Pågående

Got Heat: Nya vindar blåser på Gotland – värme, el och industri i samverkan för hållbarhet

Projektet ska utveckla en energisystemmodell för Gotland för att undersöka hur spillvärme från befintliga och planerade etableringar kan nyttjas i fjärrvärmenäten och för eventuella nya applikationer.

Projektets syfte är att skapa en helhetsbild av Gotlands värmesektor i dag och i framtiden och hur den genom samverkan med elsektorn och omgivande industri på Gotland kan bidra till hållbarhet. Både möjliga synergier och konflikter ska analyseras.

Exempelvis genereras stora mängder värme vid vätgasproduktion och från datorhallar. För att uppnå hög effektivitet krävs att värmen tas tillvara, men det kan innebära stora kostnader att överföra el till den plats där värme behövs i dag. Lokalisering av ny industri behöver ta hänsyn till detta.

Projektet kommer att lägga särskilt fokus på samverkan mellan aktörer från olika sektorer, såsom värmesektorn och industrisektorn. Det är nämligen inte alls säkert att samarbeten blir av bara för att de tekniska förutsättningarna finns, ytterligare pusselbitar behöver falla på plats.

Kunskapen som genereras i projektet kommer kunna appliceras på både andra öar samt länder och regioner. Särskilt berörs aktörer inom värme, el och industri.

Projektet finansieras av Energimyndigheten och väntas pågå mellan september 2022 och december 2024.

Sammanfattning

Projektnamn

Got Heat: Nya vindar blåser på Gotland – värme, el och industri i samverkan för hållbarhet

Organisation

IVL Svenska Miljöinstitutet
Andra involverade aktörer:  BRS Networks, Gotlands Energi, Maston, OX2 och Region Gotland

Projektledare

Sofia Klugman

Webbplats

Energimyndighetens projektnummer

P2022-00456

Relaterade projekt

Se alla projekt

Pågående

Värmepumpar för torkning

Projektet syftar till att bygga internationell kunskap om resurseffektiv torkning med värmepumpsteknik. I projektet kommer man att samla in svenska fallstudier med fokus på industriell torkning, främst inom skog, massa/papper och jordbruk/livsmedel.

Pågående

Bostäder som flexibilitetsresurs

Projektet ”Bostäder för flexibilitet” ska utreda de tekniska, sociala och marknadsmässiga utmaningar det innebär att använda bostäder som en flexibilitetsresurs för att lösa lokala och regionala kapacitetsutmaningar.

Elledningar över åker

Pågående

Lantbrukseffekten

Det övergripande målet för projektet Lantbrukseffekten är att undersöka hur lantbrukets resurser i form av kyl- och värmeanläggningar kan användas för att stötta det överliggande elnätet och på så sätt bidra till att det totala effektuttaget minskar under kritiska perioder, samtidigt som det öppnar upp för nya energiaffärer inom lantbrukssektorn.

Relaterade Nyheter

Se alla nyheter

21
jun

Brinnande intresse för brännbara köldmedier

År 2020 tillverkades cirka 110 miljoner luftkonditioneringar och prognosen är 150 miljoner år 2027. Idag används i huvudsak icke naturliga, syntetiska köldmedier med hög växthuseffekt som måste ersättas. Projektet PROPAC har tagit fram en demonstration för en teknik i luftkonditioneringar av split typ som använder ett naturligt och miljövänligt, men brandfarligt köldmedium.

06
maj

Kan flexibla värmepumpar minska flaskhalsar i elnätet?

När andelen el från förnybara källor ökar leder det till att tillgången på el varierar alltmer. Den varierande tillgången kombinerat med nytillkomna flaskhalsar i näten ökar behovet av flexibilitet i energisystemet. Med hjälp av värmepumpar och kylmaskiner kopplade till termiska nät som fjärrvärme, fjärrkyla och framtidens lågtempererade nät kan flexibiliteten i elnätet öka.

29
apr

Fjärrvärmen skapar robusta system och bidrar till klimatmålen

Projektet Gemensam eller individuell värme – vilket är bäst, undersöker hur olika sätt att värma ny bebyggelse påverkar möjligheterna att nå nationella klimatmål och belyser det faktum att fjärrvärmen, trots sin lite underskuffade roll i debatten, fortsatt har en viktig roll att fylla för att skapa robusta energisystem och minska belastningen i nätet.

02
mar

Stadsflytt i Kiruna ger skjuts åt spillvärme

Den pågående stadsomvandlingen i Kiruna kräver en utveckling av energisystemet och stadens mål är ett klimatneutralt energisystem till år 2025. Projektet Spillvärmesamarbete i Kiruna utreder hur Tekniska Verken i Kiruna kan bidra till stadens mål genom ökad spillvärmeåtervinning från LKAB.

Relaterade Event

Se alla event