Pågående

Högupplöst mappning av fjärrvärmekällor

Med denna studie vill vi utveckla ett högupplöst geografiskt informationssystem, som kan kartlägga potentialen för de förnybara och återvinningsbara värmekällorna, och analysera kostnadseffektiva sätt att matcha källorna och möjligheter till säsongslagring med byggnadernas värmebehov.

Här ska högupplöst data om fjärrvärmeskällor i europeiska städer samlas och analyseras. Målet är att hitta förnybara värmekällor och återvunnen värme som kan användas i fjärrvärmesystemet. Målet är förstås att eliminera fossilbränslen i fjärrvärmen.

Fossila bränslen står fortfarande för 7 procent av fjärrvärmens tillförda energi i Sverige. Att ersätta den sista andelen fossila bränslen med förnybar och återvunnen värme är svårt, men avgörande för att Sverige ska bli hållbart år 2040. Det är viktig för fjärrvärmesektorn att undersöka var olika värmekällor är lokaliserade, hur stor potential som finns och hur man effektivt matchar dem med behovet från byggnader. Här utvecklas ett högupplöst geografiskt informationssystem, som kan kartlägga potentialen för förnybara och återvunna värmekällor. Projektet ska också analysera kostnadseffektiva sätt att matcha källorna och möjligheter till säsongslagring med byggnadernas värmebehov.

Projektet består av tre delar, där den första omfattar datainsamling och mappning vilket görs av Energiteknik på KTH. I den andra delen av projektet ska Energiteknik analysera resultaten och etablera Stockholm Heat Atlas. I den tredje delen ska vi matcha kallorna och kundlast för att utforma ren energiöverföring strategier. Resultat av den första delen från projektet finns i publikation nedanför:
Su, C., Dalgren, J., & Palm, B. (2021). High-resolution mapping of the clean heat sources for district heating in Stockholm City. Energy Conversion Management, 235, 113983. https://doi.org/10.1016/j.enconman.2021.113983

Fossila bränslen står fortfarande för 7% av fjärrvärmens tillförda energi i Sverige. Att eliminera den sista andelen fossila bränslen med förnybar och återvunnen värme är svårt, men avgörande för att Sverige ska bli hållbart år 2040. Det är i fokus för fjärrvärme-sektorn att undersöka var olika värmekällor är lokaliserade, hur stor potential som finns och hur man effektivt matchar dem med behovet från bebyggelsen.

Med denna studie vill vi utveckla ett högupplöst geografiskt informationssystem, som kan kartlägga potentialen för de förnybara och återvinningsbara värmekällorna, och analysera kostnadseffektiva sätt att matcha källorna och möjligheter till säsongslagring med byggnadernas värmebehov. Med denna forskning kommer den svenska fjärrvärme-sektorn att ha ett revolutionerande verktyg till sitt förfogande, ett som är effektivt för att integrera och använda rena värmekällor och lagringar för att eliminera resterande fossilbränslen i fjärrvärme.

Sammanfattning

Projektnamn

Högupplöst GIS-mappning av värmekällor för fjärrvärme.

Organisation

Kungliga Tekniska Högskolan

Projektledare

Chang Su

Energimyndighetens projektnummer

51538-1

Relaterade projekt

Se alla projekt

Pågående

Propac Control

Projektet Propac Control adresserar utmaningarna med system för luftkonditionering med mycket liten köldmediemängd i förhållandet till köldmedieflödet. En felfördelning av köldmedium riskerar att skada komponenterna, försätta systemet i ett svängningstillstånd och minska verkningsgraden. Projektet ska utveckla och utvärdera strategier för kontrollsystem som hanterar dessa problem.

Pågående

Spillvärmesamarbete i Kiruna

Den pågående stadsomvandlingen i Kiruna kräver en utveckling av energisystemet och stadens mål är ett klimatneutralt energisystem till år 2025. Projektet utreder hur Tekniska Verken i Kiruna kan bidra till stadens mål genom ökad spillvärmeåtervinning från LKAB.

