Avslutad

Resurseffektiva fjärrvärme- och fjärrkylanät

Projektet består av tre delar som på olika sätt väsentligt kommer att bidra till att skapa mer resurseffektiva fjärrvärme- och fjärrkylanät. I den första delen utvecklas nya digitaliserade testmetoder för användning i fält, och som gör det möjligt att övervaka rör i drift och bedöma deras status.

I dagsläget används fjärrvärmesystem med hög temperatur vilka ofta benämns den tredje generationens ledningssystem. Systemen togs fram för uppvärmning när man framför allt eldade med fossila bränslen.

Dagens fjärrvärmeledningar för högtemperatur kommer att fortsätta att användas länge än, men troligen med lägre driftstemperaturer. Det beror på att man vill sänka temperaturerna för att öppna upp för använda energi från flera förnybara källor och spillvärme med lägre temperatur.

Men för att gamla ledningssystem ska kunna användas länge krävs ett planerat, effektivt och selektivt byte av uttjänta delar, exempelvis rör av samma typ eller rör gjorda av nya material. Därför behövs tillförlitliga metoder för att bedöma status och livslängd för ledningar. Det krävs också tillräcklig kunskap om de nya material som ska användas vid lägre drifttemperaturer i framtiden. Resultaten ska leda till ny kunskap om när ledningar behöver bytas ut och med vilka typer av nya material som kan ersättas de gamla, och hur det ska göras.

Projektet består av tre delar som på olika sätt väsentligt kommer att bidra till att skapa mer resurseffektiva fjärrvärme- och fjärrkylanät. I den första delen utvecklas nya digitaliserade testmetoder för användning i fält, och som gör det möjligt att övervaka rör i drift och bedöma deras status. I den andra delen utvecklas nya relevanta accelererade åldringstester specialanpassade för olika material för fjärrvärmesystem och nya beräkningsmodeller för livslängdsuppskattning. I den tredje delen utvärderas nya innovativa lösningar och alternativa resurseffektiva material för lågtemperaturs fjärrvärme. Då görs också en kartläggning av behovet av fjärrkylanät och vilka kriterier som ska tillämpas för fjärrkylarör.

Sammanfattning

Samhället strävar efter effektivare användning av råvaror och energi samt ersättning av fossilbaserade resurser med förnybara. Energieffektiva och hållbara fjärrkyla (FK)- och fjärrvärme (FV) system bidrar starkt till att uppnå dessa mål. Dagens högtemperatur-FV-system kommer att användas betydligt längre, men troligen med lägre driftstemperaturer, då det finns en strävan att sänka dessa för att öppna upp för nyttjande av energi från flera förnybara energikällor och spillvärme med lägre temperatur. Enorm reinvestering behöver göras om stora delar av dagens FV-system måste ersättas. Därför krävs planerat, effektivt och selektivt utbyte av uttjänta delar. För detta behövs tillförlitliga metoder för statusbedömning och livslängdsuppskattning av ledningarna. Sådana metoder utvecklas i projektet dels i form av fältmetoder för övervakning och statusbedömning av rör i drift och dels som laboratoriemetoder för accelererad åldring tillsammans med motsvarande beräkningsmodeller för livslängdsuppskattning.

Vid lägre driftstemperaturer hos FV-system och i FK-system ges möjlighet till användning av alternativa polymera material, som är mer miljövänliga och ekonomiskt fördelaktiga. I projektet utvecklas testmetoder och kravprofiler för dessa polymera material med avseende på viktiga egenskaper och livslängd.

Sammanfattning

Projektnamn

Resurseffektiva fjärrvärme- och fjärrkylanät – nya material, statusbedömning och livslängdsuppskattning.

Organisation

RISE
Deltagande aktörer: Flera Energibolag, rörtillverkare, materialtillverkare, Cederkrantz konsult & gård

Projektledare

Nazdaneh Yarahmadi

Energimyndighetens projektnummer

2019-003402

Relaterade projekt

Se alla projekt

Avslutad

Ranagård med ny 4GDH-teknik

Projektet utför en transdisciplinärt studie i samband med implementering av en ny fjärrvärmeteknik (4GDH) till ett bostadsområde, för att studera teknikacceptans av bygg- och installationsbranschen samt identifierar vilka hinder som uppstår vid införande av ny teknik.

Områden

Fjärrvärme

Pågående

Hur belastningar påverkar livslängden på fjärrvärmerör

Projektet ska i detalj undersöka långsiktiga effekter av cykliska mekaniska belastningar på nedbrytningshastigheten hos fjärrvärmerör, och även utveckla en ny modell för beräkning av förväntad livslängd som tar hänsyn till kombinerade effekter av hög temperatur och repetitiva axiella belastningar.

Områden

Fjärrvärme

Pågående

Soldriven fjärrvärme med groplager för svenska förhållanden

Storskalig solvärme för fjärrvärme har ökat snabbt och tekniken har kommersialiserats i Danmark. Mycket talar för att en ökad konkurrens om biomassan leder till högre bioenergipriser och bättre lönsamhet för solvärme även i Sverige. Projektet genomför teknoekonomiska fallstudier på tre olika fjärrvärmenät med (koncentrerande) solfångare och groplager som även används med värmepumpar vid tider av lågt elpris.

Relaterade Nyheter

Se alla nyheter

23
jun
Gävle

Fjärrkyla är framtiden för våra allt varmare bostäder

Klimatförändringarna med ökade temperaturer ökar behovet av att kyla ner byggnader som människor bor och vistas i. Dessutom ska alla nya byggnader vara Nära Noll Energi-byggnader, välisolerade och med liten förmåga att släppa ut värmen. Projektet Komfortkyla i framtida stadsdelar tittar på vilken metod för kylning som är bäst för framtidens byggnader.

21
jun

Brinnande intresse för brännbara köldmedier

År 2020 tillverkades cirka 110 miljoner luftkonditioneringar och prognosen är 150 miljoner år 2027. Idag används i huvudsak icke naturliga, syntetiska köldmedier med hög växthuseffekt som måste ersättas. Projektet PROPAC har tagit fram en demonstration för en teknik i luftkonditioneringar av split typ som använder ett naturligt och miljövänligt, men brandfarligt köldmedium.

Relaterade Event

Se alla event

row boat

Webinar: När världen behöver kylas

Med stigande temperaturer och allt mer frekventa värmeböljor kommer efterfrågan av kyla till våra inomhusmiljöer bli allt större. År 2020 tillverkades till exempel cirka 110 miljoner luftkonditioneringar i världen och prognosen är 150 miljoner år 2027. 

Illustration av fjärrvärme

Webinar: Fjärrvärmens roll i framtidens energisystem

Hur kan fjärrvärmesystem bli mer effektiva och flexibla genom sektorkopplingar till olika tekniker så som vätgas, värmepumpar och kylmaskiner? Och vad är egentligen bäst för nya bostadsområden – anslutning till fjärrvärmenätet eller individuella värmelösningar?

Områden

Fjärrvärme