Avslutad

Comfort and Climate Box

I projektet samarbetade forskningsinstitutet RISE med KTH och Högskolan i Dalarna och två värmepumpstillverkare. Vi tog fram nya konceptlösningar med fokus på styrningen av kombinationen värmepump och energilager.

En värmepump i kombination med ett energilager och smart, integrerad styrning som kan tillhandahålla rumsuppvärmning, tappvarmvatten och komfortkyla kallas Comfort & Climate Box. Här utvärderades tre olika konceptlösningar baserat på de olika värmepumpstyperna; bergvärme, luft-vatten- och frånluftsvärmepump. Utvärderingen gjordes genom simuleringar och genom att utveckla en prototyp för utvärdering i labb.

I projektet samarbetade forskningsinstitutet RISE med KTH och Högskolan i Dalarna och två värmepumpstillverkare. Vi tog fram nya konceptlösningar med fokus på styrningen av kombinationen värmepump och energilager. Olika styrningar och värmepumpstyper utvärderades tillsammans med ett energilager i form av ett batteri eller ett termiskt lager. Projektet fokuserade i första hand på svenska förhållanden – ett enfamiljshus med solceller på taket.

Vi gjorde olika simuleringar och utvärderade olika typer av ”smart” styrning för att öka egenkonsumtionen av solel eller minska driftskostnaderna vid rörligt elpris. Inom projektet togs också en prototyp fram baserat på en bergvärmepump med energilager i form av en buffertank och möjlighet till passiv kyla.

Vi hade ett utbyte av erfarenheter med liknade projekt från andra länder genom medverkan i det gemensamma internationella samarbetsprojektet för IEA Heat Pumping Technologies TCP Annex 55 och IEA Energy Storage TCP Annex 34.

Sammanfattning

Projektnamn

Svenskt bidrag till Comfort&Climate Box Annex – ett samarbete mellan IEAs TCPer och Mission Innovation

Organisation

RISE Research Institutes of Sweden
Deltagande aktörer: KTH, Högskolan i Dalarna, Nibe, Thermia

Projektledare

Caroline Haglund Stignor

Energimyndighetens projektnummer

48287-1

Relaterade projekt

Se alla projekt

Avslutad

Utveckling av kombinerat energilager-värmeväxlare för PCM med luft som värmebärare

Projektet ska studera hur man kan utveckla ett kombinerat energilagervärmeväxlare med luft som värmebärare. Detta projekt är första steget i utvecklingen av ett innovativt PCM-baserat kylabatteri som kan användas för klimatsmart kyla i t ex frikyla, nattkyla för stora kondensorer, samt komfort i fordon vid avstannad motor och fler. Ny kunskap ger förståelse för de bidragande mekanismer som är inblandade i de kombinerade värmeöverförings- och fasändringsprocesserna i en PCM-värmeväxlare, och nyttjas till att ta fram en första prototyp som utvärderas i laborationsmiljö.

Relaterade Nyheter

Se alla nyheter

Relaterade Event

Se alla event

Termodagen 2023 – värme och kylas roll i energiomställningen

Den 19 oktober kommer Termodagen 2023. Forskare inom värme och kyla har stor betydelse för att sprida kunskap till politiska beslutsfattare och samhället i stort. Kunskapen som kommer fram inom Termo ska bidra till att utforma framtidens energisystem. Under den här dagen vill vi öka engagemanget och möjligheten till samverkan.