Pågående

Genomförande av färdplan för fossilfri uppvärmning

Uppvärmningssektorn ska vara fossilbränslefri år 2030 och år 2045 ska sektorn vara en kolsänka som hjälper till att minska de totala svenska växthusgasutsläppen. Innovationsklustret Utvecklingsplattform Uppvärmning – fokus färdplansgenomförande (kallat Färdplan värme) syftar till erfarenhetsutbyte, inspiration och samordning av sådant som pågår med koppling till de åtaganden och uppmaningar som färdplanen inrymmer.

Uppvärmningssektorn ska vara fossilbränslefri år 2030 och år 2045 ska sektorn vara en kolsänka som hjälper till att minska de totala svenska växthusgasutsläppen.

Innovationsklustret Utvecklingsplattform Uppvärmning – fokus färdplansgenomförande (kallat Färdplan värme) syftar till erfarenhetsutbyte, inspiration och samordning av sådant som pågår med koppling till de åtaganden och uppmaningar som färdplanen inrymmer. Plattformen vänder sig till alla aktörer på värmemarknaden.

Målet med utvecklingsplattformen

Utvecklingsplattformens mål är att bidra till att uppvärmningssektorn blir helt fossilbränslefri och på sikt utgör en kolsänka för resten av samhället. Detta mål uppnås genom att de aktörer som ställt sig bakom färdplanen för fossilfri uppvärmningssektor, eller på annat sätt berörs av dess vision, genom detta innovationskluster ges möjlighet att bygga upp och dela kunskap och erfarenheter samt uppföljning av utvecklingen och gemensam hindersröjning.

Aspekter som berörs är till exempel tekniska, nya affärsmodeller, juridik och samverkan mellan de olika parterna inom sektorn. Deltagarna får tillgång till den senaste forskningen inom området och erbjuds att driva utvecklingen framåt i samverkan med andra aktörer och aktörsgrupper inom värmesektorn samt andra sektorer som påverkar och påverkas av energisystemets omställning.

Aktiviteter och åtgärder för att genomföra färdplanens vision kommer till stor del ske lokalt hos de olika aktörerna. Utvecklingsplattformen ska utgöra en samlande nod, där gemensamma erfarenheter även kan ligga till grund för att fortsatta ställa krav på hinderröjning. Målet är också att sprida kunskap och erfarenheter ännu bredare, både inom uppvärmningssektorn och till andra sektorer.

Under de kommande två åren kommer ett antal seminarier för erfarenhetsutbyte och kunskapshöjning att arrangeras, uppföljning av vägen mot färdplanens mål samt kartläggning av forsknings- och utvecklingsbehov m.m. att genomföras.
Ett 30-tal organisationer, bland annat fastighetsföretag, energiföretag, teknikleverantörer och branschorganisationer, medverkar.

Utvecklingsplattform uppvärmnings målsättning är att bidra till att uppvärmningssektorn blir helt fossilbränslefri och på sikt utgör en kolsänka för resten av samhället. Utgångspunkten är genomförande av färdplanen för en fossilfri uppvärmningssektor. Inom ramen för verksamheten arrangeras seminarier för erfarenhetsutbyte och kunskapshöjning, uppföljning av vägen mot färdplanens mål, fördjupningsgrupper samt kartläggning av forsknings- och utvecklingsbehov m.m. Plattformen vänder sig till alla aktörer på värmemarknaden. Ett 30-tal organisationer, bland annat fastighetsföretag, energiföretag, teknikleverantörer och branschorganisationer, medverkar idag.

Sammanfattning

Projektnamn

Utvecklingsplattform Uppvärmning – fokus färdplansgenomförande

Organisation

Profu

Projektledare

Kjerstin Ludvig

Energimyndighetens projektnummer

46997-1

Relaterade projekt

Se alla projekt

Avslutad

Utveckling av kombinerat energilager-värmeväxlare för PCM med luft som värmebärare

Projektet ska studera hur man kan utveckla ett kombinerat energilagervärmeväxlare med luft som värmebärare. Detta projekt är första steget i utvecklingen av ett innovativt PCM-baserat kylabatteri som kan användas för klimatsmart kyla i t ex frikyla, nattkyla för stora kondensorer, samt komfort i fordon vid avstannad motor och fler. Ny kunskap ger förståelse för de bidragande mekanismer som är inblandade i de kombinerade värmeöverförings- och fasändringsprocesserna i en PCM-värmeväxlare, och nyttjas till att ta fram en första prototyp som utvärderas i laborationsmiljö.

