Avslutad

Branschsamarbete för avancerad analys för framtidens uppvärmning

Idag är det svårt och orimligt att varje energiföretag på var sitt håll ska utveckla och validera dataanalytiska metoder för att optimera värmedistribution. Genom att utveckla samarbetet inom branschen, data science-expertis och forskning kan fler och bättre modeller tas fram.

Genom ett branschsamarbete kring data och analytiska metoder ska projektet ta fram modeller för avancerad datanalys och AI. Resultaten i form av nya arbetssätt eller nya tillämpningar i mjukvara ska kunna användas av energidistributörer och prosumenter. Projektet för samman forskning och innovation med mjukvaruutveckling och utrullning/användning i praktisk verksamhet, vilket bidrar till att höja kompetensen kring data och artificiell intelligens i hela branschen.

Idag är det svårt och orimligt att varje energiföretag på var sitt håll ska utveckla och validera dataanalytiska metoder för att optimera värmedistribution. Genom att utveckla samarbetet inom branschen, data science-expertis och forskning kan fler och bättre modeller tas fram.

Huvudsakliga målet är att med hjälp av data och data science förbättra precision i identifiering av mönster och avvikelser i distributionsnätet inklusive undercentraler i kundanläggningar. Exempel på fel som kan identifieras med dataanalytiska metoder är mätdatafel, läckage och styrfel. Syftet är också att ta fram analysmodeller och stödjande ramverk som föreslår åtgärder till energidistributör och prosumenter för att åtgärda fel och minska resursförbrukning och miljöpåverkan.

Syftet är att bygga verktyg som föreslår åtgärder till energidistributör och prosumenter för att åtgärda fel och minska resursförbrukning och miljöpåverkan.

Projektet ska stärka den analytiska förmågan hos energiföretagen, i form av webinar och en samlad branschgemensam portal för tillgängliga dataset, datanalytiska resonemang och resultat. På så vis stärks samtliga energibolag i arbetet att vidareutveckla och optimera övervakning, underhåll, proaktiv åtgärdsplanering och uppföljning med sina kunder och deras anläggningar/fastigheter.

Projektet är ett samarbete mellan Smart Energi, Eneriforsks program Futureheat, Energimyndigheten, Universitet och högskolor.

Sammanfattning

Projektnamn

Data Science: BRAVA – Branschsamarbete för avancerad analys för framtidens uppvärmning

Organisation

Smart Energi, Energiforsk, Futureheat, Solita
Deltagande aktörer: Halmstad Högskola, Lunds Tekniska Universitet, Chalmers Industriteknik

Projektledare

Maria Hansson, Solita

Energimyndighetens projektnummer

48309-1

Relaterade projekt

Se alla projekt

Pågående

Värmepumpar för torkning

Projektet syftar till att bygga internationell kunskap om resurseffektiv torkning med värmepumpsteknik. I projektet kommer man att samla in svenska fallstudier med fokus på industriell torkning, främst inom skog, massa/papper och jordbruk/livsmedel.

Pågående

Propac Control

Projektet Propac Control adresserar utmaningarna med system för luftkonditionering med mycket liten köldmediemängd i förhållandet till köldmedieflödet. En felfördelning av köldmedium riskerar att skada komponenterna, försätta systemet i ett svängningstillstånd och minska verkningsgraden. Projektet ska utveckla och utvärdera strategier för kontrollsystem som hanterar dessa problem.

Elledningar över åker

Pågående

Lantbrukseffekten

Det övergripande målet för projektet Lantbrukseffekten är att undersöka hur lantbrukets resurser i form av kyl- och värmeanläggningar kan användas för att stötta det överliggande elnätet och på så sätt bidra till att det totala effektuttaget minskar under kritiska perioder, samtidigt som det öppnar upp för nya energiaffärer inom lantbrukssektorn.

Relaterade Nyheter

Se alla nyheter

Relaterade Event

Se alla event

Termodagen 2023 – värme och kylas roll i energiomställningen

Den 19 oktober kommer Termodagen 2023. Forskare inom värme och kyla har stor betydelse för att sprida kunskap till politiska beslutsfattare och samhället i stort. Kunskapen som kommer fram inom Termo ska bidra till att utforma framtidens energisystem. Under den här dagen vill vi öka engagemanget och möjligheten till samverkan.