Avslutad

HyCoGen Systemperspektiv för vätgas via koppling till fjärrvärme

Vätgasens möjligheter som framtida energibärare hindras av stora förluster i omvandlingsprocessen. Med sektorkoppling till fjärrvärmeanläggningar kan förlusterna i stället bli badkarets varmvatten och en lönsam affär för regionala energibolag.

Projektet undersöker möjligheten att göra processen el-vätgas-el lönsam för regionala kraftbolag genom att ta tillvara förlusterna, det vill säga restvärmen. Den värmen kan utnyttjas som resurs i existerande fjärrvärmeanläggning och därigenom generera intäkter. Syftet är att öka verkningsgraden i hela processen till det dubbla jämfört med dagens lösningar.

Som följd av ökad elproduktion från vindkraft har variationerna på elpriset ökat och blivit alltmer väderberoende. Detta skapar möjligheter och incitament för nya former av energilagring. Sektorkoppling mellan olika verksamheter skapar förutsättningar för bättre lönsamhet i tillverkning och lagring av vätgas.

Projektet tar ett systemperspektiv på möjlig samverkan mellan produktions- och lagringsmöjligheter av vätgas genom elektrolys och fjärrvärmeproduktion. Vätgasprocessens förluster kan bidra till nyttig fjärrvärme. Tekniska förslag och lösningar, anpassade till existerande fjärrvärmeanläggningar, analyseras och implementeras på ritningsstadiet. Viss del av vätgasen kan också säljas som fordonsbränsle för större flexibilitet i systemet. Syrgasen som bildas i elektrolysen har ett värde i avfallsförbränningen.

Grundliga analyser genomförs av både investerings- och driftskostnader samt möjliga intäkter i hela processen. Systemet modelleras i programkoden i OptiCE för att simulera och optimera storleken på ingående komponenter och lager utifrån nuvarande och förväntade elprisvariationer.

De första, mer omfattande, resultaten beräknas vara klara att presentera i början av 2022. Projektet är en förstudie till en första pilot- och demonstrationsanläggning, där resultaten verifieras i en riktig anläggning.

Vätgasens möjligheter som framtida energibärare hindras av stora förluster i omvandlingsprocessen. Med sektorkoppling till fjärrvärmeanläggningar kan förlusterna i stället bli badkarets varmvatten och en lönsam affär för regionala energibolag.

Sammanfattning

Projektnamn

Systemperspektiv för effektiv produktion och användning av vätgas via koppling till fjärrvärme.

Organisation

RISE Research Institutes of Sweden
Deltagande aktörer: Karlstads Energi, Stockholm Exergi, Tekniska verken i Linköping, Mälarenergi, Göteborg Energi, Siemens Energy i Finspång, Mälardalens högskola

Projektledare

Anders Wickström

Energimyndighetens projektnummer

51532-1

Relaterade projekt

Se alla projekt

Avslutad

Ranagård med ny 4GDH-teknik

Projektet utför en transdisciplinärt studie i samband med implementering av en ny fjärrvärmeteknik (4GDH) till ett bostadsområde, för att studera teknikacceptans av bygg- och installationsbranschen samt identifierar vilka hinder som uppstår vid införande av ny teknik.

Områden

Fjärrvärme

Pågående

Hur belastningar påverkar livslängden på fjärrvärmerör

Projektet ska i detalj undersöka långsiktiga effekter av cykliska mekaniska belastningar på nedbrytningshastigheten hos fjärrvärmerör, och även utveckla en ny modell för beräkning av förväntad livslängd som tar hänsyn till kombinerade effekter av hög temperatur och repetitiva axiella belastningar.

Områden

Fjärrvärme

Pågående

Soldriven fjärrvärme med groplager för svenska förhållanden

Storskalig solvärme för fjärrvärme har ökat snabbt och tekniken har kommersialiserats i Danmark. Mycket talar för att en ökad konkurrens om biomassan leder till högre bioenergipriser och bättre lönsamhet för solvärme även i Sverige. Projektet genomför teknoekonomiska fallstudier på tre olika fjärrvärmenät med (koncentrerande) solfångare och groplager som även används med värmepumpar vid tider av lågt elpris.

Avslutad

Bostäder som flexibilitetsresurs

Projektet ”Bostäder för flexibilitet” ska utreda de tekniska, sociala och marknadsmässiga utmaningar det innebär att använda bostäder som en flexibilitetsresurs för att lösa lokala och regionala kapacitetsutmaningar.

Relaterade Nyheter

Se alla nyheter

Relaterade Event

Se alla event

Termodagen 2023 – värme och kylas roll i energiomställningen

Den 19 oktober kommer Termodagen 2023. Forskare inom värme och kyla har stor betydelse för att sprida kunskap till politiska beslutsfattare och samhället i stort. Kunskapen som kommer fram inom Termo ska bidra till att utforma framtidens energisystem. Under den här dagen vill vi öka engagemanget och möjligheten till samverkan.

Illustration av fjärrvärme

Webinar: Fjärrvärmens roll i framtidens energisystem

Hur kan fjärrvärmesystem bli mer effektiva och flexibla genom sektorkopplingar till olika tekniker så som vätgas, värmepumpar och kylmaskiner? Och vad är egentligen bäst för nya bostadsområden – anslutning till fjärrvärmenätet eller individuella värmelösningar?

Områden

Fjärrvärme