Avslutad

Effektiva system för värme, varmvatten och kyla för campusområden i Kina

Projektet projekt fokuserar på energianvändning och energieffektiva lösningar för ett typiskt skol/campusområde i den besökta regionen i Kina. Som referensfall användes värme- och varmvattensystemet i ett studenthem på ett campusområde beläget i staden Guiyang.

Energianvändningen i den kinesiska byggsektorn står för 6% av den globala energianvändningen och ökar kontinuerligt. Kinas regering har lanserat ett program som kallas ”grönt campus” som främjar resurseffektivitet på campusområden. Skolor och campus anses vara viktiga att adressera för att möjliggöra kunskapsöverföring och öka den allmänna medvetenheten om begreppet hållbarhet. Vidare finns det behov av hållbar energianvändning i själva utbildningssektorn.

Detta projekt fokuserar på energianvändning och energieffektiva lösningar för ett typiskt skol/campusområde i den besökta regionen i Kina. Som referensfall användes värme- och varmvattensystemet i ett studenthem på ett campusområde beläget i staden Guiyang i provinsen Guizhou. Genom att använda IDA-ICE utvidgades systemet till att omfatta andra typer av byggnader och system som är vanliga delar av ett kinesiskt campusområde. Campusområdet besöktes tre gånger för att samla in data och dokumentation samt för att intervjua relevant personal, entreprenörer och intressenter. Olika systemlösningar med fokus på kombinationer av solfångare, solpaneler med värmepumpssystem studerades med IDA-ICE-simuleringar. Analys av resultaten karaktäriserade energiförbrukningen för skolan / campusområdet i Kina, liksom energibesparingspotentialen för varje systemlösning.

Resultaten indikerar att med systemlösningen av PV-panelen i kombination med värmepumpssystemet (dvs luft- och jordvärmepump) kan energiförbrukningen minskas med 33% (62051 kWh) för studentens sovsal och 24% (136 785 kWh) för campusområdet, jämfört med energianvändningen för referensfallet. Mer energi i kWh sparas för skolor / campus som har fler studenthem med större efterfrågan på varmvattenförsörjning. Med ytterligare besparingsåtgärder såsom användning av mer energieffektiva pumpar och fläktar, och produkter som återvinner spillvärme från t.ex. duschvatten och kök, skulle man kunna uppnå större energibesparing.

Projektet gav insikter om grön campusutveckling i Kina. Detta projekt underlättade också överföring av kunskap, erfarenhet och information mellan RISE och kinesiska projektpartners.

Sammanfattning

Projektnamn

Effektiva system för värme, varmvatten och kyla för campusområden i Kina

Organisation

RISE Research Institutes of Sweden AB

Projektledare

Caroline Markusson

Energimyndighetens projektnummer

P45987-1

Relaterade projekt

Se alla projekt

Avslutad

Utveckling av kombinerat energilager-värmeväxlare för PCM med luft som värmebärare

Projektet ska studera hur man kan utveckla ett kombinerat energilagervärmeväxlare med luft som värmebärare. Detta projekt är första steget i utvecklingen av ett innovativt PCM-baserat kylabatteri som kan användas för klimatsmart kyla i t ex frikyla, nattkyla för stora kondensorer, samt komfort i fordon vid avstannad motor och fler. Ny kunskap ger förståelse för de bidragande mekanismer som är inblandade i de kombinerade värmeöverförings- och fasändringsprocesserna i en PCM-värmeväxlare, och nyttjas till att ta fram en första prototyp som utvärderas i laborationsmiljö.

Avslutad

Innovativ energi- och effekteffektiv värmepump för småhus

Projektet avser att studera ett värmepumpssystem och effektivisera den ur både energi- och eleffektsynpunkt. Detta kommer att ske bl a genom att utveckla en ventilationsåtervinningsvärmeväxlare och utvärdera systemets funktionalitet och effektivitet experimentellt, samtidigt som teoretiska modeller för dess funktion utvecklas.

Relaterade Nyheter

Se alla nyheter

Relaterade Event

Se alla event

Termodagen 2023 – värme och kylas roll i energiomställningen

Den 19 oktober kommer Termodagen 2023. Forskare inom värme och kyla har stor betydelse för att sprida kunskap till politiska beslutsfattare och samhället i stort. Kunskapen som kommer fram inom Termo ska bidra till att utforma framtidens energisystem. Under den här dagen vill vi öka engagemanget och möjligheten till samverkan.