Pågående

Propac Control

Projektet Propac Control adresserar utmaningarna med system för luftkonditionering med mycket liten köldmediemängd i förhållandet till köldmedieflödet. En felfördelning av köldmedium riskerar att skada komponenterna, försätta systemet i ett svängningstillstånd och minska verkningsgraden. Projektet ska utveckla och utvärdera strategier för kontrollsystem som hanterar dessa problem.

I ett tidigare Propac-projekt inom Termo demonstrerades en Split AC med mindre än 150 g propan som köldmedium och med en nominell kyleffekt av 3.5 kW – Propac 1.0. En produkt som bygger på denna teknik kan få stor positiv inverkan på klimatet eftersom det produceras fler än 100 miljoner luftkonditioneringsapparater per år. De använder köldmedier som utgör kraftiga växthusgaser och som kommer att förbjudas inom en snar framtid, enligt Montrealprotokollet och Kigalitillägget.

Trots att propan är brandfarligt, blir produkten säker tack vare att den bara innehåller 150 gram. Det är väsentligt mindre än konventionella system, men innebär nya utmaningar och krav på tekniska lösningar.

Tekniken, som vi kallar ”minimum charge”-teknologi, innebär att mängden köldmedium minimeras i alla komponenter och förbindelserör. Det medför att köldmediet inom sekunder kan få en ogynnsam fördelning.

Propac Control ska utarbeta strategier för god fördelning av köldmedium inom systemet och dess komponenter vilket är nödvändigt för hög effektivitet och lång livslängd.

Mål med teknologin är att minska miljöbelastningen, ta fram en produkt som kräver litet utrymme och använder sig av naturligt köldmedium. Därför är effektivitet av högsta vikt. Projektet ska därför utreda möjligheter att ytterligare förbättra verkningsgraden, som för Propac 1.0 var ungefär i nivå med medelvärdet av vad motsvarande konventionella system har.

Projektet stöds av globala företag och forskare som representerar kunskap och erfarenhet inom relaterade tekniker. Kunskapen som byggs upp implementeras direkt inom organisationer som kan få ”minimum charge” att introduceras kommersiellt.

Propac Control drivs av Gränges, Nibe, Sanhua, ebmpapst, Linde, Dometic, Lundahl, Sanden, KTH Energy Technology

 

Projektet finansieras av Energimyndigheten och pågår September 2022 – Maj 2024.

Sammanfattning

Projektnamn

Propac Control

Organisation

Klas Andersson Engineering
Deltagande aktörer: Gränges, Nibe, Sanhua, ebmpapst, Linde, Dometic, Lundahl, Sanden, KTH Energy Technology

Projektledare

Klas Andersson

Kontakt

klas@ka-e.se

Energimyndighetens projektnummer

P2022-00449

Relaterade projekt

Se alla projekt

Avslutad

Innovativ energi- och effekteffektiv värmepump för småhus

Projektet avser att studera ett värmepumpssystem och effektivisera den ur både energi- och eleffektsynpunkt. Detta kommer att ske bl a genom att utveckla en ventilationsåtervinningsvärmeväxlare och utvärdera systemets funktionalitet och effektivitet experimentellt, samtidigt som teoretiska modeller för dess funktion utvecklas.

Pågående

Soldriven fjärrvärme med groplager för svenska förhållanden

Storskalig solvärme för fjärrvärme har ökat snabbt och tekniken har kommersialiserats i Danmark. Mycket talar för att en ökad konkurrens om biomassan leder till högre bioenergipriser och bättre lönsamhet för solvärme även i Sverige. Projektet genomför teknoekonomiska fallstudier på tre olika fjärrvärmenät med (koncentrerande) solfångare och groplager som även används med värmepumpar vid tider av lågt elpris.

Pågående

Värmepumpar för torkning

Projektet syftar till att bygga internationell kunskap om resurseffektiv torkning med värmepumpsteknik. I projektet kommer man att samla in svenska fallstudier med fokus på industriell torkning, främst inom skog, massa/papper och jordbruk/livsmedel.

Relaterade Nyheter

Se alla nyheter

22
dec

Helhetsperspektiv och samverkan är Termos styrkor

Termo är ett starkt program som bidrar med ett helhetsperspektiv inom området för värme och kyla. Kompetens har byggts upp för alla som har varit involverade i projektverksamheten, främst genom att doktorander involverats i projekten. Men bland annat resultat- och kunskapsspridningen kan förbättras, visar en utvärdering av Termo.

01
nov

Forskning och innovation inom värme har stor roll att spela för framtidens energisystem

Forskare inom värme och kyla har stor betydelse för att sprida kunskap till politiska beslutsfattare och utformningen av framtidens energisystem. Dessutom blir värmepumpssektorn i Europa allt viktigare i och med EU:s omställning mot ett grönare elsystem och bort från gas. Det var två slutsatser som framkom när ”Termodagen – samspel i energisystemet" arrangerades i Stockholm i början av oktober 2022.

Relaterade Event

Se alla event

row boat

Webinar: När världen behöver kylas

Med stigande temperaturer och allt mer frekventa värmeböljor kommer efterfrågan av kyla till våra inomhusmiljöer bli allt större. År 2020 tillverkades till exempel cirka 110 miljoner luftkonditioneringar i världen och prognosen är 150 miljoner år 2027.