Pågående

Säker användning av brännbara köldmedier

Projektets syfte är att utveckla och förbättra den kunskap som krävs för säker användning av brandfarliga köldmedier i kyl- och värmepumpsystem.

För att uppnå klimatneutralitetsmålen och den kommande F-gasförordningen är det viktigt att främja övergången till låg-GWP-köldmedier. Nästan samtliga köldmedier med låg GWP är brandfarliga och säkerhetsproblemen för dessa köldmedier (kolväten och HFO) förhindrar att de används i större system.

Detta projekt är en fortsättning på tidigare genomförda riskbedömningsprojekt och syftet är att utveckla och förbättra den kunskap som krävs för säker användning av brandfarliga köldmedier i kyl- och värmepumpsystem. Projektet kommer att kvantifiera och utvärdera köldmediekoncentrationen runt en anläggning i samband med oavsiktliga utsläpp. Dessutom kommer projektet att utvärdera olika tillgängliga tekniska lösningar för detektering av köldmedieläckage och för att minska riskerna för att brännbara koncentrationer uppstår.

Målsättningen är att resultaten ska kunna användas som underlag vid utveckling av nya internationella standarder.

Sammanfattning

Projektnamn

Säker användning av brännbara köldmedier

Organisation

Kungliga Tekniska Högskolan

Projektledare

Rahmatollah Khodabandeh

Energimyndighetens projektnummer

P2022-00473

Relaterade projekt

Se alla projekt

Avslutad

Innovativ energi- och effekteffektiv värmepump för småhus

Projektet avser att studera ett värmepumpssystem och effektivisera den ur både energi- och eleffektsynpunkt. Detta kommer att ske bl a genom att utveckla en ventilationsåtervinningsvärmeväxlare och utvärdera systemets funktionalitet och effektivitet experimentellt, samtidigt som teoretiska modeller för dess funktion utvecklas.

Pågående

Värmepumpar för torkning

Projektet syftar till att bygga internationell kunskap om resurseffektiv torkning med värmepumpsteknik. I projektet kommer man att samla in svenska fallstudier med fokus på industriell torkning, främst inom skog, massa/papper och jordbruk/livsmedel.

Relaterade Nyheter

Se alla nyheter

Relaterade Event

Se alla event

Termodagen 2023 – värme och kylas roll i energiomställningen

Den 19 oktober kommer Termodagen 2023. Forskare inom värme och kyla har stor betydelse för att sprida kunskap till politiska beslutsfattare och samhället i stort. Kunskapen som kommer fram inom Termo ska bidra till att utforma framtidens energisystem. Under den här dagen vill vi öka engagemanget och möjligheten till samverkan.