Pågående

Cirkulär teknisk-ekonomisk analys av energilagring

Projektet är ett delprojekt för den svenska delen i annexet “Economics of Energy Storage – EcoEneSto” inom IEA TCP Energy Storage. Målet är att ta fram modell för utvärdering av den tekniska prestandan tillsammans med ekonomisk genomförbarhet i dem integrerade energilagrings tillämpningarna, som uppvärmning, kylning, integrering av förnybar energi, med fokus på att förbättra systemeffektiviteten.

Projektet ska utveckla en bedömningsram för att kvantifiera och jämföra teknisk prestanda för energilagring. Forskarna ska också kartlägga socioekonomiska delar av energilagerlösningar ur ett cirkulärt ekonomiskt perspektiv.

Projektet är ett delprojekt för den svenska delen i annexet “Economics of Energy Storage – EcoEneSto” inom IEA TCP Energy Storage. Målet är att ta fram modell för utvärdering av den tekniska prestandan tillsammans med ekonomisk genomförbarhet i dem integrerade energilagrings tillämpningarna, som uppvärmning, kylning, integrering av förnybar energi, med fokus på att förbättra systemeffektiviteten.

Projektet definierar ramen för arbetet inom International Energy Agency, IEA Energy Conservation through Energy Storage, ECES och är uppdelad i de fyra arbetspaketen:

Energilagringsprestanda

Kartläggning och utveckling av en databas inom en plattform med öppen åtkomst. Målet är att sprida information bland internationella aktörer som är aktiva inom forskning, innovation och planering för energisystem.

Energilagringskostnad och tekniska utvärderingsmetoder

Utveckling av metoder med ett helhetsperspektiv för utvärdering av ekonomiska förhållanden för energilagring för att uppnå önskvärda driftsförhållanden i både tekniska och icke-tekniska tillämpningar. Metoderna används för att bedöma kostnadseffektivitet genom att jämföra top-down och bottom-up analysatorer. Resultaten leder till definitionen av effektiva nyckeltal (KPI) för utvärdering av energilagringsprestanda.

Cirkulära system och affärsmodeller för energilagring

Utveckling av innovativa affärsmodeller anpassade till svenska och europeiska förhållanden. Flera alternativ av energisystem med och utan energilagring och med fokus på cirkulär ekonomi jämförs. Affärsmodeller kartläggs ur ett cirkulärt ekonomiskt perspektiv. AP3 sammanställer en fördjupad studie av det cirkulära ekonomiska systemet via integration av energilagring.

Kommunikation och spridning av projektresultat

Arbetet består av specifika deluppdrag. KTH integrerar relevant svensk forskning i den internationella syntesrapporten och tar fram en plan för spridning av projektresultat. Resultat spridas två gånger om året genom IEA ECES till medarbetare och slutrapport från projektet väntas under 2024.

Sammanfattning

Projektnamn

Cirkulär teknisk-ekonomisk analys av energilagring – IEA Annex Samordning.

Organisation

KTH Kungliga Tekniska Högskolan
Deltagande aktörer: Climeon AB, Climator Sweden AB, North Volt AB, SaltX Technology Holding AB, IEA ECES.

Projektledare

Justin NingWei Chiu

Energimyndighetens projektnummer

51539-1

Relaterade projekt

Se alla projekt

Pågående

Propac Control

Projektet Propac Control adresserar utmaningarna med system för luftkonditionering med mycket liten köldmediemängd i förhållandet till köldmedieflödet. En felfördelning av köldmedium riskerar att skada komponenterna, försätta systemet i ett svängningstillstånd och minska verkningsgraden. Projektet ska utveckla och utvärdera strategier för kontrollsystem som hanterar dessa problem.

Elledningar över åker

Pågående

Lantbrukseffekten

Det övergripande målet för projektet Lantbrukseffekten är att undersöka hur lantbrukets resurser i form av kyl- och värmeanläggningar kan användas för att stötta det överliggande elnätet och på så sätt bidra till att det totala effektuttaget minskar under kritiska perioder, samtidigt som det öppnar upp för nya energiaffärer inom lantbrukssektorn.

Avslutad

3D-printing av värmeväxlare

Genom att tillverka värmeväxlare i 3D-printing kan man släppa de flesta restriktionerna relaterade till tillverkningen och tillåtas att tänka helt fritt. Det innebär helt nya möjligheter och initierar nya tankar om hur en värmeväxlare bör utformas. Vi kommer att utforma nya geometrier och optimera dem med hjälp av datorsimuleringar.

Avslutad

Digitalization and IoT technologies for Heat Pump Systems

In the project, KTH and RISE are actively contributing to the periodic workshops are organized and coordinated by the Annex 56, where representatives of companies and institutions from Sweden, Austria, France, Germany, Denmark, Norway and Switzerland collaborate to provide guidance, data and knowledge about heat pumping technologies with respect to IoT applications.

Pågående

Energiexport från livsmedelsbutiker

I projektet kommer minst fyra fallstudier att studeras och bedömas med fokus på butikskyla, värmeåtervinning och komfortkyla. Erfarenheterna från projektet förväntas leda till flera verkliga fall av samverkan mellan fastighetsägare och livsmedelsbutiker.

Relaterade Nyheter

Se alla nyheter

22
dec

Helhetsperspektiv och samverkan är Termos styrkor

Termo är ett starkt program som bidrar med ett helhetsperspektiv inom området för värme och kyla. Kompetens har byggts upp för alla som har varit involverade i projektverksamheten, främst genom att doktorander involverats i projekten. Men bland annat resultat- och kunskapsspridningen kan förbättras, visar en utvärdering av Termo.

Relaterade Event

Se alla event

Termodagen 2023 – värme och kylas roll i energiomställningen

Den 19 oktober kommer Termodagen 2023. Forskare inom värme och kyla har stor betydelse för att sprida kunskap till politiska beslutsfattare och samhället i stort. Kunskapen som kommer fram inom Termo ska bidra till att utforma framtidens energisystem. Under den här dagen vill vi öka engagemanget och möjligheten till samverkan.