Avslutad

Gemensam eller individuell värme – vad är bäst?

Här undersöks hur olika sätt att värma ny bebyggelse påverkar möjligheterna att nå nationella klimatmål. Forskningen tittar också på hur det som är kostnadseffektiv uppvärmning i ett brett systemperspektiv beror på omvärldsfaktorer som elprisets utveckling och vad samverkan mellan olika aktörer betyder för att nå de bästa lösningarna.

Här undersöks hur olika sätt att värma ny bebyggelse påverkar möjligheterna att nå nationella klimatmål. Forskningen tittar också på hur det som är kostnadseffektiv uppvärmning i ett brett systemperspektiv beror på omvärldsfaktorer som elprisets utveckling och vad samverkan mellan olika aktörer betyder för att nå de bästa lösningarna.

Det byggs mycket nya bostäder i Sverige som ska värmas antingen genom anslutning till fjärrvärmenätet eller genom installation av en individuell värmelösning. Eftersom värmesystemen i allt högre grad kopplas samman med resten av energisystemet genom användning av spillvärme, värmelager, kraftvärme och värmepumpar påverkar val av värmelösning också möjligheterna att kostnads- och resurseffektivt kunna nå klimatmålen. Projektet ska därför bidra till att förstå hur valet av värmelösning i ny bebyggelse påverkar möjligheterna att nå nationella klimatmål och hur det varierar med typ av bebyggelse. Forskningen handlar också om hur känsligt valet av värmelösning är för energisystemets framtida utveckling både vad gäller resurser, ekonomi och styrmedel. Detta avser inte minst elsystemet.

Projektet använder optimerande modeller i kombination med scenarioanalys. Eftersom fjärrvärmesystemen är lokala används fallstudier för att ta fram detaljerade resultat. Systemdynamisk modellering kommer i viss mån att komplettera analysen med de optimerande modellerna för att bättre kunna inkludera kunskap om aktörerna och dessas samverkan.

Sammanfattning

Projektnamn

Samverkan om framtida värme

Organisation

Chalmers tekniska högskola

Projektledare

Erik Ahlgren

Energimyndighetens projektnummer

45990-1

Relaterade projekt

Se alla projekt

Avslutad

Ranagård med ny 4GDH-teknik

Projektet utför en transdisciplinärt studie i samband med implementering av en ny fjärrvärmeteknik (4GDH) till ett bostadsområde, för att studera teknikacceptans av bygg- och installationsbranschen samt identifierar vilka hinder som uppstår vid införande av ny teknik.

Områden

Fjärrvärme

Pågående

Hur belastningar påverkar livslängden på fjärrvärmerör

Projektet ska i detalj undersöka långsiktiga effekter av cykliska mekaniska belastningar på nedbrytningshastigheten hos fjärrvärmerör, och även utveckla en ny modell för beräkning av förväntad livslängd som tar hänsyn till kombinerade effekter av hög temperatur och repetitiva axiella belastningar.

Områden

Fjärrvärme

Relaterade Nyheter

Se alla nyheter

Relaterade Event

Se alla event

Termodagen 2023 – värme och kylas roll i energiomställningen

Den 19 oktober kommer Termodagen 2023. Forskare inom värme och kyla har stor betydelse för att sprida kunskap till politiska beslutsfattare och samhället i stort. Kunskapen som kommer fram inom Termo ska bidra till att utforma framtidens energisystem. Under den här dagen vill vi öka engagemanget och möjligheten till samverkan.