Pågående

Hantering av köldmedier med låg global uppvärmningspotential

Projektet ska analysera hur nya köldmedier med låg global uppvärmningspotential, GWP, påverkas i värmepumps- och kylanläggningar. Det handlar om potentiell sönderdelning samt hur de hanteras vid livslängdens slut. Syftet är att nå bättre användning, återvinning, återanvändning och miljösäker kassering.

Syftet med projektet är att undersöka om köldmedier med låg global uppvärmningspotential (låg-GWP-köldmedier) som används i riktiga värmepumps- och kylanläggningar bibehåller sin förväntade ursprungliga sammansättning. Om de inte gör det, ska projektet undersöka deras variationer och sönderdelning. Dessutom syftar projektet till att hitta mer miljövänliga vägar för deras återvinning, återanvändning och kassering i slutet av livslängden.

Köldmediernas sammansättning kan förändras vid exempelvis omladdning, läckage, smörjmedelupplösning och sönderdelning. Experimentella insatser kommer från gaskromatografi (GC)-baserade systematiska undersökningar av köldmedierna under deras livslängd, från tank (orörda förhållanden) till grav (vid kassering).

Effekterna av sammansättningsförändringarna på systemens effektivitet och på säkerheten vid användning kommer också att analyseras. Deras återvinning, återanvändning och hantering av uttjänt livslängd kommer att undersökas, liksom möjligheter till miljövänliga lösningar.

I projektet samarbetar Institutionen för Energiteknik vid Kungliga Tekniska Högskolan med intressenter från hela värdekedjan, nämligen EcoScandic Oy-Finland, Linde Gas AB Sverige och Grekland samt Ahlsell AB, HUURRE AB och Thermia AB Sverige.

Kompletterande bildar här en referensgrupp med t.ex. Coop AB, EKA analys AB, NIBE AB, Svensk Freonåtervinning AB och H. Jessen Jürgensen med flera. Därmed kommer projektplanerna och resultaten att diskuteras och spridas längs hela värdekedjan.

Sammanfattning

Projektnamn

Hantering av köldmedier med låg global uppvärmningspotential – från installation till destruktion

Organisation

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Energimyndighetens projektnummer

P2022-00477

Relaterade projekt

Se alla projekt

Avslutad

Innovativ energi- och effekteffektiv värmepump för småhus

Projektet avser att studera ett värmepumpssystem och effektivisera den ur både energi- och eleffektsynpunkt. Detta kommer att ske bl a genom att utveckla en ventilationsåtervinningsvärmeväxlare och utvärdera systemets funktionalitet och effektivitet experimentellt, samtidigt som teoretiska modeller för dess funktion utvecklas.

Pågående

Värmepumpar för torkning

Projektet syftar till att bygga internationell kunskap om resurseffektiv torkning med värmepumpsteknik. I projektet kommer man att samla in svenska fallstudier med fokus på industriell torkning, främst inom skog, massa/papper och jordbruk/livsmedel.

Relaterade Nyheter

Se alla nyheter

21
jun

Brinnande intresse för brännbara köldmedier

År 2020 tillverkades cirka 110 miljoner luftkonditioneringar och prognosen är 150 miljoner år 2027. Idag används i huvudsak icke naturliga, syntetiska köldmedier med hög växthuseffekt som måste ersättas. Projektet PROPAC har tagit fram en demonstration för en teknik i luftkonditioneringar av split typ som använder ett naturligt och miljövänligt, men brandfarligt köldmedium.

11
maj

Ny rapport ger det senaste inom värmepumpsteknik

Värmepumpar är en av nyckellösningarna för att nå klimatmålet globalt. IEA HPT är ett internationellt forskningssamarbete kring värmepumpsteknik där Sverige deltar tillsammans med 16 andra länder för att utveckla nya lösningar. Inom samarbetet har en årsrapport tagits fram som ger en överblick över höjdpunkter under 2021 och pågående aktiviteter inom samarbetet.

06
maj

Kan flexibla värmepumpar minska flaskhalsar i elnätet?

När andelen el från förnybara källor ökar leder det till att tillgången på el varierar alltmer. Den varierande tillgången kombinerat med nytillkomna flaskhalsar i näten ökar behovet av flexibilitet i energisystemet. Med hjälp av värmepumpar och kylmaskiner kopplade till termiska nät som fjärrvärme, fjärrkyla och framtidens lågtempererade nät kan flexibiliteten i elnätet öka.

02
mar

Stadsflytt i Kiruna ger skjuts åt spillvärme

Den pågående stadsomvandlingen i Kiruna kräver en utveckling av energisystemet och stadens mål är ett klimatneutralt energisystem till år 2025. Projektet Spillvärmesamarbete i Kiruna utreder hur Tekniska Verken i Kiruna kan bidra till stadens mål genom ökad spillvärmeåtervinning från LKAB.

Relaterade Event

Se alla event