Avslutad

Flexibelt energisystem genom samverkan

Projektet studerar hur samverkan mellan fjärrvärme-, el- och industrisektorn kan utgöra en flexibel plattform och bidra till ett resurseffektivt energisystem med en ökad användning av industriell överskottsvärme och en ökad andel sol- och vindkraft.

Här studeras hur samverkan mellan fjärrvärme-, el- och industrisektorn kan bidra till ett resurseffektivt energisystem med en ökad användning av industriell överskottsvärme och en ökad andel sol- och vindkraft. Forskarna tittar också på hur dessa samarbeten kan påverka de globala utsläppen av växthusgaser och vilka ekonomiska incitament som behövs för att de olika aktörerna ska samverka.

Sveriges klimatmål är att uppnå nettonollutsläpp av växthusgaser till år 2045. För att uppnå det krävs ett mer resurseffektivt energisystem med en ökad andel förnybar energi. Enligt Energiöverenskommelsen ska svensk elproduktion 2040 vara 100 procent förnybart. Det innebär en utmaning då intermittenta förnybara energikällor, som sol- och vindkraft, inte erbjuder samma kontinuerliga energitillförsel som fossila energikällor. Utmaningarna skulle kunna lösas genom ett samspel mellan olika sektorer.

Projektet studerar hur samverkan mellan fjärrvärme-, el- och industrisektorn kan utgöra en flexibel plattform och bidra till ett resurseffektivt energisystem med en ökad användning av industriell överskottsvärme och en ökad andel sol- och vindkraft.
De delar som undersöks är

  • laststyrning inom industrin
  • användning av industriell överskottsvärme
  • styrning av värmepumpar
  • styrning av kraftvärmeverk i fjärrvärmesystemet

Och hur detta tillsammans kan göra det möjligt att ha en ökad andel av intermittent elproduktion och ökad energieffektivitet inom industrin.

Projektet studerar även hur den här typen av samarbeten kan påverka de globala utsläppen av växthusgaser, och vilka ekonomiska incitament som skulle behövas för att industri, fjärrvärmebolag och elbolag ska samverka för ett flexibelt och resurseffektivt energisystem.

Resultaten kan användas som underlag vid diskussion om energisamarbeten mellan industri och energibolag och när styrmedel tas fram som skulle möjliggöra ökad andel förnybar elproduktion och användning av industriell överskottsvärme.

Sammanfattning

Projektnamn

Flexibelt energisystem genom samverkan mellan fjärrvärmesystem, elsystem och industri.

Organisation

Linköpings universitet, avdelningen Energisystem.

Projektledare

Maria Johansson

Energimyndighetens projektnummer

48294-1

Relaterade projekt

Se alla projekt

Avslutad

Ranagård med ny 4GDH-teknik

Projektet utför en transdisciplinärt studie i samband med implementering av en ny fjärrvärmeteknik (4GDH) till ett bostadsområde, för att studera teknikacceptans av bygg- och installationsbranschen samt identifierar vilka hinder som uppstår vid införande av ny teknik.

Områden

Fjärrvärme

Pågående

Hur belastningar påverkar livslängden på fjärrvärmerör

Projektet ska i detalj undersöka långsiktiga effekter av cykliska mekaniska belastningar på nedbrytningshastigheten hos fjärrvärmerör, och även utveckla en ny modell för beräkning av förväntad livslängd som tar hänsyn till kombinerade effekter av hög temperatur och repetitiva axiella belastningar.

Områden

Fjärrvärme

Pågående

Soldriven fjärrvärme med groplager för svenska förhållanden

Storskalig solvärme för fjärrvärme har ökat snabbt och tekniken har kommersialiserats i Danmark. Mycket talar för att en ökad konkurrens om biomassan leder till högre bioenergipriser och bättre lönsamhet för solvärme även i Sverige. Projektet genomför teknoekonomiska fallstudier på tre olika fjärrvärmenät med (koncentrerande) solfångare och groplager som även används med värmepumpar vid tider av lågt elpris.

Pågående

Propac Control

Projektet Propac Control adresserar utmaningarna med system för luftkonditionering med mycket liten köldmediemängd i förhållandet till köldmedieflödet. En felfördelning av köldmedium riskerar att skada komponenterna, försätta systemet i ett svängningstillstånd och minska verkningsgraden. Projektet ska utveckla och utvärdera strategier för kontrollsystem som hanterar dessa problem.

Relaterade Nyheter

Se alla nyheter

Relaterade Event

Se alla event

Termodagen 2023 – värme och kylas roll i energiomställningen

Den 19 oktober kommer Termodagen 2023. Forskare inom värme och kyla har stor betydelse för att sprida kunskap till politiska beslutsfattare och samhället i stort. Kunskapen som kommer fram inom Termo ska bidra till att utforma framtidens energisystem. Under den här dagen vill vi öka engagemanget och möjligheten till samverkan.

Illustration av fjärrvärme

Webinar: Fjärrvärmens roll i framtidens energisystem

Hur kan fjärrvärmesystem bli mer effektiva och flexibla genom sektorkopplingar till olika tekniker så som vätgas, värmepumpar och kylmaskiner? Och vad är egentligen bäst för nya bostadsområden – anslutning till fjärrvärmenätet eller individuella värmelösningar?

Områden

Fjärrvärme