Avslutad

Underjordiskt värmelager med höga effekter och temperaturer

Projektet testar och verifierar tekniken att skapa ett lager i berggrunden och att därefter överföra värme till och från lagret. Målet är ta fram ett tekniskt beslutsunderlag för en fortsättning av projektet som då ska drivas utan elförbrukande värmepumpar för att värma en stadsdel i Linköping under vintern.

Projektet testar och verifierar tekniken att skapa ett lager i berggrunden och att därefter överföra värme till och från lagret. Målet är ta fram ett tekniskt beslutsunderlag för en fortsättning av projektet som då ska drivas utan elförbrukande värmepumpar för att värma en stadsdel i Linköping under vintern.

Hydroctekniken bygger på att ett fåtal brunnar borras i berggrunden. Därefter identifieras och skapas sprickskivor som förbinder brunnarna. Genom att cirkulera det befintliga grundvattnet åt olika håll i systemet kan det antingen laddas med värme eller laddas ur. Tekniken med sprickskivor ger mycket stora överföringsytor vilka i sin tur ger lagret unika fysikaliska egenskaper som hög effekt och temperatur.

Tekniken ska användas för att lagra överskottsvärme från sommar till vinter men Hydroc kan även användas till kortare cykler.

Projektet adresserar problemen med dagens underjordiska värmelagringssystem vilka ger låga effekter och låga temperaturer vid urladdning samt att spara överskottsvärme tills behov finns.

Projektet består av flera delar där en efterföljande del fokuserar på vilka maxtemperaturer Hydroclagret kan ge. Målet då är att lagret ska leverera 60–80 grader efter några månaders lagring.

Det pågående projektet beräknas klart under kvartal 1 2022.

Sammanfattning

Projektet ska visa på funktionen i Hydrocsystemet som underjordiskt värmelager. Systemet kan kopplas till fjärrvärmesystem för att lokalt lagra värme många månader och på detta sätt öka prestandan i energisystemet. Genom de stora värmeöverföringsytorna kan lagret ge högre effekter och temperaturer än dagens lösningar.

Sammanfattning

Projektnamn

Ny generation underjordiskt värmelager

Organisation

Hydroc Energy Storage AB
Deltagande aktörer: Tekniska verken i Linköping AB

Projektledare

Jan Bergland

Energimyndighetens projektnummer

51494-1

Relaterade projekt

Se alla projekt

Avslutad

Ranagård med ny 4GDH-teknik

Projektet utför en transdisciplinärt studie i samband med implementering av en ny fjärrvärmeteknik (4GDH) till ett bostadsområde, för att studera teknikacceptans av bygg- och installationsbranschen samt identifierar vilka hinder som uppstår vid införande av ny teknik.

Områden

Fjärrvärme

Pågående

Hur belastningar påverkar livslängden på fjärrvärmerör

Projektet ska i detalj undersöka långsiktiga effekter av cykliska mekaniska belastningar på nedbrytningshastigheten hos fjärrvärmerör, och även utveckla en ny modell för beräkning av förväntad livslängd som tar hänsyn till kombinerade effekter av hög temperatur och repetitiva axiella belastningar.

Områden

Fjärrvärme

Pågående

Soldriven fjärrvärme med groplager för svenska förhållanden

Storskalig solvärme för fjärrvärme har ökat snabbt och tekniken har kommersialiserats i Danmark. Mycket talar för att en ökad konkurrens om biomassan leder till högre bioenergipriser och bättre lönsamhet för solvärme även i Sverige. Projektet genomför teknoekonomiska fallstudier på tre olika fjärrvärmenät med (koncentrerande) solfångare och groplager som även används med värmepumpar vid tider av lågt elpris.

Avslutad

Spillvärmesamarbete i Kiruna

Den pågående stadsomvandlingen i Kiruna kräver en utveckling av energisystemet och stadens mål är ett klimatneutralt energisystem till år 2025. Projektet utreder hur Tekniska Verken i Kiruna kan bidra till stadens mål genom ökad spillvärmeåtervinning från LKAB.

Områden

Fjärrvärme

Relaterade Nyheter

Se alla nyheter

Relaterade Event

Se alla event

Termodagen 2023 – värme och kylas roll i energiomställningen

Den 19 oktober kommer Termodagen 2023. Forskare inom värme och kyla har stor betydelse för att sprida kunskap till politiska beslutsfattare och samhället i stort. Kunskapen som kommer fram inom Termo ska bidra till att utforma framtidens energisystem. Under den här dagen vill vi öka engagemanget och möjligheten till samverkan.

Illustration av fjärrvärme

Webinar: Fjärrvärmens roll i framtidens energisystem

Hur kan fjärrvärmesystem bli mer effektiva och flexibla genom sektorkopplingar till olika tekniker så som vätgas, värmepumpar och kylmaskiner? Och vad är egentligen bäst för nya bostadsområden – anslutning till fjärrvärmenätet eller individuella värmelösningar?

Områden

Fjärrvärme