Avslutad

Miljövänliga köldmedier

Projekt handlar om att utreda för- och nackdelar med köldmedier med låg växthuseffekt, både naturliga och syntetiska. En del av arbetet innebär att delta i ett internationellt samarbete inom ramen för IEA Heat pump technology, Annex 54, där erfarenheter av dessa köldmedier samlas in och systematiseras.

De flesta känner till att vissa köldmedier, ofta kallade freoner, har en negativ effekt på det skyddande ozonskiktet. Sådana medier är nu förbjudna och ersatta av så kallade HFC medier som inte har någon inverkan på ozonskiktet. Däremot är de i de flesta fall starka växthusgaser, varför även dessa är på väg att fasas ut genom internationella överenskommelser. De medier som kommer att användas i framtiden är antingen naturliga som propan, ammoniak och isobutan eller syntetiska medier som lätt bryts ner om de kommer ut i atmosfären.

Projekt handlar om att utreda för- och nackdelar med köldmedier med låg växthuseffekt, både naturliga och syntetiska. En del av arbetet innebär att delta i ett internationellt samarbete inom ramen för IEA Heat pump technology, Annex 54, där erfarenheter av dessa köldmedier samlas in och systematiseras.

De flesta kyl- och värmepumsystem som säljs innehåller hydro-fluoro-karboner HFC, även kallade fluorsubstituerade kolväten, som köldmedium. När dessa medier och de närbesläktade CFC-medierna, freonerna, introducerades kallades de säkerhetsköldmedier eftersom de varken var giftiga eller brandfarliga. Det tog 50 år innan forskarvärlden insåg att de hade negativa effekter på miljön. CFC påverkar ozonskiktet och såväl HFC som CFC-medier är starka växthusgaser.

Detta projekt handlar om mer miljövänliga alternativ till dessa medier och om alternativens för- och nackdelar. Alternativen kan delas upp i naturliga medier, i första hand olika kolväten, koldioxid och ammoniak,  och syntetiska medier. De syntetiska är nästan alltid HFC-medier med en dubbelbindning i molekylen. Dubbelbindningen gör att molekylen blir reaktiv och livstiden i atmosfären blir därmed kort, varför de också har litet bidrag till växthuseffekten.

De senaste åren har kemi-industrin börjat marknadsföra en stor mängd blandningar av medier. Blandningar används för att få fram nya köldmedier med egenskaper liknande de gamla som fasas ut. Ett av problemen med blandningar är att ändringar i koncentrationerna av de ingående komponenterna kan påverka prestanda och säkerhet. Som en del av projektet kommer prover att tas från anläggningar med blandningar  och koncentrationerna kontrolleras därefter med hjälp a gaskromatograf. Sådana analyser kan också avslöja om något köldmedium sönderdelas inne i systemet.
Inom projektet samarbetar KTH och RISE.

KTH har länge forskat om värmepumpande system med köldmedier med låg växthuseffekt, inom ramen för flera EU-projekt och inom Energimyndighetens program Effsys etc. Även RISE har haft aktiviteter inom området, rörande oljeinlösen och standarder. Nu pågår Annex 54 inom IEA HPT, kallat Heat Pump Systems with Low GWP Refrigerants. Sverige deltar i detta. KTH och RISE har erhållit medel för att möjliggöra ett aktivt deltagande. Pågående och tidigare aktiviteter som redan är finansierade kommer att vara endel av Sveriges bidrag. Sammanställning av dessa uppgifter kommer att utgöra en väsentlig del av aktiviteterna. Nya uppgifter som inte finns planerade inom beslutade forskningsprojekt är framförallt studier av koncentrationsförskjutningar i sammansättningen av de blandningar som är på väg att införas, och inverkan av dessa på prestanda.

Sammanfattning

Projektnamn

Köldmedier med låg växthuseffekt – deltagande i IEA HPT Annex 54

Organisation

KTH, Inst Energiteknik, Avd Tillämpad termodynamik och kylteknik

Projektledare

Björn Palm

Energimyndighetens projektnummer

48278-1

Relaterade projekt

Se alla projekt

Avslutad

Innovativ energi- och effekteffektiv värmepump för småhus

Projektet avser att studera ett värmepumpssystem och effektivisera den ur både energi- och eleffektsynpunkt. Detta kommer att ske bl a genom att utveckla en ventilationsåtervinningsvärmeväxlare och utvärdera systemets funktionalitet och effektivitet experimentellt, samtidigt som teoretiska modeller för dess funktion utvecklas.

Relaterade Nyheter

Se alla nyheter

Relaterade Event

Se alla event

Termodagen 2023 – värme och kylas roll i energiomställningen

Den 19 oktober kommer Termodagen 2023. Forskare inom värme och kyla har stor betydelse för att sprida kunskap till politiska beslutsfattare och samhället i stort. Kunskapen som kommer fram inom Termo ska bidra till att utforma framtidens energisystem. Under den här dagen vill vi öka engagemanget och möjligheten till samverkan.