Avslutad

Smart Aktiv Box, SAB

Fjärrvärmenätets funktion och status behöver kontrolleras kontinuerligt för att fortsätta leverera avbrottsfri och funktionsduglig fjärrvärme lång tid framöver. Att veta status på ledningarna innebär att byte av dessa sker i rätt tid, det vill säga när livslängden är uppnådd. 

På en allt tuffare värmemarknad krävs det nya tankesätt och nya förhållningssätt för att fortsätta vara konkurrenskraftiga.

Nätens funktion och status behöver kontrolleras kontinuerligt för att fortsätta leverera avbrottsfri och funktionsduglig fjärrvärme lång tid framöver. Att mäta nätets status i full drift under mark är ett måste för att kunna för att kunna byta rätt ledning i rätt tid och därmed minska störningarna och de ekonomiska konsekvenserna som det innebär med ledningsbyte.

Resultat

Smart Aktiv Box har utvecklats i ett samarbete mellan Öresundskraft och Arne
Jensen AB. Målet med produkten har varit att kunna digitalisera och bygga det smarta nätet.

Smart Active Box mäter olika parametrar i fjärrvärmenätet och dess omgivning såsom temperaturer, fuktighet och vattennivå.

Det som gör SAB unik i jämförelse med annan liknande utrustning är:

  • Ett ljud läggs till genom stålet från en SAB, ljudet går genom vattnet och tas emot av en annan SAB. Metoden kallas Delta-tjocklek. Detta ger en kvalitetsbedömning av stålet i rörnätet. Genom ljudmetoden (Delta tjocklek) kan medeltjockleken på stålhållfastheten mätas mellan SAB -enheterna.
  • SAB behöver inte batterier eftersom ström tas genom värmen i nätet.

Båda dessa metoder är världsunika.

Strömförsörjningen utan batteri (kraftenhet) görs genom att ta skillnaden mellan rörets yttemperatur och omgivningens lufttemperatur. Denna energiskillnad omvandlas till ström. I kombination med solceller kan strömförsörjningen ökas ytterligare. En tredje sak som utförs är kontinuerlig mätning av vattennivån i kammaren. Pumpning utförs då vid rätt tillfälle. Detta innebär att kammarna blir torrare och har bättre klimat.

All data samlas i en databas och överförs till ett grafiskt gränssnitt. Det grafiska gränssnittet kommer att utvecklas till ett beslutsstödsystem där en fortsatt utveckling sker och annan mätdata ska samlas och behandlas.  En databas för Big Data och ett grafiskt gränssnitt innebär att kommunikation mellan användare och SAB sker utan att behöva göra fältbesök.

Det finns för närvarande 530 SAB installerade i Helsingborgs fjärrvärmenät (figur 1). Dessa har utvärderats med bra resultat under en period av 1,5 år.

Sammanfattning

Fjärrvärmenätets funktion och status behöver kontrolleras kontinuerligt för att fortsätta leverera avbrottsfri och funktionsduglig fjärrvärme lång tid framöver. Att veta status på ledningarna innebär att byte av dessa sker i rätt tid, d.v.s. när livslängden är uppnådd.

Smart Aktiv Box (SAB) har utvecklats i ett samarbete mellan Öresundskraft och Arne
Jensen AB. Målet med produkten har varit att kunna digitalisera och bygga det smarta nätet.

Smart Active Box mäter olika parametrar i fjärrvärmenätet och dess omgivning såsom temperaturer, fuktighet och vattennivå men framför allt delta-tjockleksmetoden.
Delta-tjockleksmetoden ger medelvärdet av stålets hållfasthet på sträckan mellan två SAB:ar. Vilket är en kvalitetsbedömning som är världsunik.

Nivåmätning av inkommande regnvatten i fjärrvärmekammare (betongrum under marken) mäts kontinuerligt. Detta innebär att kamrarna hålls torra och får bättre klimat då pumpning av vattnet sker kontinuerligt.

SAB behöver inte batterier eftersom ström tas genom värmen i nätet. Strömförsörjningen utan batteri görs genom att ta skillnaden mellan rörets yttemperatur och omgivningens lufttemperatur. Denna energiskillnad omvandlas till spänning.

En databas för Big Data och ett grafiskt gränssnitt innebär att kommunikation mellan användare och SAB sker utan att behöva göra fältbesök. Den kontinuerliga övervakningen gör att beslut och åtgärder utförs på ett tidigt stadium som medför en aktiv kontroll av nätets status är möjlig.

Det finns för närvarande 530 SAB installerade i Helsingborgs fjärrvärmenät (figur 1). Dessa har utvärderats med gott resultat under en period av 1,5 år.

