Avslutad

Provborrning för kunskapsinsamling om djupgeotermi

Göteborg Energi behöver förstärka sin energiproduktion och utvärderar djup geotermisk energi som en del i morgondagens fossilfria fjärrvärmesystem. Fjärrvärme kan potentiellt utvinnas på 5-7 km djup under Göteborg där naturliga sprickor i berget öppnas upp för att skapa en geologisk värmeväxlare

Här görs en provborrning till cirka 2 kilometers djup för att undersöka djupa sprickzoner och hur lämplig den lokala geologin är för en framtida djupgeotermisk anläggning. Målet med undersökningen är dels att bidra med beslutsunderlag, dels att ge ökad förståelse för geotermiska resurser i svenskt urberg och hur dessa kan utnyttjas med nya tekniker.

Göteborg Energi behöver förstärka sin energiproduktion och utvärderar djup geotermisk energi som en del i morgondagens fossilfria fjärrvärmesystem. Fjärrvärme kan potentiellt utvinnas på 5-7 km djup under Göteborg där naturliga sprickor i berget öppnas upp för att skapa en geologisk värmeväxlare. Dock har varje plats på jorden specifika geologiska förutsättningar som lämpar sig olika väl för utvinning av geotermisk energi. Denna provborrning kommer ge ytterligare information om Göteborgs berggrund lämpar sig för djupgeotermisk energiutvinning.

Utförandet består av två delar. Den första är borrning till önskat måldjup, vilket troligtvis utförs med så kallad kärnborrning. Den andra delen omfattar analys av borrkärna och borrhål. Analyserna kommer ge information om karaktäristiken på berget och dess sprickor samt temperaturgradienten. Resultatet kommer bidra till ökad förståelse om den lokala geologin men också vara en viktig pusselbit vad det gäller förståelsen för Sveriges geologi då det finns ett begränsat antal djupborrade hål i landet. Resultat och slutrapport från projektet väntas i december 2022.

Sammanfattning

Göteborg Energi behöver förstärka sin produktion och utvärderar djup geotermisk energi som en del i morgondagens fossilfria fjärrvärmesystem. Fjärrvärme kan potentiellt utvinnas på 5-7 km djup under Göteborg i ett så kallat Enhanced Geothermal System, EGS där naturliga sprickor i berget öppnas upp för att skapa en geologisk värmeväxlare. Dock har varje plats på jorden specifika geologiska förutsättningar som lämpar sig olika väl för utvinning av geotermisk energi. En investering i djup geotermi innebär i dagsläget en stor risk då mycket lite är känt om urbergets egenskaper på stora djup. Denna ansökan avser en provborrning till ca 2 km djup med syfte att undersöka möjlighet att utnyttja djupa sprickzoner och värmeproducerande graniter för en EGS anläggning. Målet med undersökningen är att bidra med beslutsunderlag för en investering i en pilotanläggning och att ge ökad förståelse för geotermiska resurser i svenskt urberg och hur dessa kan utnyttjas med nya tekniker.

Sammanfattning

Projektnamn

Provborrning för kunskapsinsamling inför framtida energiutvinning genom djupgeotermi.

Organisation

Göteborg Energi
Deltagande aktörer: Göteborgs universitet, Sveriges geologiska undersökning. Luleå tekniska universitet, Lunds tekniska högskola

Projektledare

Alexandra Angelbratt

Energimyndighetens projektnummer

51485-1

Relaterade projekt

Se alla projekt

Pågående

Optimal integration av storskaliga borrhålsfält i termiska nätverk

Termiska nätverk tillsammans med säsongslagring ger en lovande lösning för att integrera spillvärme och förnybara energikällor i energisystemet. Projektet fokuserar på modellering av termisk energilagring i borrhål och de utmaningar som följer av deras integration med termiska nätverk.

Områden

Geoenergi

Avslutad

Innovativa Energieffektiva växthus

Genom att kombinera lågtempererade restenergier med växthus finns det goda förutsättningar för hållbar och konkurrenskraftig växthusodling i Sverige. Här föreslås och utvärderas ett nytt koncept där restvärme i form av varmvatten tillsammans med CO2-gödsling och effektiv växtbelysning samspelar för energieffektivisering och ökad odlingskapacitet.

Avslutad

Långtidsprestanda hos större geoenergisystem

Att göra långtidsuppföljningar av prestanda av för större geoenergianläggningar har ett stort värde för fastighetsägare och leverantörer. Därför ska ett flertal större svenska geoenergianläggningars prestanda mätas och analyseras för flera systemgränser, från markslinga till värmepump och distributionssystem.

Områden

Geoenergi

Relaterade Nyheter

Se alla nyheter

Relaterade Event

Se alla event

Termodagen 2023 – värme och kylas roll i energiomställningen

Den 19 oktober kommer Termodagen 2023. Forskare inom värme och kyla har stor betydelse för att sprida kunskap till politiska beslutsfattare och samhället i stort. Kunskapen som kommer fram inom Termo ska bidra till att utforma framtidens energisystem. Under den här dagen vill vi öka engagemanget och möjligheten till samverkan.