Pågående

Energieffektiva värmeväxlare – LPMat2

LPMat2-projektet fokuserar på en ny generation av värmeväxlare baserad på TPMS-geometrier. Det ska öppna för att utvinna värme och öka energieffektiviteten i industri och byggnader.

LPMat2-projektet fokuserar på en ny generation av värmeväxlare baserad på TPMS-geometrier. Det ska öppna för att utvinna värme och öka energieffektiviteten i industri och byggnader.

Detta projekt syftar till att generera kunskap om hur man designar och konstruerar en korsflödesvärmeväxlare med exceptionella värmeöverföringsegenskaper och lågt tryckfall. Vi kommer att skapa en geometri som möjliggör effektiv värmeöverföring i situationer där temperaturgradienterna är låga och maximerar värmeåtervinningen.

Projektet är ett samarbete mellan KTH, Hitachi Energy och Swegon. Det kombinerar högprestanda-simuleringar och experiment. Först kommer vi att designa en tvåvätskevärmeväxlare baserad på TPMS med lämpliga kopplingar. Denna design kommer att testas och optimeras med hjälp av simuleringar som ger kunskap om prestanda och nyckelparametrar för design. Därefter kommer kandidatgeometrin att realiseras med hjälp av additiv tillverkning för testning hos industripartner.

Sammanfattning

Projektnamn

LPMat2 Energieffektiva värmeväxlare

Organisation

Kungliga Tekniska Högskolan, Hitachi Energy Sweden AB, Swegon Operations Aktiebolag

Projektledare

Christophe Duwig

Kontakt

duwig@kth.se

Energimyndighetens projektnummer

P2022-00447

Relaterade projekt

Se alla projekt

Pågående

Värmepumpar för torkning

Projektet syftar till att bygga internationell kunskap om resurseffektiv torkning med värmepumpsteknik. I projektet kommer man att samla in svenska fallstudier med fokus på industriell torkning, främst inom skog, massa/papper och jordbruk/livsmedel.

Avslutad

Miljövänliga köldmedier

Projekt handlar om att utreda för- och nackdelar med köldmedier med låg växthuseffekt, både naturliga och syntetiska. En del av arbetet innebär att delta i ett internationellt samarbete inom ramen för IEA Heat pump technology, Annex 54, där erfarenheter av dessa köldmedier samlas in och systematiseras.

Avslutad

Värmemarknad Sverige

Det övergripande målet med Värmemarknad Sverige är att öka kunskapen om hur den svenska marknaden för värme och kyla kan fortsätta att möjliggöra en hållbar och resurseffektiv utveckling av hela energisystemet. Den pågående etappen tar bland annat utgångspunkt i att uppvärmningssektorn ska vara fossilfri år 2030 och en kolsänka 2045.  

Relaterade Nyheter

Se alla nyheter

06
maj

Kan flexibla värmepumpar minska flaskhalsar i elnätet?

När andelen el från förnybara källor ökar leder det till att tillgången på el varierar alltmer. Den varierande tillgången kombinerat med nytillkomna flaskhalsar i näten ökar behovet av flexibilitet i energisystemet. Med hjälp av värmepumpar och kylmaskiner kopplade till termiska nät som fjärrvärme, fjärrkyla och framtidens lågtempererade nät kan flexibiliteten i elnätet öka.

29
apr

Fjärrvärmen skapar robusta system och bidrar till klimatmålen

Projektet Gemensam eller individuell värme – vilket är bäst, undersöker hur olika sätt att värma ny bebyggelse påverkar möjligheterna att nå nationella klimatmål och belyser det faktum att fjärrvärmen, trots sin lite underskuffade roll i debatten, fortsatt har en viktig roll att fylla för att skapa robusta energisystem och minska belastningen i nätet.

Relaterade Event

Se alla event

Termodagen 2023 – värme och kylas roll i energiomställningen

Den 19 oktober kommer Termodagen 2023. Forskare inom värme och kyla har stor betydelse för att sprida kunskap till politiska beslutsfattare och samhället i stort. Kunskapen som kommer fram inom Termo ska bidra till att utforma framtidens energisystem. Under den här dagen vill vi öka engagemanget och möjligheten till samverkan.