Avslutad

Miljövänlig, säker luftkonditionering – PROPAC

Projektet ska demonstrera teknik för en luftkonditionering av så kallad split typ, med en inomhusdel och en utomhusdel, och med minimal fyllnadsmängd av naturligt, miljövänligt men brandfarligt köldmedium.

Projektet ska demonstrera teknik för en luftkonditionering av så kallad split typ, med en inomhusdel och en utomhusdel, och med minimal fyllnadsmängd av naturligt, miljövänligt men brandfarligt köldmedium.

År 2020 tillverkades cirka 110 miljoner luftkonditioneringar och prognosen är 150 miljoner år 2027. Idag används i huvudsak icke naturliga, syntetiska köldmedier med hög växthuseffekt som måste ersättas. En stor andel är av splittyp där utomhusdelen hänger på husfasaden i varma länder.

Här ska forskarna demonstrera en split-AC med 3,5 kW kylkapacitet och COP2 (effektivitet) minst 3,5 med mindre än 150 gram propan som köldmedium. Detta är enligt gällande standarder gränsen som anses helt säker vad avser risk för brand eller explosion även om allt köldmedium läcker ut. Dagens motsvarande system innehåller mellan 800 och 1000 gram miljöfarligt köldmedium.

En rad internationella tillverkare och forskare på KTH stöder projektet med ny teknik där fokus ligger på att minska den inre volymen med bibehållen eller bättre prestanda än den som används idag. Projektet har utvecklat nya värmeväxlare med mycket små inre volymer med hög värmöverföringsförmåga relativt mängden köldmedium. Fläktarna har anpassats till egenskaperna hos dessa värmeväxlare. Kompressorn, ursprungligen avsedd för elfordon med syntetiskt köldmedium, har testats med nya oljor för att klara smörjningen med propan.

I en process där man upprepar och gör successiva förbättringar har ett komplett system utvecklats och testats. Projektmålet, 3,5 kW kyleffekt med COP2=3,5 har nåtts med 145 gram propan. Ledningarna mellan in- och utomhusdel är 6 m långa.

I korthet

PROPAC demonstrerar teknik för att kunna använda helt miljövänligt köldmedium i luftkonditioneringar (AC). Målet, en split AC med 3,5 KW kyleffekt och COP2=3,5 med minder än 150 gram propan som köldmedium, har uppnåtts.

Sammanfattning

Projektnamn

PROPAC

Organisation

Klas Andersson Engineering
Deltagande aktörer: Kungliga Tekniska Högskolan, professor emeritus Eric Granryd, professor Björn Palm, Lundahl, Electrolux, Sanden, Sanhua, ebmpapst, Gränges, Linde.

Projektledare

Klas Andersson

Kontakt

klas@ka-e.se

Webbplats: Presentation av projektet

https://youtu.be/5mK2jeuoy6M

Energimyndighetens projektnummer

48254-1

PROPAC – Environmentally friendly, safe air conditioning

The project aims to demonstrate technology for a split-type air conditioner (an indoor and an outdoor unit) with a minimal charge of natural, environmentally friendly but flammable refrigerant.

In 2020, approx. 110 million air conditioners (AC) where produced and the forecast is 150 million by 2027. Today, mainly non-natural, synthetic refrigerants with high greenhouse effect are used that has to be replaced. A large amount are of split type where the outdoor part can be seen hanging on the walls of the facades in warm countries. The project aims to demonstrate a split AC with 3.5 kW cooling capacity and COP2 (efficiency) at least 3.5 with less than 150 grams of propane as refrigerant. 150 grams is the limit that is considered completely safe according to current standards with respect to the risk of fire or explosion even if all refrigerant leaks. Today’s corresponding system contains approx. 800-1000 grams of environmentally hazardous refrigerant.

A number of international manufacturers and The Royal Institute of Technology in Stockholm support the project with new technology where the focus is on reduced internal volumes while maintaining or improve the performance compared to present technology. The project has developed new heat exchangers with very small internal volumes with high heat transfer capacity in relation to the amount of refrigerant. The fans have been adapted to the characteristics of these heat exchangers. The compressor, originally intended for electric vehicles with synthetic refrigerant, has been tested with new oils to ensure lubrication using propane. In an iterative process with successive improvements, a complete system has been developed and tested. The project goal, 3.5 kW cooling capacity with COP2 = 3.5 has been reached with 145 grams of propane. The connection tubes between the indoor and outdoor units are 6 m long.

In short

PROPAC demonstrates technology for using very small, safe amounts of environmentally friendly but flammable refrigerant in air conditioners (AC). The goal, a split AC with 3.5 KW cooling power and COP2 = 3.5 with less than 150 grams of propane as refrigerant, has been reached.

Summary

Project name:

PROPAC

Organization

Klas Andersson Engineering

Project manager

Klas Andersson

Contact

klas@ka-e.se

Other actors involved

The Royal Institute of Technology, Professor Emeritus Eric Granryd, Professor Björn Palm, Lundahl, Electrolux, Sanden, Sanhua, ebmpapst, Gränges, Linde.

Website presentation of the projekt

https://youtu.be/5mK2jeuoy6M

The Swedish Energy Agency's project number

48254-1

Relaterade projekt

Se alla projekt

Avslutad

Utveckling av kombinerat energilager-värmeväxlare för PCM med luft som värmebärare

Projektet ska studera hur man kan utveckla ett kombinerat energilagervärmeväxlare med luft som värmebärare. Detta projekt är första steget i utvecklingen av ett innovativt PCM-baserat kylabatteri som kan användas för klimatsmart kyla i t ex frikyla, nattkyla för stora kondensorer, samt komfort i fordon vid avstannad motor och fler. Ny kunskap ger förståelse för de bidragande mekanismer som är inblandade i de kombinerade värmeöverförings- och fasändringsprocesserna i en PCM-värmeväxlare, och nyttjas till att ta fram en första prototyp som utvärderas i laborationsmiljö.

Avslutad

Innovativ energi- och effekteffektiv värmepump för småhus

Projektet avser att studera ett värmepumpssystem och effektivisera den ur både energi- och eleffektsynpunkt. Detta kommer att ske bl a genom att utveckla en ventilationsåtervinningsvärmeväxlare och utvärdera systemets funktionalitet och effektivitet experimentellt, samtidigt som teoretiska modeller för dess funktion utvecklas.

Pågående

Värmepumpar för torkning

Projektet syftar till att bygga internationell kunskap om resurseffektiv torkning med värmepumpsteknik. I projektet kommer man att samla in svenska fallstudier med fokus på industriell torkning, främst inom skog, massa/papper och jordbruk/livsmedel.

Relaterade Nyheter

Se alla nyheter

Relaterade Event

Se alla event

Termodagen 2023 – värme och kylas roll i energiomställningen

Den 19 oktober kommer Termodagen 2023. Forskare inom värme och kyla har stor betydelse för att sprida kunskap till politiska beslutsfattare och samhället i stort. Kunskapen som kommer fram inom Termo ska bidra till att utforma framtidens energisystem. Under den här dagen vill vi öka engagemanget och möjligheten till samverkan.