Avslutad

Resurseffektiva fjärrvärme- och fjärrkylanät

Projektet består av tre delar som på olika sätt väsentligt kommer att bidra till att skapa mer resurseffektiva fjärrvärme- och fjärrkylanät. I den första delen utvecklas nya digitaliserade testmetoder för användning i fält, och som gör det möjligt att övervaka rör i drift och bedöma deras status.

I dagsläget används fjärrvärmesystem med hög temperatur vilka ofta benämns den tredje generationens ledningssystem. Systemen togs fram för uppvärmning när man framför allt eldade med fossila bränslen.

Dagens fjärrvärmeledningar för högtemperatur kommer att fortsätta att användas länge än, men troligen med lägre driftstemperaturer. Det beror på att man vill sänka temperaturerna för att öppna upp för använda energi från flera förnybara källor och spillvärme med lägre temperatur.

Men för att gamla ledningssystem ska kunna användas länge krävs ett planerat, effektivt och selektivt byte av uttjänta delar, exempelvis rör av samma typ eller rör gjorda av nya material. Därför behövs tillförlitliga metoder för att bedöma status och livslängd för ledningar. Det krävs också tillräcklig kunskap om de nya material som ska användas vid lägre drifttemperaturer i framtiden. Resultaten ska leda till ny kunskap om när ledningar behöver bytas ut och med vilka typer av nya material som kan ersättas de gamla, och hur det ska göras.

Projektet består av tre delar som på olika sätt väsentligt kommer att bidra till att skapa mer resurseffektiva fjärrvärme- och fjärrkylanät. I den första delen utvecklas nya digitaliserade testmetoder för användning i fält, och som gör det möjligt att övervaka rör i drift och bedöma deras status. I den andra delen utvecklas nya relevanta accelererade åldringstester specialanpassade för olika material för fjärrvärmesystem och nya beräkningsmodeller för livslängdsuppskattning. I den tredje delen utvärderas nya innovativa lösningar och alternativa resurseffektiva material för lågtemperaturs fjärrvärme. Då görs också en kartläggning av behovet av fjärrkylanät och vilka kriterier som ska tillämpas för fjärrkylarör.

Sammanfattning

Samhället strävar efter effektivare användning av råvaror och energi samt ersättning av fossilbaserade resurser med förnybara. Energieffektiva och hållbara fjärrkyla (FK)- och fjärrvärme (FV) system bidrar starkt till att uppnå dessa mål. Dagens högtemperatur-FV-system kommer att användas betydligt längre, men troligen med lägre driftstemperaturer, då det finns en strävan att sänka dessa för att öppna upp för nyttjande av energi från flera förnybara energikällor och spillvärme med lägre temperatur. Enorm reinvestering behöver göras om stora delar av dagens FV-system måste ersättas. Därför krävs planerat, effektivt och selektivt utbyte av uttjänta delar. För detta behövs tillförlitliga metoder för statusbedömning och livslängdsuppskattning av ledningarna. Sådana metoder utvecklas i projektet dels i form av fältmetoder för övervakning och statusbedömning av rör i drift och dels som laboratoriemetoder för accelererad åldring tillsammans med motsvarande beräkningsmodeller för livslängdsuppskattning.

Vid lägre driftstemperaturer hos FV-system och i FK-system ges möjlighet till användning av alternativa polymera material, som är mer miljövänliga och ekonomiskt fördelaktiga. I projektet utvecklas testmetoder och kravprofiler för dessa polymera material med avseende på viktiga egenskaper och livslängd.

Sammanfattning

Projektnamn

Resurseffektiva fjärrvärme- och fjärrkylanät – nya material, statusbedömning och livslängdsuppskattning.

Organisation

RISE
Deltagande aktörer: Flera Energibolag, rörtillverkare, materialtillverkare, Cederkrantz konsult & gård

Projektledare

Nazdaneh Yarahmadi

Energimyndighetens projektnummer

2019-003402

Relaterade projekt

Se alla projekt

Avslutad

Ranagård med ny 4GDH-teknik

Projektet utför en transdisciplinärt studie i samband med implementering av en ny fjärrvärmeteknik (4GDH) till ett bostadsområde, för att studera teknikacceptans av bygg- och installationsbranschen samt identifierar vilka hinder som uppstår vid införande av ny teknik.

Områden

Fjärrvärme

Relaterade Nyheter

Se alla nyheter

Relaterade Event

Se alla event

Termodagen 2023 – värme och kylas roll i energiomställningen

Den 19 oktober kommer Termodagen 2023. Forskare inom värme och kyla har stor betydelse för att sprida kunskap till politiska beslutsfattare och samhället i stort. Kunskapen som kommer fram inom Termo ska bidra till att utforma framtidens energisystem. Under den här dagen vill vi öka engagemanget och möjligheten till samverkan.