Avslutad

Smält saltlagring i kraftvärmeverk

I det här projektet undersöktes en ny möjlighet att balansera variabel förnybar el i elnätet, nämligen genom att använda smält saltlagring i anslutning till ett kraftvärmeverk, vilket ger en form av ellagring i elnätet.

I det här projektet undersöktes en ny möjlighet att balansera variabel förnybar el i elnätet, nämligen genom att använda smält saltlagring i anslutning till ett kraftvärmeverk, vilket ger en form av ellagring i elnätet. Modelleringar, med utgångspunkt i driftdata från Örtoftaverket, visade att det föreslagna konceptet bör kunna minska bränsleåtgången med ca 14% vid rimlig återbetalningstid. Vid en storskalig nationell introduktion visar analysen att en stor del av den framtida överproduktionen från förnybar el kan tas om hand.

Projektet syftade till att ur olika perspektiv utreda nyttan med att kombinera smält saltlagring med kraftvärme, dels för det enskilda kraftvärmeverket, dels nationellt i en bredare introduktion. Resultaten kan vara intressanta för såväl energibolag som forskare och energipolitiska aktörer.

En fördel med att kombinationen är att ångkraftsanläggningen redan finns på plats i kraftvärmeverket, varför konceptet ger en kostnadseffektiv form av ellagring. För det enskilda kraftvärmeverket kan detta bli lönsamt genom att man kan ladda lagret med el när elpriset är lågt, och därmed ersätta dyrare bränsle. Detta förutsätter dock att elpriset varierar mer än idag, ungefär på nivåer som vi förväntas oss i ett framtida 100% förnybart elsystem i Sverige.

I ett nationellt perspektiv visar analysen att kombinationen, om den introduceras brett, kan balansera drygt 50% av den överproduktion från framför allt vindkraften som annars skulle behövt spillas, och ersätta cirka 21% av bränsleåtgången i kraftvärmeverken. Förutsatt 30 års ekonomisk livslängd på lagringen, kan den breda introduktionen finansieras med ett tillägg till elpriset på mindre än 0,5 öre/kWh.

Sammanfattning

Projektnamn

Integration av el och värme via högtempererade värmelager

Organisation

Högskolan i Halmstad, Kraftringen AB (Örtoftaverket)

Projektledare

Mei Gong

Kontakt

Mei gong (mei.gong@hh.se)
Fredric Ottermo (fredric.ottermo@hh.se)

Energimyndighetens projektnummer

48190-1

Relaterade projekt

Se alla projekt

Pågående

Värmepumpar för torkning

Projektet syftar till att bygga internationell kunskap om resurseffektiv torkning med värmepumpsteknik. I projektet kommer man att samla in svenska fallstudier med fokus på industriell torkning, främst inom skog, massa/papper och jordbruk/livsmedel.

Avslutad

Flexibilitet genom värmepumpar i termiska nät

Projektet ska utvärdera möjligheter och potential för att använda värmepumpar och kylmaskiner kopplade till termiska nät som fjärrvärme, fjärrkyla och framtidens lågtempererade nät. Målet är att öka flexibiliteten i energisystemet till exempel genom att leverera efterfrågeflexibilitet till elnätet. Tekniska så väl som ekonomiska och användarmässiga aspekter kommer beaktas inom projektet.

Relaterade Nyheter

Se alla nyheter

Relaterade Event

Se alla event

Termodagen 2023 – värme och kylas roll i energiomställningen

Den 19 oktober kommer Termodagen 2023. Forskare inom värme och kyla har stor betydelse för att sprida kunskap till politiska beslutsfattare och samhället i stort. Kunskapen som kommer fram inom Termo ska bidra till att utforma framtidens energisystem. Under den här dagen vill vi öka engagemanget och möjligheten till samverkan.