Avslutad

Flexibilitet genom värmepumpar i termiska nät

Projektet ska utvärdera möjligheter och potential för att använda värmepumpar och kylmaskiner kopplade till termiska nät som fjärrvärme, fjärrkyla och framtidens lågtempererade nät. Målet är att öka flexibiliteten i energisystemet till exempel genom att leverera efterfrågeflexibilitet till elnätet. Tekniska så väl som ekonomiska och användarmässiga aspekter kommer beaktas inom projektet.

Projektet ska utvärdera möjligheter och potential för att använda värmepumpar och kylmaskiner kopplade till termiska nät som fjärrvärme, fjärrkyla och framtidens lågtempererade nät. Målet är att öka flexibiliteten i energisystemet till exempel genom att leverera efterfrågeflexibilitet till elnätet. Tekniska så väl som ekonomiska och användarmässiga aspekter kommer beaktas inom projektet.

I ett elsystem med stor andel el från intermittenta källor så som sol och vind bedöms behovet av flexibilitet för att balansera variationer i den förnybara elproduktionen öka, samtidigt börjar det redan idag uppstå kapacitetsbrist i stamnäten i flera svenska städer. Projektet ska utreda möjligheter och potential till flexibilitet genom att aktivt styra driften av värmepumpar och kylmaskiner kopplade till termiska nät. Fokus i projektet ligger på dagens och morgondagens fjärrvärmenät där värmepumpen antingen är placerad centralt i nätet eller ute hos slutanvändaren.

En fördel med att använda en kombination av värmepumpar och termiska nät är den större flexibiliteten i värmeproduktion som det innebär. När en värmepump stängs av för att minska effektbehovet i elnätet kan värmeproduktionen från övriga produktionsanläggningar i fjärrvärmenätet ofta kompensera för den minskade värmeproduktionen.

I projektet samarbetar forskningsinstitutet RISE med Lunds universitet och Högskolan i Halmstad. De tre huvudsakliga projektutförarna kompletteras med en grupp företag för att säkerställa projektets relevans. Projektet har också ett internationellt utbyte av kunskap inom området genom att medverka i IEA Heat Pumping Technologies TCP Annex 57.

Sammanfattning

Projektnamn

Flexibilitet genom användning av värmepumpar i termiska nät -Svenskt deltagande i IEA HPT annexet.

Organisation

RISE Research Institutes of Sweden
Deltagande aktörer: Lunds universitet, Högskolan i Halmstad, Francks Kylindustri, Göteborg Energi, Stockholm Exergi, Thermia, Utilifeed

Projektledare

Markus Lindahl

Energimyndighetens projektnummer

51525-1

Relaterade projekt

Se alla projekt

Avslutad

Ranagård med ny 4GDH-teknik

Projektet utför en transdisciplinärt studie i samband med implementering av en ny fjärrvärmeteknik (4GDH) till ett bostadsområde, för att studera teknikacceptans av bygg- och installationsbranschen samt identifierar vilka hinder som uppstår vid införande av ny teknik.

Områden

Fjärrvärme

Relaterade Nyheter

Se alla nyheter

Relaterade Event

Se alla event

Termodagen 2023 – värme och kylas roll i energiomställningen

Den 19 oktober kommer Termodagen 2023. Forskare inom värme och kyla har stor betydelse för att sprida kunskap till politiska beslutsfattare och samhället i stort. Kunskapen som kommer fram inom Termo ska bidra till att utforma framtidens energisystem. Under den här dagen vill vi öka engagemanget och möjligheten till samverkan.