Pågående

Förnybar energi och termisk energilagring för vinterunderhåll av transportinfrastruktur

Halkbekämpning av vägar och annan transportinfrastruktur baserad på geoenergi är ett förnybart sätt att ersätta kemisk, elektrisk och mekanisk halkbekämpning. Projektet ingår i det drygt treåriga internationella samverkansprojektet IEA ECES Annex 38 (Task 38).

Halkbekämpning av vägar och annan transportinfrastruktur baserad på geoenergi är ett förnybart sätt att ersätta kemisk, elektrisk och mekanisk halkbekämpning. Projektet ingår i det drygt treåriga internationella samverkansprojektet IEA ECES Annex 38 (Task 38).

Inom projektet utvecklas kunskap och teknik för att nyttja förnybar energi tillvaratagen från de infrastrukturella konstruktionerna kombinerat med geoenergi/termiska lager för halkbekämpning inom transportinfrastruktur. Tillämpningarna kan till exempel vara för broar, backar, tågväxlar, flygplansuppställningsplatser, tunnelmynningar, trappor, perronger m m. Deltagarna bidrar med resultat från en testanläggning i Östersund, kunskap och utveckling av tekniker, komponenter och modeller för kvantifiering av tillvaratagen energi, energibehov och systemprestanda för is- och halkfri transportinfrastruktur. Fokus är svenska/nordiska förhållanden (klimat, geologi). Resultaten används till framtagande av en internationell state-of-the-art, beskrivning av marknadspotential för tekniken. Resultaten ska även användas till utveckling av modeller och simulering, för utveckling av teknik och delkomponenter, samt för råd och riktlinjer för utformning, konstruktion, drift och styrning.

Det övergripande målet med projektet är att elektriska avisningssystem ersätts med geoenergikopplad avisning. Målet är även att öka användningen av direkta eller värmepumpsstödda geoenergisystem för halkfri infrastruktur och därmed minska behovet av mekanisk och kemisk halkbekämpning. Projektet avser att leda till kommersialiserbara systemkomponenter och systemkoncept för nationell, skandinavisk och internationell marknad. Projektet utgör den svenska delen i det internationella samverkansprojektet IEA ECES Annex 38 (Task 38).

Sammanfattning

Projektnamn

Förnybar energi och termisk energilagring för vinterunderhåll av transportinfrastruktur.

Organisation

Svenskt Geoenergicentrum
Deltagande aktörer: Chalmers, Geostrata, NeoEnergy, MuoviTech, LTU

Projektledare

Signhild Gehlin

Energimyndighetens projektnummer

51491-1

Relaterade projekt

Se alla projekt

Pågående

Optimal integration av storskaliga borrhålsfält i termiska nätverk

Termiska nätverk tillsammans med säsongslagring ger en lovande lösning för att integrera spillvärme och förnybara energikällor i energisystemet. Projektet fokuserar på modellering av termisk energilagring i borrhål och de utmaningar som följer av deras integration med termiska nätverk.

Områden

Geoenergi

Pågående

Cirkulär teknisk-ekonomisk analys av energilagring

Projektet är ett delprojekt för den svenska delen i annexet “Economics of Energy Storage – EcoEneSto” inom IEA TCP Energy Storage. Målet är att ta fram modell för utvärdering av den tekniska prestandan tillsammans med ekonomisk genomförbarhet i dem integrerade energilagrings tillämpningarna, som uppvärmning, kylning, integrering av förnybar energi, med fokus på att förbättra systemeffektiviteten.

Avslutad

Långtidsprestanda hos större geoenergisystem

Att göra långtidsuppföljningar av prestanda av för större geoenergianläggningar har ett stort värde för fastighetsägare och leverantörer. Därför ska ett flertal större svenska geoenergianläggningars prestanda mätas och analyseras för flera systemgränser, från markslinga till värmepump och distributionssystem.

Områden

Geoenergi

Relaterade Nyheter

Se alla nyheter

Relaterade Event

Se alla event

Termodagen 2023 – värme och kylas roll i energiomställningen

Den 19 oktober kommer Termodagen 2023. Forskare inom värme och kyla har stor betydelse för att sprida kunskap till politiska beslutsfattare och samhället i stort. Kunskapen som kommer fram inom Termo ska bidra till att utforma framtidens energisystem. Under den här dagen vill vi öka engagemanget och möjligheten till samverkan.