Pågående

Energiexport från livsmedelsbutiker

I projektet kommer minst fyra fallstudier att studeras och bedömas med fokus på butikskyla, värmeåtervinning och komfortkyla. Erfarenheterna från projektet förväntas leda till flera verkliga fall av samverkan mellan fastighetsägare och livsmedelsbutiker.

Det huvudsakliga målet med projektet är att demonstrera att samarbetet mellan livsmedelsbutiker och fastighetsägare för effektiv användning av värme, kyla och luftkonditionering kan vara möjligt för båda parter. Det ska projektet göra genom teoretisk beräkning, modellering, energimätning och utvärdering av affärsmodeller.

Handelslokaler och livsmedelsbutiker använder stora mängder energi per kvadratmeter och år. Ofta finns det förutsättningar att minska energianvändningen genom att använda kyla och det värmeöverskott som genereras i kylanläggningarna till den egna fastigheten där livsmedelsbutiken finns. Exempelvis köpcentrum, bostadsfastighet eller i andra fastigheter i närheten.

Modellering och fältmätningar av nya kylanläggningar i livsmedelsbutiker visar att värme som kan återvinnas från kylsystemet har en energiprestanda som motsvarar de mest energieffektiva värmepumparna som finns på marknaden idag. Komfortkyla som kan levereras från butikskyla har också visat liknande resultat.

Trots att potentialen för energioptimering finns är det i praktiken svårt att få till
en lyckad samverkan mellan butik- och fastighetsägaren. Det beror bland annat på att värme ingår i hyresavtalet, teknisk okunskap och bristande prestanda på värmeåtervinningen. Det behöver därför visas att samverkan kan vara tekniskt möjlig men också ekonomiskt lönsam för båda parter.

I projektet kommer minst fyra fallstudier att studeras och bedömas med fokus på butikskyla, värmeåtervinning och komfortkyla. Erfarenheterna från projektet förväntas leda till flera verkliga fall av samverkan mellan fastighetsägare och livsmedelsbutiker. De energi- och affärsmodeller som kommer att utvecklas under projektet kommer att vara tillgängliga för fastighets- och livsmedelsbutiksägare.

Sammanfattning

Projektnamn

Samverkan mellan livsmedelsbutiker och fastighetsägare: effektivisering och affärsmodeller av energianvändning.

Organisation

Kungliga Tekniska Högskolan
Deltagande aktörer: CIT Energy Management, Amasten Fastighets AB, Bravida Sverige AB, Danfoss AB, Green & Cool World Refrigeration, Hemköpskedjan AB, Huurre Sweden AB, ICA Fastigheter AB, IWMAC Operation Center AB, Lidl Sverige KB, Svensk Energi & Kylanalys AB.

Projektledare

Samer Sawalha i samarbete med Jaime Arias

Kontakt

Daniel Steuer, PhD student, dsteuer@kth.se

Energimyndighetens projektnummer

51515-1

Relaterade projekt

Se alla projekt

Avslutad

Utveckling av kombinerat energilager-värmeväxlare för PCM med luft som värmebärare

Projektet ska studera hur man kan utveckla ett kombinerat energilagervärmeväxlare med luft som värmebärare. Detta projekt är första steget i utvecklingen av ett innovativt PCM-baserat kylabatteri som kan användas för klimatsmart kyla i t ex frikyla, nattkyla för stora kondensorer, samt komfort i fordon vid avstannad motor och fler. Ny kunskap ger förståelse för de bidragande mekanismer som är inblandade i de kombinerade värmeöverförings- och fasändringsprocesserna i en PCM-värmeväxlare, och nyttjas till att ta fram en första prototyp som utvärderas i laborationsmiljö.

Pågående

Propac Control

Projektet Propac Control adresserar utmaningarna med system för luftkonditionering med mycket liten köldmediemängd i förhållandet till köldmedieflödet. En felfördelning av köldmedium riskerar att skada komponenterna, försätta systemet i ett svängningstillstånd och minska verkningsgraden. Projektet ska utveckla och utvärdera strategier för kontrollsystem som hanterar dessa problem.

Avslutad

EkoPack

EkoPack-projektet har visat på möjligheterna att kraftigt reducera köldmediemängden i kyl- och värmepumpssystem och samtidigt upprätthålla energieffektiviteten. Därmed öppnas möjligheten att använda naturliga köldmedier i fler applikationer som tidigare har varit begränsade utifrån riskbedömningar i gällande säkerhetsstandarder.

Elledningar över åker

Pågående

Lantbrukseffekten

Det övergripande målet för projektet Lantbrukseffekten är att undersöka hur lantbrukets resurser i form av kyl- och värmeanläggningar kan användas för att stötta det överliggande elnätet och på så sätt bidra till att det totala effektuttaget minskar under kritiska perioder, samtidigt som det öppnar upp för nya energiaffärer inom lantbrukssektorn.

Pågående

3D-printing av värmeväxlare

Genom att tillverka värmeväxlare i 3D-printing kan man släppa de flesta restriktionerna relaterade till tillverkningen och tillåtas att tänka helt fritt. Det innebär helt nya möjligheter och initierar nya tankar om hur en värmeväxlare bör utformas. Vi kommer att utforma nya geometrier och optimera dem med hjälp av datorsimuleringar.

Relaterade Nyheter

Se alla nyheter

Relaterade Event

Se alla event

Termodagen 2023 – värme och kylas roll i energiomställningen

Den 19 oktober kommer Termodagen 2023. Forskare inom värme och kyla har stor betydelse för att sprida kunskap till politiska beslutsfattare och samhället i stort. Kunskapen som kommer fram inom Termo ska bidra till att utforma framtidens energisystem. Under den här dagen vill vi öka engagemanget och möjligheten till samverkan.