Områden

Fjärrvärme

Avslutad

3D-printing av värmeväxlare

Genom att tillverka värmeväxlare i 3D-printing kan man släppa de flesta restriktionerna relaterade till tillverkningen och tillåtas att tänka helt fritt. Det innebär helt nya möjligheter och initierar nya tankar om hur en värmeväxlare bör utformas. Vi kommer att utforma nya geometrier och optimera dem med hjälp av datorsimuleringar.

Pågående

Cirkulär teknisk-ekonomisk analys av energilagring

Projektet är ett delprojekt för den svenska delen i annexet “Economics of Energy Storage – EcoEneSto” inom IEA TCP Energy Storage. Målet är att ta fram modell för utvärdering av den tekniska prestandan tillsammans med ekonomisk genomförbarhet i dem integrerade energilagrings tillämpningarna, som uppvärmning, kylning, integrering av förnybar energi, med fokus på att förbättra systemeffektiviteten.

Pågående

Digitalization and IoT technologies for Heat Pump Systems

In the project, KTH and RISE are actively contributing to the periodic workshops are organized and coordinated by the Annex 56, where representatives of companies and institutions from Sweden, Austria, France, Germany, Denmark, Norway and Switzerland collaborate to provide guidance, data and knowledge about heat pumping technologies with respect to IoT applications.

Pågående

Energiexport från livsmedelsbutiker

I projektet kommer minst fyra fallstudier att studeras och bedömas med fokus på butikskyla, värmeåtervinning och komfortkyla. Erfarenheterna från projektet förväntas leda till flera verkliga fall av samverkan mellan fastighetsägare och livsmedelsbutiker.

Pågående

Fånga lågtempererad spillvärme

Projektet fokuserar på en innovativ lösning och ligger på en låg mognadsgrad på TRL-skalan (TRL 1-3). Dessa resultat skall fungera som en enklare proof-of-concept och kommer att presenteras vid konferenser och utställningar.

Områden

Övrigt

Relaterade Nyheter

Se alla nyheter

06
maj

Kan flexibla värmepumpar minska flaskhalsar i elnätet?

När andelen el från förnybara källor ökar leder det till att tillgången på el varierar alltmer. Den varierande tillgången kombinerat med nytillkomna flaskhalsar i näten ökar behovet av flexibilitet i energisystemet. Med hjälp av värmepumpar och kylmaskiner kopplade till termiska nät som fjärrvärme, fjärrkyla och framtidens lågtempererade nät kan flexibiliteten i elnätet öka.

29
apr

Fjärrvärmen skapar robusta system och bidrar till klimatmålen

Projektet Gemensam eller individuell värme – vilket är bäst, undersöker hur olika sätt att värma ny bebyggelse påverkar möjligheterna att nå nationella klimatmål och belyser det faktum att fjärrvärmen, trots sin lite underskuffade roll i debatten, fortsatt har en viktig roll att fylla för att skapa robusta energisystem och minska belastningen i nätet.

25
apr
Hedenverket

Så skapas en lönsam vätgasaffär

Vätgas är en energibärare som spås få en viktig roll i framtidens hållbara energisystem. Med el från förnybar energi kan grön vätgas tillverkas av vatten. Genom att koppla vätgasproduktionen till fjärrvärmeanläggningar kan man skapa synergieffekter som ökar lönsamheten. Det menar projektledarna för projektet HyCoGen som tittar på vilka systemvinster som kan göras.

Relaterade Event

Se alla event

Illustration av fjärrvärme

Webinar: Fjärrvärmens roll i framtidens energisystem

Hur kan fjärrvärmesystem bli mer effektiva och flexibla genom sektorkopplingar till olika tekniker så som vätgas, värmepumpar och kylmaskiner? Och vad är egentligen bäst för nya bostadsområden – anslutning till fjärrvärmenätet eller individuella värmelösningar?

Områden

Fjärrvärme