Pågående

Propac Control

Projektet Propac Control adresserar utmaningarna med system för luftkonditionering med mycket liten köldmediemängd i förhållandet till köldmedieflödet. En felfördelning av köldmedium riskerar att skada komponenterna, försätta systemet i ett svängningstillstånd och minska verkningsgraden. Projektet ska utveckla och utvärdera strategier för kontrollsystem som hanterar dessa problem.

Avslutad

EkoPack

EkoPack-projektet har visat på möjligheterna att kraftigt reducera köldmediemängden i kyl- och värmepumpssystem och samtidigt upprätthålla energieffektiviteten. Därmed öppnas möjligheten att använda naturliga köldmedier i fler applikationer som tidigare har varit begränsade utifrån riskbedömningar i gällande säkerhetsstandarder.

Elledningar över åker

Pågående

Lantbrukseffekten

Det övergripande målet för projektet Lantbrukseffekten är att undersöka hur lantbrukets resurser i form av kyl- och värmeanläggningar kan användas för att stötta det överliggande elnätet och på så sätt bidra till att det totala effektuttaget minskar under kritiska perioder, samtidigt som det öppnar upp för nya energiaffärer inom lantbrukssektorn.

Avslutad

3D-printing av värmeväxlare

Genom att tillverka värmeväxlare i 3D-printing kan man släppa de flesta restriktionerna relaterade till tillverkningen och tillåtas att tänka helt fritt. Det innebär helt nya möjligheter och initierar nya tankar om hur en värmeväxlare bör utformas. Vi kommer att utforma nya geometrier och optimera dem med hjälp av datorsimuleringar.

Relaterade Nyheter

Se alla nyheter

16
mar

Så når du ut med forskning i media

Förenkla, kom med rekommendationer – och inspireras av Hans Rosling. Det är tre knep som hjälper forskare att få media att rapportera om deras forskning. Energiforsks kommunikationsansvarige Daniel Hirsch, före detta journalist och pr-konsult, ger sina bästa tips om hur forskare kan nå ut till en bredare krets.

Områden

Övrigt
22
dec

Helhetsperspektiv och samverkan är Termos styrkor

Termo är ett starkt program som bidrar med ett helhetsperspektiv inom området för värme och kyla. Kompetens har byggts upp för alla som har varit involverade i projektverksamheten, främst genom att doktorander involverats i projekten. Men bland annat resultat- och kunskapsspridningen kan förbättras, visar en utvärdering av Termo.

01
nov

Forskning och innovation inom värme har stor roll att spela för framtidens energisystem

Forskare inom värme och kyla har stor betydelse för att sprida kunskap till politiska beslutsfattare och utformningen av framtidens energisystem. Dessutom blir värmepumpssektorn i Europa allt viktigare i och med EU:s omställning mot ett grönare elsystem och bort från gas. Det var två slutsatser som framkom när ”Termodagen – samspel i energisystemet" arrangerades i Stockholm i början av oktober 2022.

23
jun
Gävle

Fjärrkyla är framtiden för våra allt varmare bostäder

Klimatförändringarna med ökade temperaturer ökar behovet av att kyla ner byggnader som människor bor och vistas i. Dessutom ska alla nya byggnader vara Nära Noll Energi-byggnader, välisolerade och med liten förmåga att släppa ut värmen. Projektet Komfortkyla i framtida stadsdelar tittar på vilken metod för kylning som är bäst för framtidens byggnader.

Relaterade Event

Se alla event

Termodagen 2023 – värme och kylas roll i energiomställningen

Den 19 oktober kommer Termodagen 2023. Forskare inom värme och kyla har stor betydelse för att sprida kunskap till politiska beslutsfattare och samhället i stort. Kunskapen som kommer fram inom Termo ska bidra till att utforma framtidens energisystem. Under den här dagen vill vi öka engagemanget och möjligheten till samverkan.