Avslutad

Köldmedier för högtemperaturvärmepumpar med låga växthuseffekter

De senaste tio åren har forskningen på värmepumpar och kylmedier intensifierats och nya möjligheter för att höja kvaliteten på spillvärme till industriellt och kommersiellt intressanta temperaturer har öppnats upp. Här finns det stora möjligheter att kunna knyta den forskningen till praktiska tillämpningar som är av betydelse för en stor del av fastighetssektorn, process-, papper, cement och mejeriindustrin i Sverige.

Projektet fokuserar på att ta fram underlag och förutsättningar för högtemperaturvärmepumpar. Det handlar om krav på säkerhetsutrustning, komponenter och anläggningens energiprestanda med nya köldmedier för låg växthuseffekt.

Utbudet av komponenter som passar köldmedier för högtemperaturvärmepumpar är betydligt mer begränsat än lågtemperaturvärmepumpar. Det krävs omfattande kunskapsuppbyggnad kring användningen av olika typer av kompressorer, expansionsventiler, oljor och värmeväxlare för högtemperaturvärmepumpar.

Normalt används värmepumpar där nödvändiga temperaturnivåer är låga, exempelvis för uppvärmning av bostäder. Men det finns många industriella applikationer där högre temperaturer krävs och där värmepumpar skulle kunna vara en ekonomisk lösning. För att det ska bli möjligt behövs lämpliga, säkra köldmedier med låg växthuseffekt (GWP) och liten effekt på miljön i övrigt. Forskningsmässigt är behovet av ny kunskap betydligt större för högtemperaturvärmepumpar än lågtemperaturvärmepumpar.

Ett användningsområde bedöms vara högtemperaturvärmepumpar vid sorptionsavfuktare. De används i många tillämpningar idag och efterfrågan på avfuktningslösningar ökar i takt med omvärldens ökade krav på inomhusklimatet. Den vanligaste källan till värme i sorptionsavfuktare är elvärme där luft används som värmebärande medium. En standardlösning för att minska elanvändningen är konventionell värmepumpsteknik som, till en begränsad del, kan minska elbehovet.

Ett annat användningsområde kan vara inom Organic Rankine Cycle, ORC. Ett tredje användningsområde kan vara vid mejeriindustrin. Generellt har högtemperatur värmepumpar potentialen att ersätta direkt el inom olika industrisektorer som behöver värme/uppvärmning inom temperaturområdet 55-110 grader.

De senaste tio åren har forskningen på värmepumpar och kylmedier intensifierats och nya möjligheter för att höja kvaliteten på spillvärme till industriellt och kommersiellt intressanta temperaturer har öppnats upp. Här finns det stora möjligheter att kunna knyta den forskningen till praktiska tillämpningar som är av betydelse för en stor del av fastighetssektorn, process-, papper, cement och mejeriindustrin i Sverige. På KTH håller man på att bygga en testutrustning för bestämning av värmefaktor och köldfaktor för högtemperaturvärmepumpar.

Projektet ska ta fram underlag och förutsättningar för högtemperaturvärmepumpar med köldmedier vid låga växthuseffekter (GWP) vid utfasning av köldmedier med höga växthuseffekter. Fokus ligger på, krav som ställs på säkerhetsutrustning, komponenter och anläggningens energiprestanda med utfasning av hög växthusköldmedier med nya låg växthuseffektsköldmedier.

Sammanfattning

Projektnamn

Köldmedier för högtemperaturvärmepumpar med låga växthuseffekter

Organisation

Kungliga Tekniska Högskolan
Deltagande aktörer: Svensk Energi & Kylanaly AB

Projektledare

Rahmat Khodabandeh
Bassam Edmond Badran

Energimyndighetens projektnummer

48257-1

Relaterade projekt

Se alla projekt

Avslutad

Innovativ energi- och effekteffektiv värmepump för småhus

Projektet avser att studera ett värmepumpssystem och effektivisera den ur både energi- och eleffektsynpunkt. Detta kommer att ske bl a genom att utveckla en ventilationsåtervinningsvärmeväxlare och utvärdera systemets funktionalitet och effektivitet experimentellt, samtidigt som teoretiska modeller för dess funktion utvecklas.

Pågående

Värmepumpar för torkning

Projektet syftar till att bygga internationell kunskap om resurseffektiv torkning med värmepumpsteknik. I projektet kommer man att samla in svenska fallstudier med fokus på industriell torkning, främst inom skog, massa/papper och jordbruk/livsmedel.

Relaterade Nyheter

Se alla nyheter

Relaterade Event

Se alla event

Termodagen 2023 – värme och kylas roll i energiomställningen

Den 19 oktober kommer Termodagen 2023. Forskare inom värme och kyla har stor betydelse för att sprida kunskap till politiska beslutsfattare och samhället i stort. Kunskapen som kommer fram inom Termo ska bidra till att utforma framtidens energisystem. Under den här dagen vill vi öka engagemanget och möjligheten till samverkan.