Avslutad

Branschsamarbete för avancerad analys för framtidens uppvärmning

Idag är det svårt och orimligt att varje energiföretag på var sitt håll ska utveckla och validera dataanalytiska metoder för att optimera värmedistribution. Genom att utveckla samarbetet inom branschen, data science-expertis och forskning kan fler och bättre modeller tas fram.

Genom ett branschsamarbete kring data och analytiska metoder ska projektet ta fram modeller för avancerad datanalys och AI. Resultaten i form av nya arbetssätt eller nya tillämpningar i mjukvara ska kunna användas av energidistributörer och prosumenter. Projektet för samman forskning och innovation med mjukvaruutveckling och utrullning/användning i praktisk verksamhet, vilket bidrar till att höja kompetensen kring data och artificiell intelligens i hela branschen.

Idag är det svårt och orimligt att varje energiföretag på var sitt håll ska utveckla och validera dataanalytiska metoder för att optimera värmedistribution. Genom att utveckla samarbetet inom branschen, data science-expertis och forskning kan fler och bättre modeller tas fram.

Huvudsakliga målet är att med hjälp av data och data science förbättra precision i identifiering av mönster och avvikelser i distributionsnätet inklusive undercentraler i kundanläggningar. Exempel på fel som kan identifieras med dataanalytiska metoder är mätdatafel, läckage och styrfel. Syftet är också att ta fram analysmodeller och stödjande ramverk som föreslår åtgärder till energidistributör och prosumenter för att åtgärda fel och minska resursförbrukning och miljöpåverkan.

Syftet är att bygga verktyg som föreslår åtgärder till energidistributör och prosumenter för att åtgärda fel och minska resursförbrukning och miljöpåverkan.

Projektet ska stärka den analytiska förmågan hos energiföretagen, i form av webinar och en samlad branschgemensam portal för tillgängliga dataset, datanalytiska resonemang och resultat. På så vis stärks samtliga energibolag i arbetet att vidareutveckla och optimera övervakning, underhåll, proaktiv åtgärdsplanering och uppföljning med sina kunder och deras anläggningar/fastigheter.

Projektet är ett samarbete mellan Smart Energi, Eneriforsks program Futureheat, Energimyndigheten, Universitet och högskolor.

Sammanfattning

Projektnamn

Data Science: BRAVA – Branschsamarbete för avancerad analys för framtidens uppvärmning

Organisation

Smart Energi, Energiforsk, Futureheat, Solita
Deltagande aktörer: Halmstad Högskola, Lunds Tekniska Universitet, Chalmers Industriteknik

Projektledare

Maria Hansson, Solita

Energimyndighetens projektnummer

48309-1

Relaterade projekt

Se alla projekt

Pågående

Värmepumpar för torkning

Projektet syftar till att bygga internationell kunskap om resurseffektiv torkning med värmepumpsteknik. I projektet kommer man att samla in svenska fallstudier med fokus på industriell torkning, främst inom skog, massa/papper och jordbruk/livsmedel.

Pågående

Propac Control

Projektet Propac Control adresserar utmaningarna med system för luftkonditionering med mycket liten köldmediemängd i förhållandet till köldmedieflödet. En felfördelning av köldmedium riskerar att skada komponenterna, försätta systemet i ett svängningstillstånd och minska verkningsgraden. Projektet ska utveckla och utvärdera strategier för kontrollsystem som hanterar dessa problem.

Elledningar över åker

Pågående

Lantbrukseffekten

Det övergripande målet för projektet Lantbrukseffekten är att undersöka hur lantbrukets resurser i form av kyl- och värmeanläggningar kan användas för att stötta det överliggande elnätet och på så sätt bidra till att det totala effektuttaget minskar under kritiska perioder, samtidigt som det öppnar upp för nya energiaffärer inom lantbrukssektorn.

Relaterade Nyheter

Se alla nyheter

22
dec

Helhetsperspektiv och samverkan är Termos styrkor

Termo är ett starkt program som bidrar med ett helhetsperspektiv inom området för värme och kyla. Kompetens har byggts upp för alla som har varit involverade i projektverksamheten, främst genom att doktorander involverats i projekten. Men bland annat resultat- och kunskapsspridningen kan förbättras, visar en utvärdering av Termo.

01
nov

Forskning och innovation inom värme har stor roll att spela för framtidens energisystem

Forskare inom värme och kyla har stor betydelse för att sprida kunskap till politiska beslutsfattare och utformningen av framtidens energisystem. Dessutom blir värmepumpssektorn i Europa allt viktigare i och med EU:s omställning mot ett grönare elsystem och bort från gas. Det var två slutsatser som framkom när ”Termodagen – samspel i energisystemet" arrangerades i Stockholm i början av oktober 2022.

06
maj

Kan flexibla värmepumpar minska flaskhalsar i elnätet?

När andelen el från förnybara källor ökar leder det till att tillgången på el varierar alltmer. Den varierande tillgången kombinerat med nytillkomna flaskhalsar i näten ökar behovet av flexibilitet i energisystemet. Med hjälp av värmepumpar och kylmaskiner kopplade till termiska nät som fjärrvärme, fjärrkyla och framtidens lågtempererade nät kan flexibiliteten i elnätet öka.

29
apr

Fjärrvärmen skapar robusta system och bidrar till klimatmålen

Projektet Gemensam eller individuell värme – vilket är bäst, undersöker hur olika sätt att värma ny bebyggelse påverkar möjligheterna att nå nationella klimatmål och belyser det faktum att fjärrvärmen, trots sin lite underskuffade roll i debatten, fortsatt har en viktig roll att fylla för att skapa robusta energisystem och minska belastningen i nätet.

25
apr
Hedenverket

Så skapas en lönsam vätgasaffär

Vätgas är en energibärare som spås få en viktig roll i framtidens hållbara energisystem. Med el från förnybar energi kan grön vätgas tillverkas av vatten. Genom att koppla vätgasproduktionen till fjärrvärmeanläggningar kan man skapa synergieffekter som ökar lönsamheten. Det menar projektledarna för projektet HyCoGen som tittar på vilka systemvinster som kan göras.