Avslutad

Framtidens köldbärare

I det här projektet söker vi nya förbättrade lösningar för framtidens köldbärare som ger en hög energieffektivitet för systemen de används i, och en liten miljöpåverkan. Projektet är en fortsättning på tidigare forskning som resulterat i referenslitteratur om köldbärare som nu används internationellt.

Köldbärare används för att transportera kyla i värmepumpar och kylanläggningar. Det är naturligtvis viktigt att köldbärarna ger goda prestanda för anläggningen, samtidigt som de inte utgör en risk för miljön. Traditionellt har glykollösningar använts. Etylenglykol ger lägre tryckfall, men är en större risk för miljön jämfört med propylenglykol. Etanol är bra på många sätt, men kan innebära en brandrisk vid höga koncentrationer. Olika saltlösningar kan också användas, men flera av dem är korrosiva.

I många fall behövs också tillsatser för att minska risken för korrosion eller andra problem med systemen. Det finns alltså en mängd forskningsfrågor att studera rörande köldbärare. I detta projekt kommer flera aspekter att studeras.

Köldbärare används i indirekta system. Ett viktigt skäl till att använda indirekta system är att det möjliggör väsentligt lägre mängder köldmedium i systemet, vilket kan vara väsentligt både ur säkerhets- och miljösynpunkt. Köldbärare består vanligen av vatten med fryspunktsnedsättande tillsatser, exempelvis glykol, etanol eller vissa salter.

I det här projektet söker vi nya förbättrade lösningar för framtidens köldbärare som ger en hög energieffektivitet för systemen de används i, och en liten miljöpåverkan. Projektet är en fortsättning på tidigare forskning som resulterat i referenslitteratur om köldbärare som nu används internationellt.

Vi kommer bland annat att undersöka egenskaperna för några nya köldbärare baserade på formiat- och acetatsalter. För dessa, och blandningar av dessa, kommer grundläggande egenskaper som viskositet, värmeledningsförmåga, specifik värme mm att bestämmas. Detta ger underlag för att bedöma tryckfall och värmeövergångstal, och därmed hur dessa köldbärare kommer att fungera i verkliga system.

Ett annat område som kommer att undersökas är korrosionsinhibitorer med liten miljöinverkan. Vi kommer också att fortsätta arbetet med etanolbaserade köldbärare. Möjligheten att blanda etanol med skogsbaserade oljor, som tallolja eller terpineoler, kommer att undersökas, och egenskaperna för dessa blandningar att bestämmas. Syftet här är att hitta blandningar som är mindre brandfarliga än etanolblandningar vid högre koncentrationer.

För framtiden är det viktigt att hitta miljövänliga och energieffektiva köldbärare för indirekta system med goda strömnings- och värmeöverföringsegenskaper. Målsättningen med projektet är att validera egenskaper för alternativa formiat- och acetatsalter och deras blandningar genom att mäta deras termofysikaliska grundegenskaper. Dessa kunskaper är då till nytta både för tillverkarna, som kan förbättra sina produkter, och för kunderna som underlag för dimensionering av indirekta köldbärarsystem och deras komponenter. Dessutom kommer i detta projekt starkare tonvikt än tidigare att i detta projekt läggas på följande stora problem med vissa köldbärare – miljövänlighet och brandfarlighet.

Projektet bör kunna ge rekommendationer till tillverkare angående lämpliga blandningar av acetat- och formiatsalter som kan förbättra de termofysikaliska egenskaperna. Denna forskning kommer att kunna bidra till utvecklingen av nästa generation köldbärare. Projektet skall fokusera  på glykoler med gröna korrosionsinhibitorer för att kunna minska miljö- och hälsopåverkan i händelse av läckage.

En annan viktig del av projektet är utvecklingen av en ny typ av alkoholbaserad köldbärare, en optimal blandning av etanol med tallolja eller terpineoler med högre flampunkt och kortare nedbrytningstid för speciella tillämpningar. Dessutom kommer projektet att inbegripa  påfyllning, avluftning och rengöringsprocedurer vid konvertering av olika indirekta system för att minska risken för korrosion i framtiden.

Sammanfattning

Projektnamn

Framtida köldbärare för indirekta kylsystem

Organisation

KTH, Inst Energiteknik, Avd Tillämpad termodynamik och kylteknik
Deltagande aktörer: 13 företag är partners i projektet

Projektledare

Björn Palm
Monika Ignatowicz

Energimyndighetens projektnummer

45970-1

Relaterade projekt

Se alla projekt

Avslutad

Innovativ energi- och effekteffektiv värmepump för småhus

Projektet avser att studera ett värmepumpssystem och effektivisera den ur både energi- och eleffektsynpunkt. Detta kommer att ske bl a genom att utveckla en ventilationsåtervinningsvärmeväxlare och utvärdera systemets funktionalitet och effektivitet experimentellt, samtidigt som teoretiska modeller för dess funktion utvecklas.

Pågående

Värmepumpar för torkning

Projektet syftar till att bygga internationell kunskap om resurseffektiv torkning med värmepumpsteknik. I projektet kommer man att samla in svenska fallstudier med fokus på industriell torkning, främst inom skog, massa/papper och jordbruk/livsmedel.

Relaterade Nyheter

Se alla nyheter

Relaterade Event

Se alla event

Termodagen 2023 – värme och kylas roll i energiomställningen

Den 19 oktober kommer Termodagen 2023. Forskare inom värme och kyla har stor betydelse för att sprida kunskap till politiska beslutsfattare och samhället i stort. Kunskapen som kommer fram inom Termo ska bidra till att utforma framtidens energisystem. Under den här dagen vill vi öka engagemanget och möjligheten till samverkan.