Sammanfattning

Projektnamn

Smart Aktiv Box-SAB-Smart fjärrvärmenät

Organisation

Öresundskraft AB
Deltagande aktörer: Arne Jensen AB, Raditex AB. Enelex AB

Projektledare

Magnus Ohlsson

Energimyndighetens projektnummer

45941-1

Relaterade projekt

Se alla projekt

Pågående

Spillvärmesamarbete i Kiruna

Den pågående stadsomvandlingen i Kiruna kräver en utveckling av energisystemet och stadens mål är ett klimatneutralt energisystem till år 2025. Projektet utreder hur Tekniska Verken i Kiruna kan bidra till stadens mål genom ökad spillvärmeåtervinning från LKAB.

Områden

Fjärrvärme

Avslutad

3D-printing av värmeväxlare

Genom att tillverka värmeväxlare i 3D-printing kan man släppa de flesta restriktionerna relaterade till tillverkningen och tillåtas att tänka helt fritt. Det innebär helt nya möjligheter och initierar nya tankar om hur en värmeväxlare bör utformas. Vi kommer att utforma nya geometrier och optimera dem med hjälp av datorsimuleringar.

Pågående

Flexibelt energisystem genom samverkan

Projektet studerar hur samverkan mellan fjärrvärme-, el- och industrisektorn kan utgöra en flexibel plattform och bidra till ett resurseffektivt energisystem med en ökad användning av industriell överskottsvärme och en ökad andel sol- och vindkraft.

Pågående

Flexibilitet genom värmepumpar i termiska nät

Projektet ska utvärdera möjligheter och potential för att använda värmepumpar och kylmaskiner kopplade till termiska nät som fjärrvärme, fjärrkyla och framtidens lågtempererade nät. Målet är att öka flexibiliteten i energisystemet till exempel genom att leverera efterfrågeflexibilitet till elnätet. Tekniska så väl som ekonomiska och användarmässiga aspekter kommer beaktas inom projektet.

Avslutad

Gemensam eller individuell värme – vad är bäst?

Här undersöks hur olika sätt att värma ny bebyggelse påverkar möjligheterna att nå nationella klimatmål. Forskningen tittar också på hur det som är kostnadseffektiv uppvärmning i ett brett systemperspektiv beror på omvärldsfaktorer som elprisets utveckling och vad samverkan mellan olika aktörer betyder för att nå de bästa lösningarna.

Pågående

Högupplöst mappning av fjärrvärmekällor

Med denna studie vill vi utveckla ett högupplöst geografiskt informationssystem, som kan kartlägga potentialen för de förnybara och återvinningsbara värmekällorna, och analysera kostnadseffektiva sätt att matcha källorna och möjligheter till säsongslagring med byggnadernas värmebehov.

Områden

Fjärrvärme

Relaterade Nyheter

Se alla nyheter

06
maj

Kan flexibla värmepumpar minska flaskhalsar i elnätet?

När andelen el från förnybara källor ökar leder det till att tillgången på el varierar alltmer. Den varierande tillgången kombinerat med nytillkomna flaskhalsar i näten ökar behovet av flexibilitet i energisystemet. Med hjälp av värmepumpar och kylmaskiner kopplade till termiska nät som fjärrvärme, fjärrkyla och framtidens lågtempererade nät kan flexibiliteten i elnätet öka.

29
apr

Fjärrvärmen skapar robusta system och bidrar till klimatmålen

Projektet Gemensam eller individuell värme – vilket är bäst, undersöker hur olika sätt att värma ny bebyggelse påverkar möjligheterna att nå nationella klimatmål och belyser det faktum att fjärrvärmen, trots sin lite underskuffade roll i debatten, fortsatt har en viktig roll att fylla för att skapa robusta energisystem och minska belastningen i nätet.

25
apr
Hedenverket

Så skapas en lönsam vätgasaffär

Vätgas är en energibärare som spås få en viktig roll i framtidens hållbara energisystem. Med el från förnybar energi kan grön vätgas tillverkas av vatten. Genom att koppla vätgasproduktionen till fjärrvärmeanläggningar kan man skapa synergieffekter som ökar lönsamheten. Det menar projektledarna för projektet HyCoGen som tittar på vilka systemvinster som kan göras.

Relaterade Event

Se alla event

Illustration av fjärrvärme

Webinar: Fjärrvärmens roll i framtidens energisystem

Hur kan fjärrvärmesystem bli mer effektiva och flexibla genom sektorkopplingar till olika tekniker så som vätgas, värmepumpar och kylmaskiner? Och vad är egentligen bäst för nya bostadsområden – anslutning till fjärrvärmenätet eller individuella värmelösningar?

Områden

Fjärrvärme