Avslutad

Spillvärmesamarbete i Kiruna

Den pågående stadsomvandlingen i Kiruna kräver en utveckling av energisystemet och stadens mål är ett klimatneutralt energisystem till år 2025. Projektet utreder hur Tekniska Verken i Kiruna kan bidra till stadens mål genom ökad spillvärmeåtervinning från LKAB.

I projektet skapas en helhetsbild av ett spillvärmesamarbete – från samspel mellan aktörer till den tekniska lösningen i Kiruna. Syftet är att maximera spillvärmeanvändningen från LKAB för att bistå stadens mål om klimatneutralitet 2025.

Den pågående stadsomvandlingen i Kiruna kräver en utveckling av energisystemet och stadens mål är ett klimatneutralt energisystem till år 2025. Projektet utreder hur Tekniska Verken i Kiruna kan bidra till stadens mål genom ökad spillvärmeåtervinning från LKAB. Idag tillgodoses 15 procent av Tekniska Verkens värmebehov av restvärme men målsättningen är 100 procent. Genom att kartlägga tillgänglig spillvärme hos LKAB och att kartlägga möjliga alternativ för termiska säsongsenergilager modelleras den optimala spillvärmeanvändningen i TIMES inom uppsatta scenarier.

Det finns kända barriärer som hindrar aktörer från att ingå spillvärmesamarbeten, trots att vilja finns från båda sidor och samarbetet är tekniskt möjligt. Inom projektet genereras ny kunskap kring samspelsfaktorer i spillvärmesamarbeten och hur till exempel effektiva kontrakt och transparens kan möjliggöra ett långsiktigt och effektivt samarbete. I projektets slutskede dras lärdomar för andra städer som står inför en energiomställning och Kiruna används som fallstudie i att identifiera nästa steg för att nå ett klimatneutralt värmesystem. Projektet förväntas slutrapportera i december 2022.

Sammanfattning

Projektnamn

Spillvärmesamarbete i Kiruna

Organisation

IVL Svenska Miljöinstitutet
Deltagande aktörer: Tekniska verken i Kiruna, LKAB Wassara, LKAB, Neoenergy

Projektledare

Nathalie Fransson

Energimyndighetens projektnummer

P2020-90292

Relaterade projekt

Se alla projekt

Avslutad

Ranagård med ny 4GDH-teknik

Projektet utför en transdisciplinärt studie i samband med implementering av en ny fjärrvärmeteknik (4GDH) till ett bostadsområde, för att studera teknikacceptans av bygg- och installationsbranschen samt identifierar vilka hinder som uppstår vid införande av ny teknik.

Områden

Fjärrvärme

Pågående

Hur belastningar påverkar livslängden på fjärrvärmerör

Projektet ska i detalj undersöka långsiktiga effekter av cykliska mekaniska belastningar på nedbrytningshastigheten hos fjärrvärmerör, och även utveckla en ny modell för beräkning av förväntad livslängd som tar hänsyn till kombinerade effekter av hög temperatur och repetitiva axiella belastningar.

Områden

Fjärrvärme

Relaterade Nyheter

Se alla nyheter

Relaterade Event

Se alla event

Termodagen 2023 – värme och kylas roll i energiomställningen

Den 19 oktober kommer Termodagen 2023. Forskare inom värme och kyla har stor betydelse för att sprida kunskap till politiska beslutsfattare och samhället i stort. Kunskapen som kommer fram inom Termo ska bidra till att utforma framtidens energisystem. Under den här dagen vill vi öka engagemanget och möjligheten till samverkan.