Avslutad

Komfortkyla i framtida stadsdelar

I växande storstäder bildas nya stadsdelar med det som kallas Nära Noll Energi-Byggnader, NNEB som i framtiden förväntas få ett ökat behov av komfortkyla. Målet är att utreda vilken form av kyla som är mest resurseffektiv, klimatvänlig och kostnadseffektiv inför framtiden. Är det lokal- eller fjärrkyla?

I växande storstäder bildas nya stadsdelar med det som kallas Nära Noll Energi-Byggnader, NNEB som i framtiden förväntas få ett ökat behov av komfortkyla. Målet är att utreda vilken form av kyla som är mest resurseffektiv, klimatvänlig och kostnadseffektiv inför framtiden. Är det lokal- eller fjärrkyla?

Komfortkyla kan genereras lokalt i en byggnad med en kylmaskin som drivs av el eller genom fjärrvärmedriven sorptiv kyla. Ett alternativ är att byggnaden försörjas med fjärrkyla, decentraliserat eller centraliserat).

Fjärrkyla levereras ofta med en stor andel frikyla, det vill säga kyla som finns i naturen och till exempel kommer från en sjö. Den kylan kompletteras under den varma sommarperioden med en eldriven kylmaskin eller en fjärrvärmedriven adsorptionsvärmepump.

Projektet jämför resursanvändning, det vill säga primärenergi, klimateffekter i form av växthusgasutsläpp och livscykelkostnader. Målet är att föreslå vilket eller vilka alternativ som är mest resilienta det vill säga motståndskraftiga och adaptiva mot framtida värmeböljor. Projektet är ett samarbete inom IEA EBC Annex 80 Resilient cooling.

Resultat och slutrapport väntas i juni 2022. Resultaten kommer att ge samhällsplanerare, energileverantörer och fastighetsägare en ökad kunskap om komfortkyla i stadsdelar genom ett helhetsperspektiv.

Projektet undersöker behovet av komfortkyla i framtida stadsdelar och på vilket sätt som behovet kan tillgodoses. Komfortkylan kan genereras lokalt i byggnaderna eller tillföras byggnader med fjärrkyla. Jämförelser sker utifrån resursanvändning (primärenergi), klimateffekter (växthusgasutsläpp) och livscykelkostnader. Målet är också att visa vilka alternativ som är mest resilienta.

Sammanfattning

Projektnamn

Fjärrkyla vs. lokala lösningar för komfortkyla

Organisation

Högskolan i Gävle
Deltagande aktörer: Gävle Energi AB

Projektledare

Jan Akander

Energimyndighetens projektnummer

48296-1

Relaterade projekt

Se alla projekt

Avslutad

Ranagård med ny 4GDH-teknik

Projektet utför en transdisciplinärt studie i samband med implementering av en ny fjärrvärmeteknik (4GDH) till ett bostadsområde, för att studera teknikacceptans av bygg- och installationsbranschen samt identifierar vilka hinder som uppstår vid införande av ny teknik.

Områden

Fjärrvärme

Pågående

Hur belastningar påverkar livslängden på fjärrvärmerör

Projektet ska i detalj undersöka långsiktiga effekter av cykliska mekaniska belastningar på nedbrytningshastigheten hos fjärrvärmerör, och även utveckla en ny modell för beräkning av förväntad livslängd som tar hänsyn till kombinerade effekter av hög temperatur och repetitiva axiella belastningar.

Områden

Fjärrvärme

Pågående

Soldriven fjärrvärme med groplager för svenska förhållanden

Storskalig solvärme för fjärrvärme har ökat snabbt och tekniken har kommersialiserats i Danmark. Mycket talar för att en ökad konkurrens om biomassan leder till högre bioenergipriser och bättre lönsamhet för solvärme även i Sverige. Projektet genomför teknoekonomiska fallstudier på tre olika fjärrvärmenät med (koncentrerande) solfångare och groplager som även används med värmepumpar vid tider av lågt elpris.

Pågående

Propac Control

Projektet Propac Control adresserar utmaningarna med system för luftkonditionering med mycket liten köldmediemängd i förhållandet till köldmedieflödet. En felfördelning av köldmedium riskerar att skada komponenterna, försätta systemet i ett svängningstillstånd och minska verkningsgraden. Projektet ska utveckla och utvärdera strategier för kontrollsystem som hanterar dessa problem.

Relaterade Nyheter

Se alla nyheter

Relaterade Event

Se alla event

Termodagen 2023 – värme och kylas roll i energiomställningen

Den 19 oktober kommer Termodagen 2023. Forskare inom värme och kyla har stor betydelse för att sprida kunskap till politiska beslutsfattare och samhället i stort. Kunskapen som kommer fram inom Termo ska bidra till att utforma framtidens energisystem. Under den här dagen vill vi öka engagemanget och möjligheten till samverkan.

Illustration av fjärrvärme

Webinar: Fjärrvärmens roll i framtidens energisystem

Hur kan fjärrvärmesystem bli mer effektiva och flexibla genom sektorkopplingar till olika tekniker så som vätgas, värmepumpar och kylmaskiner? Och vad är egentligen bäst för nya bostadsområden – anslutning till fjärrvärmenätet eller individuella värmelösningar?

Områden

Fjärrvärme