Pågående

Hantering av köldmedier med låg global uppvärmningspotential

Projektet ska analysera hur nya köldmedier med låg global uppvärmningspotential, GWP, påverkas i värmepumps- och kylanläggningar. Det handlar om potentiell sönderdelning samt hur de hanteras vid livslängdens slut. Syftet är att nå bättre användning, återvinning, återanvändning och miljösäker kassering.

Syftet med projektet är att undersöka om köldmedier med låg global uppvärmningspotential (låg-GWP-köldmedier) som används i riktiga värmepumps- och kylanläggningar bibehåller sin förväntade ursprungliga sammansättning. Om de inte gör det, ska projektet undersöka deras variationer och sönderdelning. Dessutom syftar projektet till att hitta mer miljövänliga vägar för deras återvinning, återanvändning och kassering i slutet av livslängden.

Köldmediernas sammansättning kan förändras vid exempelvis omladdning, läckage, smörjmedelupplösning och sönderdelning. Experimentella insatser kommer från gaskromatografi (GC)-baserade systematiska undersökningar av köldmedierna under deras livslängd, från tank (orörda förhållanden) till grav (vid kassering).

Effekterna av sammansättningsförändringarna på systemens effektivitet och på säkerheten vid användning kommer också att analyseras. Deras återvinning, återanvändning och hantering av uttjänt livslängd kommer att undersökas, liksom möjligheter till miljövänliga lösningar.

I projektet samarbetar Institutionen för Energiteknik vid Kungliga Tekniska Högskolan med intressenter från hela värdekedjan, nämligen EcoScandic Oy-Finland, Linde Gas AB Sverige och Grekland samt Ahlsell AB, HUURRE AB och Thermia AB Sverige.

Kompletterande bildar här en referensgrupp med t.ex. Coop AB, EKA analys AB, NIBE AB, Svensk Freonåtervinning AB och H. Jessen Jürgensen med flera. Därmed kommer projektplanerna och resultaten att diskuteras och spridas längs hela värdekedjan.

Sammanfattning

Projektnamn

Hantering av köldmedier med låg global uppvärmningspotential – från installation till destruktion

Organisation

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Energimyndighetens projektnummer

P2022-00477

Relaterade projekt

Se alla projekt

Avslutad

Innovativ energi- och effekteffektiv värmepump för småhus

Projektet avser att studera ett värmepumpssystem och effektivisera den ur både energi- och eleffektsynpunkt. Detta kommer att ske bl a genom att utveckla en ventilationsåtervinningsvärmeväxlare och utvärdera systemets funktionalitet och effektivitet experimentellt, samtidigt som teoretiska modeller för dess funktion utvecklas.

Pågående

Värmepumpar för torkning

Projektet syftar till att bygga internationell kunskap om resurseffektiv torkning med värmepumpsteknik. I projektet kommer man att samla in svenska fallstudier med fokus på industriell torkning, främst inom skog, massa/papper och jordbruk/livsmedel.

Relaterade Nyheter

Se alla nyheter

Relaterade Event

Se alla event

Termodagen 2023 – värme och kylas roll i energiomställningen

Den 19 oktober kommer Termodagen 2023. Forskare inom värme och kyla har stor betydelse för att sprida kunskap till politiska beslutsfattare och samhället i stort. Kunskapen som kommer fram inom Termo ska bidra till att utforma framtidens energisystem. Under den här dagen vill vi öka engagemanget och möjligheten till samverkan.