattare och samhället i stort. Kunskapen som kommer fram inom Termo ska bidra till att utforma framtidens energisystem. Under den här dagen vill vi öka engagemanget och möjligheten till samverkan.