Avslutad

Värmemarknad Sverige

Det övergripande målet med Värmemarknad Sverige är att öka kunskapen om hur den svenska marknaden för värme och kyla kan fortsätta att möjliggöra en hållbar och resurseffektiv utveckling av hela energisystemet. Den pågående etappen tar bland annat utgångspunkt i att uppvärmningssektorn ska vara fossilfri år 2030 och en kolsänka 2045.  

Projektet engagerar idag ett mycket stort antal av aktörerna på värmemarknaden: fastighetsbolag och byggherrar, anläggningsleverantörer, energibolag, bransch- och intresseorganisationer samt myndigheter. Tillsammans har vi utvecklat ny kunskap om, och förståelse för, värmeförsörjningens förutsättningar och utmaningar sedan 2012. Målet är fortsatt att visa på värmemarknadens uppbyggnad och hur värmemarknaden kan fortsätta sin positiva utveckling, utifrån ett framåtblickande hållbarhetsperspektiv som kan delas av marknadens alla aktörer.

I denna fjärde etapp av projektet, som startade under tredje kvartalet 2020 och pågår till våren 2023, medverkar ett 40-tal företag och organisationer. Energimyndigheten medverkar via TERMO.

Det övergripande målet med Värmemarknad Sverige är att öka kunskapen om hur den svenska marknaden för värme och kyla kan fortsätta att möjliggöra en hållbar och resurseffektiv utveckling av hela energisystemet. Den pågående etappen tar bland annat utgångspunkt i att uppvärmningssektorn ska vara fossilfri år 2030 och en kolsänka 2045.

Genom att ta ett helhetsgrepp på värme- och kylafrågorna och involvera alla berörda aktörsgrupper kan nya utmaningar och utvecklingsvägar identifieras och analyseras och kunskapen kan spridas brett inom sektorn. Systemperspektiv, resurseffektivitet och samspel står i fokus.

I korthet

Projektet utforskar hur värme- och kylamarknaden och dess aktörer tillsammans kan bidra till ett resurseffektivt, flexibelt och robust energisystem. Genom att ta ett helhetsgrepp på frågorna och involvera alla berörda aktörsgrupper kan nya utmaningar och utvecklingsvägar identifieras, analyseras och kunskapen spridas brett inom sektorn. Flera av marknadens traditionella frågor kvarstår men även nya utmaningar får större påverkan; t.ex. affärsmodeller, tjänsteutveckling, fördjupad relation mellan kund och leverantör, ny politik och nya styrmedel. Några exempel på områden som kommer behandlas i denna etapp är:

  • Värmemarknadens centrala roll i samhällsutvecklingen
  • Ökad resurseffektivitet och övergången till ett mer cirkulärt samhälle
  • Värmemarknadsaktörernas egna framtidsbilder, vägval och drivkrafter

Projektet samlar i sitt forum ett stort antal aktörer; stora och små energibolag, teknikleverantörer, kunder, branschorganisationer, myndigheter och forskare.

Sammanfattning

Projektnamn

Värmemarknad Sverige

Organisation

Profu
Deltagande aktörer: Ett 40-tal organisationer såsom stora och små energibolag, teknikleverantörer, kunder, branschorganisationer, myndigheter och forskare

Projektledare

Kjerstin Ludvig

Energimyndighetens projektnummer

51519-1

Relaterade projekt

Se alla projekt

Pågående

Värmepumpar för torkning

Projektet syftar till att bygga internationell kunskap om resurseffektiv torkning med värmepumpsteknik. I projektet kommer man att samla in svenska fallstudier med fokus på industriell torkning, främst inom skog, massa/papper och jordbruk/livsmedel.

Pågående

Propac Control

Projektet Propac Control adresserar utmaningarna med system för luftkonditionering med mycket liten köldmediemängd i förhållandet till köldmedieflödet. En felfördelning av köldmedium riskerar att skada komponenterna, försätta systemet i ett svängningstillstånd och minska verkningsgraden. Projektet ska utveckla och utvärdera strategier för kontrollsystem som hanterar dessa problem.

Elledningar över åker

Pågående

Lantbrukseffekten

Det övergripande målet för projektet Lantbrukseffekten är att undersöka hur lantbrukets resurser i form av kyl- och värmeanläggningar kan användas för att stötta det överliggande elnätet och på så sätt bidra till att det totala effektuttaget minskar under kritiska perioder, samtidigt som det öppnar upp för nya energiaffärer inom lantbrukssektorn.

Relaterade Nyheter

Se alla nyheter

Relaterade Event

Se alla event

Termodagen 2023 – värme och kylas roll i energiomställningen

Den 19 oktober kommer Termodagen 2023. Forskare inom värme och kyla har stor betydelse för att sprida kunskap till politiska beslutsfattare och samhället i stort. Kunskapen som kommer fram inom Termo ska bidra till att utforma framtidens energisystem. Under den här dagen vill vi öka engagemanget och möjligheten till samverkan.